Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761112-38771S1

Date of Document: 1998-02-01

كشورهاي درحال توسعه و معضل رشد سريع جمعيت اشاره كشورهاي درحال توسعه با دو معضل اساسي مواجه اند: ابتدا چگونگي برنامه ريزي وسپس تنظيم برنامه متناسب با رشدجمعيت جهت پيشرفت و ايجادرفاه براي مردم. اين دو معضل ريشه در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جوامع دارد، لذا يك سوال اساسي اين است كه ميان آداب و رسومي كه منجربه افزايش جمعيت از يك طرف و طرح و برنامه اي كه نيازبه كنترل زادوولد جمعيت ازطرف ديگر دارد چه بايد سازمان هاي؟ كرد بين المللي براي اين امربودجه هاي كلاني را اختصاص داده اند تا ازافزايش جمعيت و درنتيجه گسترش فقرجلوگيري كنند، ترجمه زير به نرخ رشد جمعيت در مناطق جغرافيايي مختلف تاكيدكرده و به توزيع مالي جهت جلوگيري ازافزايش جمعيت با تاكيد بر برنامه ريزي بر روي نهاد خانواده و آگاهي زمان در اين زمينه اشاره دارد. سرويس مقالات منبع: نشريه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ترجمه: مهشيد وحيد مسعودي درصد 97 از رشد جمعيت جهان در آفريقا آسيا و امريكاي لاتين از زمان حال تا سال 2020 صورت خواهد گرفت و اين كشورها قادر به جذب بسياري اين افراد جمعيت نيستند آفريقا هرساله 3 درصد افزايش مي يابد كه سريع ترين نرخ رشدي است كه ممكن است در يك منطقه ايجاد شود. نرخ رشد جمعيت آفريقاي غربي و /3 2شرقي درصدمي باشد. همسايه آفريقا آسياي غربي (به طور كلي كشورهاي عربي و ايران ) باميزان نرخ /2 8رشد درصد و آسياي جنوبي (شبه قاره هند ) با /2 3ميزان درصد بالاترين درصد افزايش جمعيت دنيا را دارند. رشد جمعيت /1 9آسيا درصد وامريكاي /12 1لاتين درصد است. ميانگين نرخ رشد جمعيت /0 25اروپا درصد در سال و رشد جمعيت اتحاد جماهير /0 8شوروي درصد و امريكاي شمالي /0 8نيز درصد مي باشد. پيش بيني مي شود كه در پايان قرن جمعيت آسيا /3 1از ميليارد نفر به /3 7 ميلياردنفر آفريقا از جمعيت 642 ميليون نفر درسال 1990 به 867 ميليون نفر و امريكاي لاتين از 448 ميليون نفر به 538 ميليون نفر جمعيت خواهدرسيد براساس همين پيش بيني ها جمعيت اروپا از 498 ميليون نفر به 510 ميليون نفر خواهد رسيد. جمعيت اتحاد جماهير شوروي از 289 ميليون نفر به 308 ميليون نفر افزايش پيدا خواهد كرد و امريكاي شمالي ميليون 276از نفر به 295 ميليون نفرخواهدرسيد. خط سيرهاي آمار اجتماعات در هر حوزه: - امريكاي لاتين: از چهل سال اخير به اين طرف، اين قاره به پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در پيش بيني هاي لازم براي اميد به زندگي، دست يافته است. اين ميزان براي هر فرد از 51 سال طول عمر در دهه 1950 تقريبا به 67 سال رسيده است. امريكاي لاتين و كارائيب وسيع ترين بخش شهرنشيني را ( درصد ) 72 در جهان دارند. اگر اين خط سير به همين ترتيب ادامه يابد /25 6مكزيكوسيتي ميليون نفر و /22 1سائوپائولو ميليون نفر در سال 2000 جمعيت خواهدداشت، و آنها بزرگترين شهرها در دنيا خواهند بود. كشورهايي با داشتن برنامه هاي طرح موثر خانواده در منطقه ازجمله كلمبيا، ازطريق برنامه طرفدار طرح خانواده، نرخ رشد جمعيت كشور خود را از 3 درصد در سال 1960 به ميزان نزديك /1 9به درصد پايين آورده