Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761119-39167S1

Date of Document: 1998-02-08

نقش زنان در انقلاب اسلامي اشاره: اختصاص و نامگذاري يك روز از دهه مبارك فجر به زنان نشان از نقش موثر آنان در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي دارد. اين نقش به حدي موثر و برجسته است كه امام خميني ( ره ) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي درباره زنان فرمودند: شما بانوان اثبات كرديد كه در صف جلو هستيد و مقدم بر مردها. مردان ايران از بانوان ايران عبرت گرفتند، شما در صف جلو نهضت باتوجه هستيد به نقش و اهميت بانوان ايراني درپيشبرد كشور و همچنين نقش موثري كه انقلاباسلامي در ارتقاي تشخص و منزلت زن مسلمان داشته است گزارشي توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي تهيه شده است كه با هم مي خوانيم: تاريخ جوامع كنوني تصوير روشني از نقش زنان به عنوان نيروهاي فعال كشورها در سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ارائه داده است. اين مهم بويژه بعد از رشد و پيشرفت فرهنگ بشري و ظهور انديشه هاي نو در خصوص مشاركت بيشتر زنان در امور جوامع سببشده تا زمينه هاي مناسب اين حضور تقويت شود. علاوه بر اين تحقيقات بسياري نشان مي دهدكه زنان در جهان بويژه كشورهاي در حال توسعه جايگاه عمده اي در توسعه انساني واقتصادي را به خود اختصاص دادند. بسياري از كارشناسان توسعه نيز معتقدندرابطه تعيين كننده اي بين الگوهاي توسعه و سلامت انساني وجود دارد. همچنين براساس همين رابطه توسعه محقق نمي شود مگر اين كه نقش موثر زنان در تكميل برنامه هاي توسعه در نظر گرفته شده و به اجرا درآيد. اين كارشناسان مي افزايند به طور اهداف كلي، توسعه در جامعه اي قابل حصول است كه نيمي از جمعيت، يعني زنان در حد معقول ومطلوبي در ابعاد مختلف جامعه شركت داشته باشند. از سويي با نگاهي به تاريخ پرفراز و نشيبكشورمان به خوبي درمي يابيم كه تنها بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي زمينه مناسب و مساعد حضور صحيح بانوان در بخش هاي مختلف جامعه فراهم شده است. فاطمه كريمي دانشجوي دانشگاه الزهرا (س )در اين زمينه معتقد است: مهم ترين تاثيرانقلاب اسلامي بر وضعيت زنان، در بخش آموزش عالي قابل مشاهده است به گونه اي كه به نظر مي رسد اكنون بيش از نيمي از جمعيت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را زنان تشكيل مي دهند. اساس رشد و تعالي هر جامعه در گروپيشرفت انساني و علمي زنان آن جامعه است و تاريخ به خوبي نشان داده است كه اگرجامعه اي مسير رشد و تعالي را طي كرده است در واقع در اثر رشد و تعالي زنان آن جامعه بوده است. سهيلا متقيان دانشجوي دانشگاه علم و صنعت در اين زمينه مي گويد: بعد از انقلاب اسلامي تاكنون زمينه هاي حضور صحيح و مثبت زنان در بخش هاي مختلف و در نهايت پيشرفت جامعه ايجاد شده است. خانواده به عنوان مهم ترين هسته اصلي جامعه نيز بعد از انقلاب چهره ديگري به خودگرفته است به گونه اي كه اكثر خانواده هاي ايراني در حال حاضر از اطلاعات و تجربيات بيشتري نسبت به قبل از انقلاب برخوردارند. به عبارت ديگر در حال حاضر خانواده هاي ايراني بسيار آگاه تر از گذشته هستند. وي همچنين گفت: قبل از انقلاب اسلامي اكثر بيسوادان جامعه را زنان و دختران تشكيل مي دادند در حاليكه در جامعه كنوني با توجه به رشد و گسترش علم و دانش در كشور نه تنها اين معضل رو به كاهش و نابودي است بلكه عملا بانوان ايراني در صحنه هاي جهاني علمي بويژه المپيادها و سطوح عالي علمي به خوبي درخشيده اند. مينو رضوي كارمند يكي از ادارات دولتي مي گويد: بي شك زنان ايراني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره ) به علت استقرار حريم عفاف و امنيت اجتماعي به خوبي زمينه مساعدي براي حضور دربخش هاي مختلف را يافته اند. زنان و دختران ايراني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باارتقاي سطوح مختلف زندگي اجتماعي، علمي وفرهنگي خود توانستند در توسعه آموزشي، فردي، كشور نقش تعيين كننده اي داشته باشند. رضوي با اشاره به اينكه اكنون الگوهاي زن ايراني نسبت به قبل از انقلاب ماهيتي كاملا متضاد يافته اند گفت: براساس انتخاب الگوهاي صحيح است كه زنان ايراني در بخش هاي مختلف جامعه مانند دانشگاهها، بخش هاي اداري و حتي صنعتي و كشاورزي موفقيت هاي زيادي كسب كرده اند به گونه اي كه در اين بخش ها زنان نمونه زيادي به جامعه معرفي شده اند. كتايون سياوشي يك دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد معتقد است: اصولا انقلاب اسلامي بستر سازنده، روان و جاري مشاركت بيشتر زنان ايراني را در صحنه هاي مختلف اجتماعي و سياسي