Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761125-39473S1

Date of Document: 1998-02-14

دقت كنيد! حق تقدم برخورد همزمان چهار خودرو در تقاطع خيابان اسفندياري و آفريقا، يك بار ديگر اين واقعيت را نمودار كرد كه هنوز هم رانندگان به حق تقدم عبور در خيابانها توجه چنداني ندارند. اگرچه درست نيست بگوييم اين گونه حوادث مي تواند تنبيهي براي رانندگان خاطي باشد، اما هشداري است كه حداقل ديگران را به مراعات حقوق شهروندان وادار مي كند. چندي پيش، ماموران راهنمايي و رانندگي با دقت و توجه خاص، طرح رعايت حق تقدم رهگذران پياده را اجرا كردند. نظارت آنان در تقاطع ها و گذرگاهها اين اميد را بارور مي كرد كه رانندگان عادت كنند خودروها پشت خط عبور پياده ها بايستند. چندي بعد كه نظارت همه جانبه در اين زمينه سلب شد، باز هم خلافها و خطاهايي از اين دست فراوان رخ داد و مي دهد. بسياري از تقاطعها هنوز هم ماموران موظف ندارند. شبها چراغهاي راهنمايي آن قدر دير تغيير رنگ مي دهند كه رانندگان ناگزير به تخلف مي شوند سبقتهاي غيرمجاز كه تعميم آنها در سطح شهر بگونه اي است كه امري عادي و غيرخلاف مي نمايد و با مرتكبين اين خلاف مهم و موثر در امر تصادفات برخورد نمي شود. در بزرگراهها ماموران راهنمايي و رانندگي كمتر ديده مي شوند، در حالي كه همه بزرگراهها بايد تحت كنترل و نظارت آنان باشد و.. سختگيري براي اجراي قانون در هرزمينه، راه را بر متخلفان مي بندد و گرايش مردم را به سوي اجراي دقيقتر آن فزوني مي بخشد.