Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39436S1

Date of Document: 1998-02-12

رئيس جمهوري در ديدار اعضاي جهاد دانشگاهي: دستاورد بزرگ انقلاب خودباوري جامعه است سرويس سياسي: آقاي سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري در ديداررئيس و اعضاي هيات امناي جهاددانشگاهي، روسا، مديران ارشد و دست اندركاران اين ضمن نهاد، تاكيد بر ماهيت انقلابي مردمي و نيز علمي جهاددانشگاهي مهمترين نقش آن را جلوگيري ازانقطاع نسلها دانست. رئيس جمهوري در اين ديدار باتجليل از جهادگران گفت: شما نماينده نسلي هستيد كه در پرتو اين انقلاب خود را باور كرده و اين باور زيربناي جامعه اي شده كه مي خواهد در جهان پر آشوب كنوني جامعه اي الگو باشد. آقاي خاتمي افزود: كارهايي كه تاكنون انجام شده بزرگ است ولي كارهايي كه بايد بشود بزرگتر است و براي انجام اين كارها ما نيازمند حكمت، انديشه و تلاش فراوان هستيم. جهاددانشگاهي محصول مستقيم انقلاب اسلامي ماست، يعني اگر بنا باشد حاصل و دستاوردهاي انقلاب را در چند بعد نشان دهيم و نمونه هاي آن را عرضه كنيم، يكي از برجسته ترين آنها جهاد دانشگاهي است هم به خاطر نسبتي كه با دانشگاه يعني كانون پويا و حيات بخش يك جامعه دارد و هم به جهت آن كه اين نسل دانشگاهي با انقلاب اسلامي پيوند دارد. انقلابي كه دانشگاهيان در تحقق آن نقش ممتاز و برجسته اي در كنار روحانيت معظم و سايربخشهاي جامعه داشته اند. رئيس جمهوري در ادامه با بيان اين نكته كه نقش مهم جهاددانشگاهي جلوگيري از انقطاع نسل هاست گفت: انسانها مي آيندو مي روند و هر كدام تجربه خاص خود را دارند، اما اگر ما نهادي فراتر از انسانها ايجاد نكنيم كه در آنجا تجربيات و ذهنيت هايي كه در گذشته با آرمانخواهي شكل گرفته با تجربه ها و ذهن هاي جديد برخورد كنند، بيم و خطر انقطاع نسلها وجود آقاي دارد خاتمي افزود: اگر دستاورد بزرگ انقلاب ما خود باوري جامعه باشد، و اگر ساختن يك جامعه پويا جز برپايه خودباوري ميسر نيست، جهاددانشگاهي يكي از پايه هاي مهم خودباوري نسلي است كه تصميم گرفته است بر سرنوشت خود حاكم باشد. رئيس جمهوري سپس به نقش جهاددانشگاهي و تشكلهاي مشابه در تحقق جامعه مدني پرداخت و گفت: در جامعه ما براي نهادينه شدن امر حضور مردم كه شرط گريزناپذير آن وجود تشكل ها، انجمن ها و صنفهاي برآمده از متن جامعه و نه برآمده از حكومت است، جهاد دانشگاهي نقش خوبي ايفا مي كند زيرا كه يك نهادداوطلبانه است كه عده اي انسانهاي علاقه مند به سرنوشت كشور را دور يكديگر جمع مي كند. آقاي خاتمي افزود: جهاددانشگاهي در عين حال يك حزب هم نيست. بنابراين مي تواند گرايش هاي مختلف را دور هم جمع كند و اين امر خود تمرين ايجاد تشكلهاي مدني در جامعه ماست و اين تشكلها مي توانند از متن جهاددانشگاهي زاده شوند. رئيس جمهوري سپس به مشاركت جهاددانشگاهي در برنامه ريزيها و سياستگزاريهاي آينده اشاره كرد و گفت: ما خوشحال مي شويم كه در چارچوب يك سياست تعريف شده از اين نهاد در عرصه سازندگي، پيشرفت، رشد و آباداني در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي استفاده كنيم. رئيس جمهوري در اين زمينه به تدوين برنامه سوم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: ما در آستانه يك كار مهم و خطير يعني تدوين برنامه سوم هستيم كه بايد توانايي ها و شايستگي هاي دولت جديد در آنجا ظهور و بروز كند. با توجه به اين كه تجربه دو برنامه اول و دوم در پيش روي ماست، راه ما به سوي آينده از بررسي و نقد اين دو برنامه آغاز شده و بايد به يافتن راهكارها و روشهاي متناسبتر با وضعيت امروز و شرايط ملي و جهاني و بهره گيري از امكانات براي ارائه شرايط بهتر و مناسبتر برسيم. آقاي خاتمي سپس استفاده از همه نيروها و انديشه ها را در جهت تدوين برنامه سوم از وظايف سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: جهاد در اين عرصه هم مي تواند جامعه و دولت خدمتگزاررا ياري ما دهد بايد روش هاي كارآمدتر و منسجم تري را جستجوكنيم تا از جهاددانشگاهي به عنوان يك كانون فكري، تحقيقي وانقلابي به نحو موثرتري آقاي استفاده نماييم خاتمي همچنين برآمادگي دولت براي دريافت، مطالعه و بررسي پيشنهادها و ديدگاههاي جهاددانشگاهي تاكيد كرد. وي با اشاره به لزوم مشاركت گسترده ترزنان در جهاددانشگاهي افزود: مديريت جهاددانشگاهي بايد درجهت بهره گيري مطلوب ازاستعدادها و توانمنديهاي زنان در زمينه هاي مختلف برنامه هاي موثرتري را اتخاذ نمايد و زنان نيز بايد اين نهاد انقلابي راخانه امني براي فعاليت ها و حضور خود بدانند. در ابتداي اين ديدار رئيس جهاد دانشگاهي، ضمن ارائه گزارش از فعاليتهاي اين نهاد در بخش هاي پژوهشي، فرهنگي و آموزشي گفت: در شرايط كنوني فضاي مناسبي براي فعاليت فراهم آمده است، و جهاددانشگاهي با اتكا بر نيروهاي انساني متخصص خودآمادگي كامل دارد تا دولت قانون گرا و مشاركت جو را در جهت تحقق و پاسخگويي به وعده هاي داده شده ياري دهد.