اند و مكزيك با نرخ رشد /3 2جمعيت درصد در سال 1970 جمعيت خود را /2 2به درصد همگام با طرح خانواده كاهش داده است. كشورهاي فوق الذكر و ديگر كشورها ازجمله كاستاريكا و كوبا، با داشتن خدمات طرح برنامه هاي خانواده، جامع و گسترده اي در حفظ و مراقبت سلامت مادر و كودك دارند. آسيا و اقيانوسيه: علاوه بر داشتن 59 درصد از جمعيت جهان تقريبا 5 شهر از ده شهر پرجمعيت دنيا در آسيا قرار دارد و تا سال 2000 شهرهاي پرجمعيت بيشتري نيز خواهد داشت. اين قاره در سال 1974 پيشقدم براي اجراي طرح خانواده بوده است و 17 كشور با داشتن سياست كنترل رشد جمعيت به طور عملي طرح خانواده را توسعه دادند. برخلاف ميزان رشد متعادل آسيا، تعداد جمعيت، هنوز هم به سرعت روبه افزايش مي باشد، زيراجمعيت كنوني آسيا رقم بالايي داشته وبالغ بر 60 درصد افزايش جمعيت دنيا دراين قاره صورت مي گيرد. در اينجا آسيا ازنظر رشد جمعيتي به دوبخش: كشورهاي آسياي شرقي با درصد كم رشد و كشورهاي آسياي جنوبي با درصد بالاي رشد تقسيم مي شوند. در اندونزي، چين، جمهوري كره و تايلند ميزان رشدجمعيت پايين است زيرا به طور كلي درصد افراد باسواد بسيار است و برنامه هاي طرح موثر خانواده وجود دارد. ازسوي ديگر، رشد جمعيت سريع و درصد بالاي جمعيت در پاكستان، بنگلادش و شهرهاي پرجمعيت شمالي هند تاحدي نتيجه وضع اجتماعي زنان، سطح پايين سواد و قابل حصول نبودن طرح خانواده است. سريلانكا با سطح سواد بالا، اجازه و حق مساوي براي تحصيل دختران و برنامه جامع و گسترده طرح موثر خانواده، يك استثناء درميان كشورهاي جنوب آسياست. كشورهاي عربي: تقريبا كليه كشورهاي عربي ميزان رشد جمعيت بالايي با ميانگين 3 درصد دارند كه كافي است در مدت زمان كوتاهي بالغ بر 20 سال جمعيت دوبرابر شود، جمعيت بسيار، در عوامل اجتماعي و فرهنگي، ازجمله ازدواج زودرس، متداول نبودن طرح ممانعت از حاملگي و ترجيح به داشتن خانواده پرجمعيت است ريشه دارد لذا داشتن 6 تا هشت فرزند توسط يك خانواده غيرعادي نيست. صحاري جنوبي آفريقا: قبل از اواسط دهه 1970 تنها سه شهر آفريقايي از سياست كنترل جمعيت برخورداربودند و حتي سرشماري در بسياري از شهرها انجام نشده بود. براي سرشماري خانواده هاي پرجمعيت (كه هنوز هم وجود دارند ) ملاك، قرار مي گرفتند. در سال ميانگين 1990 تعداد بچه ها در 40 كشور از مناطق صحاري جنوبي آفريقا /5 8بين و/8 3نفر براي يك زن بود. ولي زنها در اكثر كشورهاي آفريقايي خانواده هايي كوچكتر از خانواده مادرانشان مي خواستند و به موجب آن طرح خانواده گسترش يافت 42 دولت هم اكنون كمكها و حمايتهاي مستقيم و علاوه بر آن 6 دولت نيزكمك ها و حمايتهاي غيرمستقيم براي خدمات طرح خانواده را مهيا ساخته اند. تعدادي از كشورها، مثل مرسيش (جزيره كوچكي در جنوب غربي اقيانوس هند ) وزيمبابوه هم اكنون به درصد بالايي براي طرح جلوگيري از حاملگي و استفاده ازوسايل آن دست يافته اند، و در ديگر مناطق از قبيل: بوتسوانا، غنا و ميزان كنيا، تولد روبه كاهش است. اروپا: رشد جمعيت در اروپا از سال 1965 به بعد كاهش يافته است و از ميزان بالاي /2 1تولد براي يك زن جاي خود رابه رقم پاييني /1 7معادل درصد براي يك زن تغيير داده است. تعداد اروپاييها تا سال 2025 تنها 17 ميليون نفر افزايش خواهد يافت، كه