Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761127-39640S1

Date of Document: 1998-02-16

پرداخت يارانه به آلوده كنندگان محيط ؟ زيست! از ريو تا كيوتو ( ) 2 غلظت سرب در خون 30 درصددانش آموزان دبيرستاني تهران بيشتر از حد مجاز بوده است اشاره: دومين بخش از گزارش از ريو تا كيوتو به بررسي مهم ترين رويكردها براي كاهش آلودگي هواپرداخته است. در اين بخش ضمن مروري بر فعاليت هاي جهاني براي كاهش گازهاي گلخانه اي، به روش هايي كه دستيابي به آسماني پاك و آبي در تهران، مستلزم توجه جدي به آنهاست، اشاره شده است. - 2 كنفرانس كيوتو و سرانجام نخستين قدم تاريخي به سوي كاهش گازهاي صنعتي برداشته شد و طي آن نمايندگان 159 كشوربر سر امضاي عهدنامه اي قانوني و تعهدآور به توافق رسيدند. پس از چانه زدن هاي بسيار و مذاكراتي كه تا نيمه هاي شب به طول انجاميد، يك روز بعد از روزي كه قرار بود كنفرانس به پايان توافق برسد، حاصل شد. اتحاديه اروپا بايدتوليد گازهاي گلخانه اي خودرا درصد 8تا زير ميزان توليد كاهش 1990سال دهد و ژاپن (بعد از تلفن ساعت نيمه شب 2 نماينده امريكا به هاشيموتو نخست وزير اين كشور )توافق كرده بود كه از ميزان پيشنهادي خود كه 5 درصد صرف نظر بود كرده و 6 درصد كاهش نسبت به سال 1990 را در توليد گازهاي گلخانه اي بپذيرد. و ايالات متحده امريكا، بزرگترين آلوده كننده جهان از نظر گازهاي گلخانه اي، براي كاهش توليد اين گازها به 7 درصدپائين تر از ميزان توليد سال توافق 1990كرده بود. اين طرح در خود ايالات متحده نيزمخالفان زيادي دارد و پيش از كنفرانس كيوتو نيز تبليغات سرسام آوري براي مقابله با آن به راه افتاد. يكي از مفسران امريكايي گفته است: با اجراي اين طرح، امريكائي ها بايد اقتصادخود را به دور بياندازند. اومعتقد است كه اين كار باعث خواهد شدفرصت هاي شغلي به خارج از امريكا بگريزند و امريكائي ها بايد رنج -روورهاي خود را ترك كنندو در خانه هاي سرد نوشيدني گرم بنوشند. طبق برآورد وزارت انرژي كاهش امريكا، ميزان توليد گازهاي گلخانه اي در سال 2012 به 7 درصدپائين تر از ميزان توليد به 1990سال معني توليد 550 ميليون تن كمتر است واين 30 درصد كمتر از مقداري است كه در صورت عدم كنترل توليد مي شد. به عقيده آنها، اين كاهش تنها از طريق كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي امكان پذير خواهد بود و آن هم عملا بر فعاليت هاي اقتصادي تاثيرمنفي خواهد گذاشت. اما دانشمندان و صنعتگران دوستدارمحيط زيست هم طرح هايي براي كاهش توليد گازهاي گلخانه اي دارند كه ضمن حفاظت از محيط زيست، آسيبزيادي هم به فعاليت هاي اقتصادي نمي رساند. آنها طرح هاي مختلفي را براي نيروگاه ها، حمل و نقل، مصارف خانگي و مصارف صنعتي و تجاري پيشنهاد مي كنند كه برخي از آنها را مرور مي كنيم: - 10 افزايش بازده نيروگاه ها - درحال حاضر نيروگاه هايي وجوددارند كه با بازده 55 درصد فعاليت مي كنند درحالي كه ميانگين كل نيروگاه ها درصد 34 است. اگر باارتقاء فن آوري همه اين نيروگاه هابه بازده 55 درصدي رسانده نزديك شوند به 40 درصد در مصرف سوخت نيروگاهي صرفه جويي خواهد شد. - 20 حمل و نقل - استفاده از فن آوري هاي نو در حمل و نقل به ويژه اتومبيل هاي سواري نيز كمك زيادي به كاهش توليد گازكربنيك خواهد كرد. براي مثال تبديل ميانگين مصرف فعلي (امريكا ) /8 3ليتر درصد كيلومتر /5 6به ليتر (كه با فن آوري موجود فعلي نيز امكان پذير است ) بيش از 30 درصد آلودگي ها را كاهش خواهد داد. به تازگي ژاپن خودرويي در اندازه هاي مدل كورولاي تويوتا توليد كرده است كه در هر /3 4صدكيلومتر ليتر بنزين مصرف مي كند. - 30 مصارف خانگي - با افزايش بازده لوازم خانگي و عايق سازي بهتر نيز مي توان كمك قابل توجهي به كاهش آلودگي كرد. باز طراحي مدارهاي الكتريكي لوازم صوتي تصويري