Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39392S1

Date of Document: 1998-02-12

گنجينه ميراث فرهنگي درلوانگ پرابانگ در حالي كه كشورهاي جنوب شرقي آسيا توسعه يافته اند، بسياري ازنقاط و مكانهاي تاريخي اين منطقه مورد تهديد قرار گرفته است. يكي از اين پايتخت مكانها، باستاني سلطنتي پيشين لائوس به نام لوانگ پرابانگ است. معبدهاي فوق العاده زيباي اين شهر، سببشد كه دو سال پيش، اين شهرجزو يكي از مكانهاي ميراث فرهنگي جهان ثبت شود. اماكوشش ها براي حفظ زيباييهاي طبيعي لوانگ پرابانگ آسان نبوده است. به گزارش تلويزيون بي. بي. راهبان سي، بودايي نماز و دعاي خودرا هر شب با آيين هاي ويژه اي به جا مي آورند. چون در اين آيين ها آنان از طبل و سنج استفاده مي كنند، ناگهان سكوت و آرامش معبدهاي لوانگ پرابانگ را درهم مي شكنند. بيش از 30 معبد فوق العاده جالب و آرمگاههاي بسيار باشكوه در اين شهر باستاني و سلطنتي پيشين به چشم مي خورند، كه برخي از آنها به عنوان جالبترين آثار هنري آسيا لقب گرفته اند. لوانگ پرابانگ، خانه و كاشانه انواع معماريهاي غني در است واقع، اين شهر يكي از جواهرهاي فرهنگي منطقه است. اما مقدار زيادي از اين آثار تاريخي، طي سالها، فرسايش يافته و به قهقرا رفته است، و نياز شديد به بازسازي گروهي دارد از استادان معماري محلي، اين وظيفه را به عهده گرفته اند. سرپرستي مالي آنان را صندوق فرهنگي سازمان ملل دارا است. در سال 1995 سازمان لوانگ ملل پرابانگ را يك ميراث فرهنگي جهاني اعلام كردو رفته رفته نقشه ها و طرحهايي تهيه شد تا ساختمانهاي تاريخي شهر را بازسازي كنند و آنها را از هجوم برنامه هاي توسعه به دور نگهدارند. براي مدير اين طرح، مساله حفظو نگهداري ميراث فرهنگي لوانگ پرابانگ مطرح است. وي مي گويد: فرهنگ، مهمترين چيز در زندگي است. بدون آن، يك كشور نمي تواند در صلح و آرامش زندگي كند. اين است دليل آن كه چرا ما مي خواهيم لوانگ پرابانگ را حفظ كنيم. اما بسياري از افراد محلي، اين افكار را نمي فهمند. به عنوان مثال پيرزني كه دراين شهر خانه اي دارد، از مقامها مي خواهد اجازه دهند آن را تخريب كرده و بنايي نو بسازد. اما به وي اين اجازه را زيرا نمي دهند خانه وي يكي از 600 ملكي است كه در اين شهر بايد مورد محافظت فرهنگي قرار گيرد. بسياري از املاك و خانه هاي اين شهر، به عنوان نمونه بازسازي شده، تا اهالي، نمونه اي ازكارهاي انجام شده را ببينند. اما با باز كردن درهاي لوانگ پرابانگ به روي دنياي خارج، كارهاي بيشتر بسياري بايد انجام شود. در يكي دو سال گذشته، شمارفزاينده اي از گردشگران محلي و جهانگردان به لوانگ پرابانگ آمده اند. برقراري پروازهاي مستقيم ازويتنام و تايلند در اواخر سال جاري، اين شمار را حتي بيشترهم خواهد كرد. اما توسعه ساختماني به منظور جاي دادن اين جهانگردان، سبب خواهد شد زيباييهاي باستاني اين شهر رفته رفته از بين برود. مهمانسراهايي مانندويلاسانتي ويژگيهاي سنتي خود راحفظ كرده اند. اما در حال تنها 400 حاضر اتاق مخصوص مهمانهادر تمام شهر وجود دارد. درحالي كه جهانگردان جديدي از راه مي رسند، فعاليتهاي ساختماني جديدي هم براي تامين جاي آنها انجام مي گيرد. يك كارشناس محلي مي گويد: مابايد خيلي مراقب باشيم. اگرما امور جهانگردي را سرپرستي نكنيم، آثار فرهنگي و تاريخي به آساني تخريب خواهند شد. صنايع محلي مانند يك مغازه نقره كاري و نقره فروشي هم ازحمايت دولت برخوردار زيرا است نقره كاري هاي ساخته شده درآن در محافظت و بازسازي اين شهر باستاني كاربرد دارد. مقامهاي شهر خوب مي دانند كه تنها با يك رنگ كاري جديد روي ديوارهاي شهر، وظيفه آنها به اتمام نمي رسد. اما اين كار، بسيار سخت است و آسانتر از اين هم راهي متصور نمي توان شد. شمار خودروها در شهر در حال افزايش است. چالش كنوني عبارت است از حفظ تعادل، ميان هجوم توسعه از يك سو و حفظ زيباييهاي طبيعي لوانگ پرابانگ از سوي ديگر. واحد رسانه هاي خارجي