Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761112-38736S1

Date of Document: 1998-02-01

رانندگي زنان; داوريها و پيشداوريها آيا زنان بد رانندگي؟ مي كنند بسياري از مردان معتقدند: زنان بااحتياط بيشتر از حد خود در هنگام رانندگي باعث بروز تصادف هاي فراوان مي شوند. و زنان معتقدند كه: مردان با سرعت غير مجاز خود و بي توجهي به قانون بيشتر از آنها حادثه ساز هستند. كارشناسان راهنمايي و رانندگي باهردو نظر مخالف هستند و مي گويند: رانندگي خوب ربطي به جنسيت راننده ندارد. هر كس كه قوانين رانندگي را بطور دقيق رعايت كند، راننده خوبي است; خواه زن باشد، خواه مرد. به راستي چرا در مورد رانندگي زنان پيشداوري وجود؟ دارد چرازنان با احتياطتر از مردان رانندگي؟ مي كنند آيا اين احتياطناشي از تفاوتهاي فيزيولوژيكي است يا ريشه در شرايط فرهنگي دارد و يا...؟ چرا هنوز در برخي از شهرهاي ايران و حتي در برخي از مناطق تهران مردم به رانندگان زن با تعجب نگاه مي كنند و بيشتر به نقاط ضعف رانندگي آنها توجه دارند تا به محاسن گزارش؟ آن حاضر در حد توان مي كوشد به اين پرسشها پاسخ گويد: بزرگراه آفريقا، چهار راه جهان كودك چراغ كه قرمز شد، پايش را روي ترمز گذاشت و در همين موقع شنيدكه كسي مي گويد: ـالحق والانصاف كه زن هستي سرش را چرخاند تا ببيند صدا مال چه كسي است، مردي چهل و چند ساله را پشت فرمان يك اتومبيل دوو ديد كه خطاب به او مي گفت: ـ از چه چيز مي ترسي كه هنوز چراغ كاملا قرمر نشده، ترمز؟ مي كني هان...؟ ـ آقاي محترم! انتظار داريد پشت چراغ قرمز توقف؟ نكنم مگر شما... و مرد به ميان حرفهايش دويد. ـ بگو دل و جرات رانندگي راندارم، بگو مي ترسم تند بروم، بگودوست دارم پشت چراغ قرمز وقتم را تلف كنم تا چند دقيقه هم كه شده ديرتر به خانه برسم و ازبچه داري و خانه داري راحت باشم، بگو... زن مبهوت نگاهش چيزي مي كرد، نگفت، فقط سرش را تكان داد. چراغ سبز شده بود، اما او به حرفهايش ادامه مي داد: ـ اصلا چه كسي گفته زن جماعت هم بايد رانندگي وقتي كند عرضه اش را ندارند بيخود پشت فرمان مي نشينند. اين مرد تنها كسي نيست كه اعتقاد دارد زنان بد رانندگي مي كنند يا اصلا نبايد پشت فرمان بنشينند. مرد سي و پنج ساله اي كه خودش رامعرفي نكرد و فقط گفت كه دربازار تهران حجره دارد، در اين مورد مي گفت: ـ زنان با يك بارندگي كم دست اهميت، و پايشان را گم مي كنند و بر مشكلات رانندگي در شهر بزرگي چون تهران مي افزايند و باعث بروز تصادفات فراوان عيبزنها مي شوند اين است كه با احتياطرانندگي مي كنند. ـ پس از نظر شما با احتياط رانندگي كردن يك عيب؟ است ـ منظورم ازاحتياط يك نوع ترس بود كه در وجود خانمها به هنگام رانندگي ظاهر مي شود. ـ چه؟ ترسي ـ خانمها ترسو هستند، يعني باترس رانندگي مي كنند و به همين دليل باعث تصادف مي شوند. خانمهادر مواجهه با خطر كنترلشان را از دست مي دهند. ـ با ترس رانندگي مي كنند،؟ يعني چه ـ گفتم كه يعني با احتياط رانندگي مي كنند. ـ باز برگشتيد سر حرف اول خودتان و من بالاخره متوجه نشدم منظور شما از احتياط؟ چيست ـ يعني اينكه كند هستند. يك جوان 27 ساله كه خود راغلامرضا خاكسار معرفي كرد نيزگفت: ـ زنها بد رانندگي نمي كنند، امابا احتياط رانندگي مي كنند و به همين دليل هم باعث تصادف ديگران مي شوند. ـ يعني شما معتقديد كه احتياطباعث تصادف؟ مي شود ـ نمي دانم، ولي مي دانم كه زنها دررانندگي فرز نيستند. احتياط يا تنبلي مردي چهل و دو ساله و رانندگان كارمند، زن را به دو دسته تقسيم بندي مي كند: ـ يك دسته از زنان خيلي تندرانندگي مي كنند و دسته ديگر خيلي تنبل هستند و با تنبلي خود باعث تصادف مي شوند. ـ منظورتان از تنبلي؟ چيست ـ يعني آنجا كه بايد تند خيلي بروند، آهسته مي روند و احتياط مي كنند. آقايان هم همينطور هستند: يك دسته خيلي سريع مي روند و يك دسته خيلي محتاط هستند. ـ چرا در مورد زنان از واژه تنبلي استفاده كرديد اما در مورد مردان از واژه؟ احتياط ـ فرق زيادي نمي كند. احتياط همان تنبلي است. ـ فكر مي كنم مولفان فرهنگ واژه ها در اين مورد با شما خيلي هم عقيده؟ نباشند ـ اصلا بگذاريد راستش را خانمها بگويم، وقتي آهسته رانندگي مي كنند، از سر تنبلي است، امامردان احتياط مي كنند، نه تنبلي. و اما راننده يك تاكسي نارنجي مسير تهران - مهرشهر نيز اعتقاد داشت كه زنها بد رانندگي مي كنند. ـ بد يعني؟ چه ـ بد رانندگي مي كنند يعني اينكه ناهماهنگ رانندگي مي كنند. ـ ناهماهنگ با چه؟ چيز ـ يعني اينكه وسط اتوبان كه بايدسريع رانندگي كنند، آهسته مي رانند و علتش هم اين است كه ترسو هستند و... حرفش را نيمه تمام گذاشت و به پرايد سفيدي اشاره كرد كه آرام آرام به ما نزديك مي شد. ـ آهان... آن ماشين را يعني ببينيد، اينطوري رانندگي مي كنند. و در همين موقع پرايد سفيدي كه مورد اشاره اش بود، از كنارمان گذشت و من وقتي ديدم كه راننده اش يك مرد بود نه زن، گفتم: ـ اما، اين اتومبيل كه راننده اش زن؟ نبود گرچه براي لحظه اي از اشتباهي كه كرده بود، جاخورد، اما پس از يك مكث كوتاه گفت: ـ خب مردي است كه زنانه رانندگي مي كند. اينهم حرفي ست! و اما مدير يك سوپر ماركت درخيابان آفريقا در برابر پرسشهاي ما گفت: تو را به خدا رانندگي زنان را رهاكنيد و به موضوع ديگري بپردازيد. ـ؟ چرا ـ رانندگي زنان آنقدر افتضاح است كه اگر چيزي در اين مورد بنويسيد رانندگي شان از اين هم كه هست بدتر مي شود و باعث دردسرمي شوند. من بلد نيستم بحث فلسفي بكنم، اما يك كلام مي گويم كه زنان بد رانندگي مي كنند، ديگر از من سوالهاي فلسفي نكنيد كه از هر چي فلسفه است متنفرم. ـ شما بحث در مورد رانندگي زنان را يك بحث فلسفي؟ مي دانيد ـ بله، چون زنان براي رانندگي شان يك فلسفه جدي ندارند. ـ مفهوم فلسفه جدي در رانندگي؟ چيست ـ يعني اينكه براي مسائل جدي رانندگي نمي كنند، يا مي خواهندخريد كنند، يا اينكه مي خواهندبچه شان را از مهد كودك بياورند. اما مردان به خاطر مسائل مهم رانندگي مي كنند. رانندگي براي زنان بيشتر يك نوع تفنن است. ـ پس از نظر شما وقتي مادري فرزندش را از مهدكودك به خانه مي آورد، يك كار غيرجدي وبي اهميت انجام مي دهد، برداشت من درست ؟ است ـ مهم كه هست، اما... ـ اما؟ چي ـ بس كنيد، گفتم كه حوصله بحث هاي فلسفي را ندارم. دوست ندارند تصادف كنند يك مرد جوان نيز كه خودرادانشجوي ادبيات فارسي معرفي كرد، مي گفت: ـ رانندگي زنان يك نقص بزرگ دارد و آن اين است كه دلشان نمي خواهد تصادف كنند. ـ نه، اما پرهيز زنان از تصادف علت خاصي دارد. ـ چه علتي؟ دارد ـ خودتان هم يك زن هستيد ومي دانيد كه خانمها براي اموالشان خيلي اهميت قائلند، به همين دليل هم از تصادف پرهيز مي كنند، چون نمي خواهند اتومبيلشان آسيبي ببيند. ـ يعني اين مورد براي مردان مطرح نيست ـ راستش را بخواهيد نمي دانم. اطلاعاتم در اين مورد كم است. ـ يعني شما نمي دانيد كه دلتان مي خواهد تصادف كنيد؟ يانه ـ نه، چرا دلم بخواهد تصادف مگر كنم،؟ ديوانه ام ـ خب، احتمالا زنان هم به همين دليل دوست ندارند، تصادف كنند. اين اشكالي؟ دارد ـ نه، اشكالي ندارد... اما به هرحال ما پذيرفته ايم كه درگيرودار رانندگي گوشه اي از ماشينمان هم به ماشين ديگري بخورد. اما زنها اين را نپذيرفته اند. اغماض پليس يك كارشناس امور اقتصادي معتقداست كه مردان بهتر از زنان رانندگي مي كنند، چرا كه به هنگام رانندگي كمتر براي ديگران مشكل ايجاد مي كنند. البته شايد چون تعداد رانندگان مرد بيشتر خطاهايشان است، كمتر ديده مي شود، خطاهاي رانندگان زن بيشتر توسط پليس چشم پوشي مي شود. ـ چگونه به اين نتيجه رسيده ايدكه پليس خطاهاي رانندگي زنان را بيشتر مورد اغماض قرار مي دهد تاخطاهاي رانندگي مردان؟ را ـ من با تعصب صحبت نمي كنم، اماسوالهاي شما نشان مي دهد كه تعصب داريد. ـ تعصبي ندارم. به اين دليل سوال مي كنم كه مسائل بيشتر شكافته شود. ـ مردان در رانندگي بهتر هستند، چون امكانات بيشتري براي فراگيري رانندگي دارند، همچنان كه در همه زمينه هاي ديگر از امكانات بيشتري برخوردارند. من قصد ندارم زنها را محكوم كنم، بلكه فقط واقعيت رامي گويم. زنان اگر هم مشكلي در رانندگي دارند تقصيري ندارند كه... خب امكانات نداشته اند. چون امكانات نداشته اند، اعتماد به نفس هم پيدا نكرده اند. امانكات مثبتي نيز در رانندگي زنان وجود دارد، آنهابيشتر از مردان قوانين رانندگي را رعايت اما مي كنند در مردان روحيه قانون شكني قوي تر از زنان است وبردباري آنها براي رعايت قانون كمتر است. عباس معظمي، يك دانشجوي جوان كه مدت زيادي نيست، رانندگي مي كند، مي گويد: ـ زنها، فقط به فكر اتومبيل خودشان هستند. اظهارنظرهاي متفاوت نكته: همه مرداني كه مورد پرسش ما قرار گرفته بودند، رانندگي زنان را بد ارزيابي نكردند. مهندس بهرام رضايي يكي از اين افراد بود كه مي گفت: ـ خانمها بد رانندگي نمي كنند، ظريف رانندگي مي كنند، همچنان كه خودشان ظريف هستند. خانمها به قوانين رانندگي احترام مي گذارند و معمولا با سرعت مجاز رانندگي مي كنند. جلال رضوي، مربي يك آموزشگاه رانندگي نيز در اين مورد نظر مشابهي داشت. وي گفت: من سالها به مردان و زنان تعليم رانندگي داده ام. زنها هم خيلي خوب رانندگي را فرامي گيرند و هم خيلي خوب رانندگي مي كنند. ژيلا بني يعقوب ادامه دارد