و لوازم خانگي وقطع خودكار مصرف برق در زمان هاي غيرضروري نيزمي تواند مفيد واقع شود. - 40 مصارف صنعتي - جمع آوري وجلوگيري از اتلاف حرارت ايجادشده در اطراف دستگاه هاي صنعتي نيز مي تواند كمك قابل توجهي به صرفه جويي در انرژي و توليد گازهاي گلخانه اي كند. - 50 استفاده از ضايعات - استفاده از ضايعات كشاورزي و كاغذ به عنوان سوخت نيروگاه هاي برق ياسوخت زغال سنگ نيز راه ديگري است كه انديشمندان دوستدار محيط زيست ارائه كرده اند كه مي تواند تا 5 درصد سوخت اين نوع نيروگاه هارا تامين كند و تا 25 ميليون تن درسال توليد گاز كربنيك را كاهش دهد. - 60 استفاده از نيروهاي تجديدپذير - استفاده از اين نيروها به ويژه نيروي باد نيز مي تواند ميليون 20تا تن در سال آلودگي را كاهش دهد. پيشنهادها براي مقابله با آثار زيست محيطي گسترش بي رويه و افسار گسيخته استفاده از ماشين ها وخودروهاي باسوخت فسيلي، به ويژه در شهرهاي بزرگ، اقدامات عاجلي لازم است. در غير اين صورت، افزون بر توليد مقادير چشمگيري از گازهاي گلخانه اي كه تمام جهان را در معرض خطر قرارمي دهد، آثار زودرس و ديررس آلودگي هوا بر روي سلامت ساكنان شهرهاي بزرگ نيز به صورت معضل جبران ناپذيري در خواهد آمد. برخورداري از هواي تميز و سالم براي تنفس، حق طبيعي هر شهروند متعلق به هر مليت بوده و معامله بر سر آن با هيچ قيمتي قابل توجيه نخواهد بود. هر اقدامي كه بخواهيم براي مقابله با آلودگي هوا انجام دهيم، قطعا با لطمات اقتصادي كوتاه مدتي همراه خواهد بود، امااگر كمي دورتر را ببينيم، لطمات ناشي از تعلل در مقابله با آلودگي هوا بمراتب بيشتر خواهد بود. و اما اقداماتي كه بايد انجام گيرد: - 10 تعيين عمر مفيد كاري براي خودروها به ويژه خودروهاي ساخت داخل و ابطال اعتبار شماره هاي خودروهاي فرسوده به نظر مي رسد تعيين مبناي حوالي انقلاب ( ) 1357 براي شماره گذاري يا آغاز شماره هاي تهران - عدد مناسب باشد. برخورد محافظه كارانه تر با اين مسئله مي تواند به اين قرار باشد كه ورود اين گونه خودروها (نمره شده قبل از تاريخ تعيين شده ) به داخل تهران و شهرهاي بزرگ ممنوع اعلام شود. در صورت ابطال شماره ها، براي جبران زيان هاي وارده به دارندگان خودروهاي فرسوده مي توان امتياز خودروهاي جديد را با قدري تخفيف در اختيار آنان قرار داد. - 20 تعيين و تصويب معاينه اجباري براي همه ساله 5خودروهاي و كهنه تر كه بايد به طور ادواري ( ساليانه ) انجام پذيرد. معاينه هايي كه در حال حاضر براي خودروهاي خاصي انجام مي شود، از كارآيي چنداني برخوردار نبوده و دقت چنداني ندارد. كار موتور خودروها بايد با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته مورد آزمايش قرار گرفته و محتواي دود اگزوز آنها، به ويژه از نظر گازهاي زيانبخش سنجيده شود. - 30 ممنوعيت ورود خودروهاي تك سرنشين به محدوده اجراي طرح ترافيك به ويژه براي تاكسي ها. پائين بودن قيمت بنزين در كشور ما سبب شده است تا هركسي براي هر نوع تردد در سطح شهر از اتومبيل شخصي استفاده كند و اين امرنه تنها باعث اتلاف منابع طبيعي نسل هاي حاضر و آينده توسط اين افراد مي شود، بلكه عامل مهمي در افزايش آلودگي هوا نيز به شمار مي آيد. تاكسي ها نيز اغلب ديده مي شود كه بدون سوار كردن مسافر و در جستجوي شكارمسافران پولدار در سطح شهر پرسه مي زنند. با وضع مقررات سنجيده و داراي ضامن اجرايي مي توان تاكسي هاي خالي را درايستگاه هاي تاكسي كه بسيار هم زياد هستند، متوقف كرد واز حركت آنها تا سوار كردن حداقل يك مسافر جلوگيري نمود. نبايد فقط به رضايت افراد يا اقشار خاصي انديشيد. عدم اجراي اين طرح ها كل جامعه و كل جهان را تحت تاثير قرارمي دهد. البته اطلاع رساني و ايجاد آگاهي هاي زيست محيطي براي پذيرش اين نوع طرح ها و عدم مقاومت در برابر آنهانيز لازم است. ادامه دارد