در آن زمان يك نفر از هر پنج نفر اروپايي 65 سال يابالاي اين سن راخواهند داشت. طرح مشابهي نيز در ژاپن وجود دارد كه ميزان رشد جمعيت /1 43از درصد /0درصد 43به كاهش يافته است و افراد سالخورده در بين سالهاي 1950 تا 1990 حتي به بيشتر از دو برابر افزايش افراد يافته اند بالاتر از سال 65 كه در 1950 5 سال درصد از جمعيت را تشكيل مي دادند هم اكنون درصد 12 جمعيت را تشكيل و مي دهند تا سال 2025 نسبت افراد 65 ساله حتي بيشتر از 24 درصد خواهد بود. برنامه هاي جمعيت: نياز براي سال 2000 بر اساس گزارش هاي سازمان ملل، اين سازمان به منظور تعديل ميزان جمعيت، وبر اساس برنامه هاي احتمالي و تحقيقات UNFPA سرمايه گذاري خود را به دو برابر افزايش خواهد برآورد داد UNFPA آن است كه سطح جاري كمكهاي سالانه ازتمامي منابع /4 5از بيليون دلار به 9 بيليون دلار خواهد رسيد. كمكها درزمينه كنترل رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه هم اكنون از رقم /631ميليون 4كلي دلار به /4 5حد ميليارد دلار افزايش پيداخواهد كرد. سرمايه صرف شده در كشورهاي روبه رشد براي برنامه هاي جمعيت در حال حاضر رقمي معادل /3 5با ميليارد دلار مي باشد كه اين مقدار به مبلغ /4 5ميليارد دلار نيزخواهد رسيد. UNFPA برآورد كرده است كه اين مبلغ براي گسترش و توسعه خدمات طرح خانواده در كشورهاي پيشرفته ضروري بوده است زيرا رقم 567 ميليون زوج درصد ) 59از زنان در سن باروري ) در حال حاضر به 381 ميليون نفر ( درصد 51 از زنان )كاهش يافته است. براي دست يافتن به اين كاهش ظاهرا افزايش نسبي خدمات جديد طرح خانواده براي جمعيت /1 5كلي ميليارد نفر ضروري خواهد بود ودر حدود 2 ميليارد نفر استفاده از طرح خانواده يا برگزيدن روشهاي اطمينان بخش تري در طي اين قرن را آغاز خواهند نمود. /1 3تنها درصد از كل كمكهاي رسمي توسعه (ODA) به جمعيت اختصاص داده شده است. معدودي ازكشورهاي صنعتي همچون ايالات متحده قسمت عمده اي از كمك ها را براي برنامه جمعيت فراهم مي سازند. ژاپن نيز 8 درصد از كل كمك هاي بين المللي را براي برنامه جمعيتي فراهم نموده است. شش كشور ديگر بين 4 تا 6 درصد از كل كمك ها را مهيا ساخته اند از جمله: نروژ، سوئد، هلند، كانادا، آلمان و انگلستان كمك هاي بين المللي جمعيت از تمامي منابع در بانك جهاني قرار مي گيرند كه حدودا رقم آن بالغ ميليون 757بر دلار در سال 1989 بوده است. با اطمينان از اين كه كل كمك هاي بين مقطع زماني حال حاضر و سال 2000 دو برابر مي شود و بخش اختصاص داده شده درمورد ODA برنامه جمعيتي از حدود يك درصد امروز تا چهار درصد در انتهاي قرن افزايش يابد، هدف كمك به برنامه جمعيت تحقق پيدا خواهد كرد. سوابق براي اين افزايش كمك ها هم اكنون موجود است. كمكهاي ODA بين سالهاي 1978 دو 1988و برابر شده است و نروژ تا به امروز 4 تا 5 درصد از بودجه افزايش يافته اش را براي برنامه جمعيت و فعاليتهاي طرح خانواده تخصيص داده است. تعادل ژئوپليتيك ( جغرافيايي - سياسي )( ) 20251950 (مقياس جمعيت هزار است ) ( /377/1 ) 259آسيا ( /221 ) 984آفريقا ( /165 ) 880آمريكاي لاتين ( /832 ) 425كشورهاي روبه رشد ( /912/4 ) 484آسيا ( /596/1 ) 855آفريقا ( /757 )آمريكاي 391لاتين ( /353/1 ) 936كشورهاي روبه رشد ماخذ UNFPA ادامه دارد