Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38889S1

Date of Document: 1998-02-03

پرسش از شما پاسخ از ما چرا AMBULANCE روي شيشه جلوي آمبولانس ها يك كلمه لاتين به صورت برعكس نوشته شده است. چرا برعكس؟ مي نويسند محمدرضا كوثريه پاسخ - معمولا اولين پاسخي كه به ذهن آدم مي رسد همان جواب درست است. درست؟ است نه خير، غلط است! اولين توضيحي كه درباره اينكه چرا يك كلمه لاتين روي شيشه جلوي يك آمبولانس برعكس نوشته شده است به ذهن آدم مي آيد اين است كه احتمال دارد نويسنده يا نقاش اشتباه كرده باشد. اما چنين نيست. كلمه اي كه در جلوي آمبولانس ها نوشته شده همان آمبولانس است كه به لاتين نوشته اند و در واقع بايد اينطور نوشته مي شد: AMBULANCEاما، اينكه فرموده ايد برعكس نوشته شده درست نيست. اين كلمه تصوير آينه اي آمبولانس به خط لاتين است. علت اينكه تصوير آينه اي اين كلمه را در جلوي آمبولانس ها مي نويسند اين است كه مردم اگر آن را در آينه ببينند راحت بتوانند بخوانند. اما چه كسي ممكن است اين كلمه را در آينه ببيند و مجبور باشد آن را؟ بخواند تمام راننده هايي كه در خيابان هاي شلوغ يك شهر در حال رانندگي هستند و هر لحظه بايد، يا قرار است، كه از آينه به عقب و به پشت سر خود نگاه كنند ممكن است روزي تصوير اتومبيلي را در حاليكه آژير مي كشدپشت سر خود ببينند. اگر آن اتومبيل يك آمبولانس باشد و نوشته روي آن به همان صورتي كه شما ملاحظه كرده ايدبرعكس باشد و در آينه به درستي خوانده مي شود. در اين حال، راننده هايي كه هر كدام در فكري هستند ممكن است با ديدن اين كلمه در آينه، كه برعكس تمام نوشته هاي ديگر به خوبي و خوانايي درآينه درك مي شود، متوجه اتومبيل پشت سر خود شده وبا كنار كشيدن خود به آن اجازه بدهند كه سبقت بگيرد. البته اين طرز نوشتن كلمه آمبولانس يك قرار وسنت در كشورهاي اروپايي و امريكايي است، و دركشور ما كاربرد چنداني ندارد، زيرا ممكن است بسياري از راننده هاي كشور ما اصلا كلمه آمبولانس لاتين را نتوانند بخوانند. اما آمبولانس هايي هم كه نوشته آمبولانس در جلوي آنها به صورت تصوير آينه اي است از خارج و به همان صورت، يعني با استانداردهاي خارجي، وارد شده اند.