فراهم كرده است. موقعيت زنان و شرايطي كه براي آنها در بعد از انقلاب اسلامي فراهم شده بيش از هر چيزسبب شده تا زنان ايراني در شرايط بهتري براي تصميم گيري قرار گيرند، به عبارت ديگر اكنون زنان ايراني حق تصميم گيري درامور مربوط به خود و جامعه را در سطح بالايي كسب كردند و با توجه به اين حقيقت است كه نيروي عمده اي در تعيين سرنوشت كشور خودهستند. نقش زنان در انقلاب اسلامي از ديدگاه رسانه هاي خارجي بعضي از رسانه هاي خارجي با برداشتهايي سطحي از اصول عاليه اسلام اجراي قوانين شرع را محدوديتي براي زنان آزاده ايران جلوه داده و آنچه را كه خود سكون اجتماعي زنان درايران و محدوديت مي ناميدند. را سرلوحه برنامه هاي تبليغي خود قرار دادند. اين رسانه ها كه عمدتا از سوي دشمنان انقلاب اسلامي تغذيه مي شدند در يك حركت همه جانبه تبليغات جهت داري را عليه وضعيت زنان درايران آغاز كردند كه دامنه آن گرچه محدودترتا به حال نيز ادامه دارد. در مقابل بسياري از آزادانديشان جهان كه تحت تاثير اين تبليغات سوء قرار نگرفته بودند با اذعان به حقانيت انقلاب اسلامي بر جايگاه و نقش زنان در جمهوري اسلامي تاكيد مي كنند. رييس بخش ارتباطات سازمان جهاني جهانگردي در اين زمينه مي گويد: فعاليت اجتماعي گسترده زنان در ايران مراشگفت زده كرد، چون قبل از آن تصور مي كردم كه زنان ايران اصلا در فعاليتهاي اجتماعي شركت نمي كنند. يك نويسنده و استاد دانشگاه در قزاقستان نيز در اين باره مي گويد: زنان در جمهوري اسلامي ايران با حفظ ارزشهاي اسلامي و سنتي خود حضوري گسترده دارند، مقامات ايران نه تنها فعاليت زنان را محدود نمي كنند بلكه پيوسته آنان را به حضور هر چه بيشتر درفعاليتهاي گوناگون تشويق مي كنند. هفته نامه ميدل ايست تايمز چاپ قاهره در مقاله اي با تاكيد بر اطلاعات نادرست رسانه هاي غربي درباره جمهوري اسلامي ايران نوشته است: مساله روسري و روپوش زنان ايران به عنوان افسانه محروم ساختن زنان مورد سوء تعبير قرار گرفته است در حالي كه هركس مي تواند شاهد باشد كه زنان در جامعه ايران عضو فعالي هستند. اين مقاله با اشاره به زناني كه به عنوان پزشك، مترجم و زيست شناس در جامعه ايران فعاليت مي كنند ابراز كرده است كه در برخي از كشورهاي غربي هنوز اين گونه مشاغل رابراي مردان مناسبتر مي دانند. يك روزنامه نگار زن در جمهوري آذربايجان با انتقاد از تبليغات مغرضانه درباره نقض حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران مي گويد: زنان ايران گوشه نشين نيستند و حجاب اسلامي به هيچ وجه مانع از فعاليت زنان در جامعه ايران نيست. از سويي ديگر برخي از رسانه هاي غربي نيزكه خود پيشتاز تبليغات مغرضانه عليه جمهوري اسلامي ايران و به ويژه زنان ايراني هستند به هنگام مشاهده واقعيتهاي زندگي ايرانيان امروز مجبور به اعتراف به حضور زنان ايراني در جامعه مي شوند به حدي كه شبكه تلويزيوني سي بي اس امريكا با پخش برنامه اي در اين زمينه اذعان كرد كه پس از انقلاب اسلامي زنان وارد بازار كار به شدند، دانشگاه رفته و دانشمند شدند و به مجلس راه يافتند. روزنامه پرتيراژ نيويورك تايمز در گزارشي درباره برخي از زنان سرشناس در جمهوري اسلامي ايران مي نويسد: سياسي شدن توده هاي زنان در جريان انقلاب اسلامي اين فرصت را ايجاد كرده است كه در بين زنان يك مشاور رييس جمهور يك معاون رييس جمهور يك شهردار 13 عضو مجلس و تعداد زيادي مدير وجود داشته باشد. همچنين يكي از خبرنگاران اين روزنامه دركنفرانسي درباره زنان در اين زمينه مي گويد: دولت ايران تلاشهاي زيادي براي مشاركت زنان در زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور به عمل آورده است. و در نهايت مدير گروه خاورميانه و كشورهاي خليج فارس پارلمان اروپا در اين باره مي گويد: زنان در ايران مي توانند به مقامهاي مهم كشوري دست يابند و پوشش اسلامي به هيچ وجه مانع از حضور آنان در فعاليتهاي اجتماعي حتي در عالي ترين سطوح نيست. به هر حال مهم اين است كه زنان در ايران در تمامي امور حضور دارند و اين واقعيت محتاج تاييد و يا تكذيب بيگانگان نيست وآمار در زمينه هاي مختلف گوياي اين واقعيت است. به عنوان مثال نزديك به 70 درصد از كل جمعيت زنان ايران باسواد هستند و بيش ازدرصد 65 از معلمان و مربيان آموزش وپرورش كشور را زنان تشكيل مي دهند. و سخن آخر اينكه... زنان ايران در هر دو بخش آماده سازي نيروهاي انقلابي و حضور در صف مقدم نبرد بارژيم منحوس پهلوي نقش فعالي داشتند و حداقل آمار زنان شهيد گواه مناسبي در اين زمينه است. ايفاي اين نقش تاريخي موجب شد كه زنان ايران به جايگاه واقعي خود در جامعه دست يافته و پس از انقلاب اسلامي نيز بتوانند منشاء تحولات بيشماري در ايران شوند.