Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761125-39488S1

Date of Document: 1998-02-14

لحظه آغاز، در نهضت جهاني حفاظت محيطزيست ازريو تاكيوتو ( ) 1 به اعتقاد كارشناسان نهضت محيطزيست هنوز در مراحل جواني بوده و اثرات واقعي آن در دهه هاي نخست قرن بيست و يكم آشكار خواهد شد اشاره: از رويكرد به حفاظت محيطزيست در سال هاي اخير به عنوان يك نهضت عظيم جهاني ياد شده است. به اعتقاد كارشناسان اين نهضت با آن كه دست كم بيست سال از نخستين سال هاي شكل گيري آن مي گذرد، هنوز در مراحل جواني خود بوده و تاثيرات واقعي خود را بر زمين و جوامع انساني در دهه هاي نخست قرن بيست و يكم نشان خواهد در داد گزارشي كه بخش نخست آن درپي از نظر خوانندگان محترم مي گذرد، با اشاره به چگونگي تكوين اين نهضت، سه سر فصل اساسي آن، كنفرانس هاي استكهلم، ريو و كيوتو به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. دكتر علي نوري سرانجام دنياي صنعتي دريافت كه مسائل زيست محيطي حاصل از رشد صنعتي كنترل نشده ديگر پذيرفتني نيست و اين تصميم خود را در كنفرانس سال سازمان 1972 ملل متحد درباره محيطزيست انسان در استكهلم اعلام كرد. متعاقب آن، كميسيون مستقلي با عنوان كميسيون جهاني محيطزيست و توسعه (WCED) تشكيل شد وبرنامه زيست محيطي سازمان ملل ( UNEP)براي ايجاد آگاهي هاي زيست محيطي و محافظت از آن به وجود آمد. كميسيون جهاني محيطزيست وتوسعه ماموريت يافت تا جنبه هاي زيست محيطي توسعه را بررسي كند، كه نخستين گزارش اين كميسيون تحت عنوان آينده مشترك ما در منتشر 1987سال شد. در سال 1988 بيش از پنجاه تن از سران كشورهاي جهان از اين گزارش پشتيباني كردند و ايده كنفرانس سازمان ملل درباره محيطزيست (UNCED) شكل گرفت. اين كنفرانس كه به عنوان مجمع سران كره زمين نيز نام گرفت در ژوئن سال 1992 در ريودوژانيرو تشكيل شد. كنفرانس ريو اين كنفرانس كه با شركت فعال بيش از 50 كشور از 3 14ژوئن 1992 تا در شهر ريودوژانيروبرزيل تشكيل شد، مسائل زيست محيطي را در ارتباط بافعاليت هاي تجاري مورد بررسي قرار داده و به صدورپيمان نامه ها و طرح هاي عملياتي براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي نايل آمد. دستاوردهاي اين كنفرانس به قرار زير بوده است: ـ 1پيمان تنوع حيات براي نگهداري و بقاي حيات گياهي وحيواني از جمله ميكروارگانيسم ها. اين موافقت نامه يك سند قانوني تعهدآور بود كه توسط اكثر كشورهاي جهان به امضاء رسيد. ولي ايالات متحده امريكا با ادعاي اين كه اين پيمان موجب تضعيف حقوق فن آوري زيستي يا بيوتكنولوژي اين كشور مي شود، از امضاي آن خودداري كرد. ـ 2پيمان تغيير آب و هوا براي مهار توليد گازهاي به گلخانه اي ويژه گاز كربنيك، اين پيمان هدف يا مقصد خاصي راتعيين نكرده ولي چارچوباقدامات عملي در آينده نزديك را مشخص ساخته بود كه كنفرانس كيوتو 1997 نيز برهمين مبنا تشكيل شد. اين پيمان توسط اكثر كشورها، از جمله ايالات متحده آمريكا امضاء شد و از نظر قانوني همه كشورها متعهد به اجراي آن هستند. ـ 3آجندا -. اين آجندا 21 يادستوركار پيش نويس عمليات واقدامات اوليه براي توسعه پايدار تا قرن 21 مي باشد كه دنياي تجارت مي تواند از آن به عنوان راهنمايي براي همه مسائل اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي در آينده قابل پيش بيني استفاده كند. ـ 4اعلام اصول مديريت ونگهداري جنگلها. اين هم يك سند غيرتعهدآور بوده و فهرستي از مسائل مربوط به بازار فرآورده هاي جنگلي را ارائه مي كند. ـ 5بيانيه ريو درباره محيطزيست و توسعه. كنفرانس ريو با هدف برقراري يك همكاري عادلانه جهاني از طريق همكاري دولت ها و جوامع در راستاي دستيابي به موافقت نامه هاي بين المللي براي حفظ يكپارچگي سيستم زيست محيطي و توسعه اي جهاني بيانيه اي در 27 اصل صادر كرد. اين بيانيه مبناي بسياري از فعاليت هاي زيست محيطي از جمله تدوين سيستم مديريت زيست محيطي ايزوشد. 