Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761121-39323S1

Date of Document: 1998-02-10

يادداشت روز انقلاب اسلامي، پاسخي به نيازهاي معاصر ارزشهاي بيكراني كه با وقوع انقلاب اسلامي ايران، در تاريخ پرفراز و نشيب بشريت به ثبت رسيد، يكبار ديگر ثابت كرد كه اراده متكي به ايمان انسانها مي تواند هرامر ناممكني را ممكن كند و هر آرزوي انساني و بزرگي را متحقق سازد زيرا در زماني كه بسياري تصور مي كردند، عصر سنتها و معتقدات ديني پايان يافته و برمداري جزايمان انسان مي توان آينده جوامع را تضمين نمود، ناگاه عصياني بر همه آشفتگيها وآشوبهاي رنج آلود و تحقيركننده جهان معاصر پديدار شد و همچون صاعقه اي بر ريشه هاي پوسيده نااميدي و سركوفتگي انسانها فرود آمد. يكي از بزرگترين متفكران قرن حاضر در غرب، زماني پيش بيني كرده بود كه قرن بيست و يكم يا قرن ايمان ديني انسانهاست و يا اصلا پديد نخواهد آمد. از آن زمان تاكنون، انديشه ها و عقايد و جنبش هاي بسياري ظهور كرده و راههاي فراواني از سوي بشر به بوته نقد و آزمون نهاده شده است; اما به راستي كدام راه مطمئن مي تواند آدمي را از اين گذرگاههاي صعب و پرخطر عبور دهد و زمينه هاي زندگاني آرام و برادرانه را فراهم؟ آورد چگونه مي توان اخلاقيات انسانها را، به مثابه تنها پشتوانه و تضمين مطمئن در تربيت وتعهد آحاد جامعه، حفظ كرد و گسترش ؟ داد اين پرسشها، اگر در نگاه اول سهل و ساده اند، اما در باطن خود حكايت دردناك شكست انسان معاصر را در پي دارند. آيا زماني كه جوامع بزرگ پيشرفته، با تكيه بر سرمايه هاي عظيمي كه از جهان سوم به دست آورده و در پرتو تكنولوژي و كار ومديريت پيشرفته به اوج رسانده بودند، جهان را دستخوش دو جنگ بزرگ و عالمگيرساختند، كسي مي توانست علل آن را جز در انحطاط روح انسان و سقوط مدارهاي پيچيده روان آدمي؟ بجويد چه جريانها و چه انديشه هايي براي اينهمه آتش، هيزم فراهم ساخت و چه شرايطي براي انسان پديد آمد كه نتوانست مصالح خود و همنوعان خويش را ؟ دريابد بي گمان، تعليل ها و تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي و تاريخي در اين زمينه ها كارساز و موثر است، اما بخش مهمي از اين ماجرا، كه ريشه در انحطاط اخلاق و ايمان انسان معاصر و تبديل موجودي معنوي به حيواني سوداگر است را دربر ندارد. انقلاب اسلامي ايران كه واپسين دهه هاي قرن معاصر رابا تجلي خود مفتخر واكنشي ساخت، در برابر همين مصائب بود. مي بايد حركت سازنده جهان از نقطه اي آغاز شود و اگر مشكلات و ضعفهايي وجود دارد، نبايد اهميت و اصالت اين حركت ناديده انگاشته شود. انقلاب اسلامي، انقلابي براساس فطرت و برمبناي معنويات از ياد رفته بود. هنگامي كه رهبر و مقتداي انقلاب، پير ديانت و ايمان و اخلاق است و باسياست و عالم پرتزوير آن نسبتي ندارد، مي توان به سادگي استنتاج كرد كه نيازهاي بي كران روح بشر بي پاسخ مانده و لهيدگي ايمان و شخصيت و كرامت انسان، جاي رابراي زيستني آرام و شرافتمندانه تنگ ساخته است. پس، انقلاب اسلامي، نه فقط انقلابي سياسي، و نه فقط دگرگوني اي ژرف در اعماق جامعه و نه فقط واكنشي نسبت به حركتهاي غلط اقتصادي; بلكه در راس همه، پاسخي به روح انسان بوده هنگامي است كه همه ارزشهاي معنوي انسان از يادها رفته و تحقير شده بود -چه در صورت سوداگرانه كاپيتاليستي آن، و چه در هيئت تجويزي و كمونيستي آن - لاجرم چاره اي مي بايد انديشيده شود. اين چاره، در صورت اسلامي و ايراني آن، در انقلاب اسلامي ايران متجلي صورتي شد خاص، كه محتوايي اصيل و جهاني را حمل مي كرد و تمام آرزوهاي از ياد رفته و كرامتهاي ناديده انگاشته شده را دوباره احيا مي نمود. ارزشهاي انقلاب اسلامي ايران، ارزشهايي جهاني و تاريخي است. آنچه مي تواند تداوم اين انقلاب را در يادمانهاي همه ابناء بشر، در همه زمانها حفظ كند و آن راگسترش دهد، تكيه بر همين ارزشها و در واقع شناخت و تعميق فرهنگ انقلاب است. فرهنگي كه آزادي عقلانيت، اخلاق، عدالت و شرافت را در پرتو رشد و توسعه اي همه جانبه ارزاني نسلهاي تازه خواهد كرد و دين و دنيا رادر وحدتي ابدي، به بستر خوشبختي انسان تبديل خواهد كرد. دين، آدمي را به حقيقت و تعالي واصل مي كند و دنيا، بشريت را در واقعيتي شيرين و اميدبخش غوطه ور خواهد ساخت. سالگرد يوم الله 22 بهمن يادمان ابدي پيروزي انقلاب اسلامي بر همگان مبارك باد...