Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761126-39587S1

Date of Document: 1998-02-15

رئيس جمهوري در ديدار از سازمان برنامه و بودجه: براي برنامه ريزي بايد از تمامي آراء، انديشه ها و نظريات بهره گيري كرد سرويس سياسي: آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز پس از ديدار از بخشهاي مختلف سازمان برنامه و بودجه درجمع رئيس، معاونان، مديران و كاركنان اين سازمان در سخناني بر ضرورت، تقويت نظارت اين سازمان برمحتواي برنامه ريزي هاي انجام شده تاكيد كرد. رئيس جمهوري در سخنانش باتشريح نقش مهم و محوري مديريت در اجراي صحيح برنامه ها گفت: مديريت در به كارگيري امكانات در جهت پيشرفت جامعه نقش ممتازي دارد. آقاي خاتمي از سازمانهاي برنامه وبودجه و امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دو بازوي اصلي بدنه اجرايي كشور ياد كرد و خاطرنشان ساخت عمده اتكاء مديريت عالي اجرايي كشور بر روي اين دو دستگاه است. آقاي خاتمي گفت: مديريت كارآمد برنامه هاي تدوين شده را اجرا مي كند و يكي از ضعف هاي مامديريت است كه با داشتن مديران باتجربه و آگاه سامان مديريتي بايد متحول شود. رئيس جمهوري با تاكيد براستفاده از آراء و انديشه هاي صاحبان فكر، تجربه و انديشمندان به عنوان پشتيبانان سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه موفق زماني تحقق مي يابد كه خود را به كانونهاي انديشه و مراكز آموزش عالي، دانشگاهي و پژوهشي كشور متصل كند. وي افزود: براي برنامه ريزي در كشور بايد از تمامي آرا و انديشه ها و نظريات كارشناسي بهره گيري كرد و اين نظرات توام با كار كارشناسي در سازمان برنامه و بودجه، جامع تر و پخته تر خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي اضافه كرد: شناخت امكانات موجود و زمينه افزايش آن، تعيين راهكارهاي مناسب براي استفاده از امكانات و تجهيزات ورفع موانع و مشكلات موجود در اين راه، از وظايف مهم سازمان برنامه و بودجه است. رئيس جمهوري با تاكيد بر ارتباط بيشتر بين سازمان برنامه و بودجه وبخشهاي كارشناسي در كشور اعم از دولتي و خصوصي اظهار داشت: اين سازمان در برنامه ريزيهاي خود نبايد تنها به بخشهاي كارشناسي و صاحبنظران موجوددر اين سازمان اكتفا كند بلكه كارشناسان اين سازمان بايد تمامي كساني باشند كه در جامعه اهل فكر و نظر هستند. وي گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان يك سازمان مادر كه كار كارشناسي را در بدنه اجرايي كشور فعال مي كند بايد مجمعي براي پردازش اطلاعات با افق وسيعتري باشد. رئيس جمهوري در ادامه سخنانش، بر لزوم تجهيز سازمان برنامه و بودجه به كارآمدترين وپوياترين پيشرفت هاي علمي به ويژه در زمينه هاي فني، علوم انساني، علوم پايه، فن آوري و شناخت سيستم ها و روشها تاكيدكرد. آقاي خاتمي ازدكتر محمد علي نجفي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه وبودجه به عنوان باتدبير خوشفكر، انساني، وبا برنامه ياد كرد و خاطر اميدوارم نشان ساخت، با فرانگري و جامع نگري ايشان، در آينده شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم. وي همچنين با قدرداني از تلاشهاي دست اندركاران كار تهيه، تنظيم، تدوين و تصويببودجه سال 1377 تاكيد كرد: نقد و بررسي برنامه اول و دوم توسعه كشور، بزرگترين سرمايه اي است كه مي تواند ديدگاه ما را نسبت به آينده مشخص كند. وي افزود: نمي توان مسائل اقتصادي را بدون عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي در نظر گرفت و از طرفي ديگر امور فرهنگي و اجتماعي را نيز نمي توان از مسائل اقتصادي جدا كرد. آقاي خاتمي باتاكيد بر لزوم توسعه همه جانبه در زمينه ها و عرصه هاي مختلف به ويژه در سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار داشت: بايد بخشي براي انديشيدن به توسعه در اين سازمان تشكيل شود. رئيس جمهوري در قسمت ديگري از سخنانش، برنامه ريزي را بررسي، شناخت و سازماندهي كردن امكانات براي رسيدن به اهداف مشخص شده عنوان كرد و اظهار داشت: دريك نظام هدفها را بينش فلسفي مورد قبول نظام تعيين مي كند. وي به سير تاريخي انديشه ديني و غير ديني و تحول آن اشاره كرد و گفت: مبناي نظم اجتماعي، قانون اساسي است و اين به آن معنا نيست كه قانون اساسي هيچگاه تكامل پيدا نمي كند. رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه قانون اساسي بايد مورد قبول همه باشد اظهار داشت: سياستهاي كلي نظام در قانون اساسي مشخص شده است. آقاي خاتمي اضافه كرد: هدفها بايد در چارچوب بينش عقلاني و خردورزانه به هستي و برآمده از بينش و منش اسلامي باشد و اين هدفها همچنين بايد بامباني، معيارها و ارزشهاي ديني سازگار باشد. وي گفت: هرچقدر اين بينش ها خردمندانه تر باشد، اهداف قابل وصول تر و مفيدتربه حال افراد جامعه خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمين خاتمي در پايان سخنانش ابراز اميدواري كرد كه با حرمت گذاشتن نسبت به مردم به عنوان صاحبان اصلي اين انقلاب و با بهره گيري از استعدادها و قابليت هاي جامعه و مشاركت مردم، ايراني آباد كه نماينده آرمان مردمي با ايمان باشد بسازيم. پيش از سخنان رئيس جمهوري، دكتر محمد علي نجفي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي اين سازمان گفت: اين سازمان داراي توانايي ها و قابليت هاي ارزشمندي است كه در بسياري از مواردناشناخته مانده و اگر اين قابليت ها شناخته شود منشاء تصميم گيريهاي عظيمي خواهدبود. رئيس جمهوري همچنين نماز جماعت ظهر و عصر را همراه با مسئولان، پرسنل وكاركنان سازمان برنامه و بودجه اقامه كرد.