14000 بيانيه ريو از بين مستندات و دستاوردهاي كنفرانس ريو، بيانيه ريو به علت گستردگي دامنه شمول آن وپرداختن به مسائلي فراتر ازمسائل زيست محيطي صرف و توجه به جوانب و علل زمينه سازمعضلات زيست محيطي، از جمله فقر و نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. به همين جهت، اصول اين بيانيه را به طور كامل مرور مي كنيم تا همگان با بيانيه مهمي كه مسئولين ما نيز به تازگي آن را امضاء كرده اند آشنا شوند: ـ 1اصل انسان در مركز توجه توسعه پايدار قرار گرفته و يك زندگي سالم و برخوردار از بهره وري براي وي در نظر گرفته شده است. ـ 2اصل طبق منشور ملل متحد واصول حقوق بين المللي دولت هاحق حاكميت براي استفاده ازمنابع خود را با رعايت سياست هاي زيست محيطي و توسعه خود و با قبول مسئوليت حصول اطمينان از اينكه فعاليت هاي واقع در محدوده قضايي يا كنترل آنها به محيطزيست ساير كشورها يا نواحي خارج از محدوده قضايي ملي آنان آسيب نخواهد رساند، دارند. ـحق 3اصل توسعه بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه نيازهاي توسعه اي و زيست محيطي نسل هاي حاضر و آينده را به طور عادلانه برتابد. ـ 4اصل براي دستيابي به توسعه پايدار حفاظت از محيطزيست بايد جزئي لاينفك از فرآيند توسعه را تشكيل دهد، به طوري كه نتوان آن را جدا از اين فرآيند درنظر گرفت. ـ 5اصل همه دولت ها و مردم بايد در راستاي محو فقر به عنوان يك نياز گريزناپذير و ضروري براي توسعه پايدار همكاري كنندتا از نابرابري هاي موجود در استانداردهاي زندگي كاسته شده و نيازهاي اكثريت جمعيت جهان بهتر برآورده شود. ـ 6اصل وضعيت خاص و نيازهاي كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهايي كه كمترين توسعه را داشته يا از نظر زيست محيطي بيشترين آسيبپذيري را دارند، بايد در اولويت خاصي قرار گيرد. اقدامات بين المللي در زمينه محيطزيست و توسعه نيز بايد به منافع و نيازهاي همه كشورها توجهي يكسان داشته باشد. ـ 7اصل دولت ها بايد با يك روح مشاركت جهاني جهت حفظ نگهداري و بازيابي يكپارچگي زيست بوم زمين به همكاري بپردازند. از نظر سهم مشاركت كشورهاي مختلف در مقابله با اضمحلال زيست محيطي، كشورها داراي مسئوليت مشترك اما با درجات متفاوت هستند. كشورهاي توسعه يافته به علت فشاري كه جوامع آنها بر روي محيطزيست جهاني وارد مي آورند و نيز به خاطر منابع فني و اقتصادي تحت سلطه خود، مسئوليت خود در پيگيري بين المللي توسعه پايدار را مي پذيرند. ـ 8اصل براي دستيابي به توسعه پايدار و يك كيفيت بالا درزندگي مردم، دولت ها بايد الگوهاي توليد و مصرف ناپايدار را حذف كرده و سياست هاي صحيح مردم شناختي را تقويت كنند. ـ 9اصل دولت ها بايد در جهت تقويت زمينه سازي دروني براي توسعه پايدار از طريق ارتقاء درك علمي بوسيله تبادل دانش علمي و فني و نيز بوسيله تسريع در توسعه، سازگاركردن، انتشار و انتقال فن آوريها، ازجمله فن آوريهاي نو و ابتكاري به همكاري بپردازند. ـ 10اصل مسايل زيست محيطي وقتي به بهترين وجه حل مي شود كه همه شهروندان مرتبط با مسئله در آن شركت داشته باشند. درسطح ملي، هر فردي بايد دسترسي صحيحي به اطلاعات زيست محيطي تحت اختيار مقامات مملكتي، ازجمله اطلاعات مربوط به مواد و فعاليت هاي خطرناك جامعه خود، و نيز فرصت هاي شركت در تصميم گيري ها داشته باشد. دولت ها بايد با ايجاد امكان دسترسي وسيع به اطلاعات، آگاهي هاي عمومي را بالا برده و مشاركت همگاني را تقويت دسترسي كنند موثر به امكانات قضايي و مديريتي، ازجمله جبران خسارات مالي و جاني نيز بايد تامين شود. ـ 11اصل دولت ها بايد قوانين زيست محيطي موثري را وضع كنند. استانداردهاي زيست محيطي، اهداف مديريتي و اولويت ها بايستي منعكس كننده محتواي زيست محيطي و توسعه اي زمينه مورد استفاده باشند. استانداردهاي مورد استفاده از سوي برخي كشورها ممكن است براي كشورهاي ديگر، بويژه كشورهاي در حال توسعه، نامناسب بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي قابل توجيه نباشند. ادامه دارد