Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38712S1

Date of Document: 1998-01-31

پاسخ مسئولان طبق ضوابط انجام مي شود در پاسخ به بخشي از مطالب مرتبط با اين شركت در مقاله مندرج در ويژه نامه روز /8/76 17شنبه تحت عنوان (كيش منطقه اي آزاد با نظام برنامه ريزي متمركز ) به اطلاع مي رساند كه وظيفه شركت مهندسي و عمران كيش طبق اساسنامه شركت طرح و نظارت و اجراي كليه پروژه هاي عمراني جزيره كيش مي باشد كه در اين رابطه اكثرپروژه هاي ابلاغي از جانب شركت مهندسي و عمران كيش به عنوان كارفرما براساس استعلام و مناقصه طبق ضوابط سازمان برنامه وبودجه و آئين نامه هاي شوراي عالي مناطق آزاد به شركت هاي پيمانكاري جهت انجام عمليات اجرائي واگذار مي گردد. شركت مهندسي و عمران كيش ارتباط تلفني برقرار مي شود خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به درج جوابيه ذيل در پاسخ به مطلب منتشره در آن روزنامه به /9/76 30تاريخ اقدام نمايند: در خصوص دفتر مخابراتي اميرنان طالقان بايد گفته شود كه يك شبكه راديويي به منظور تحت پوشش قراردادن دفاتر مخابراتي ده روستاي طالقان از جمله روستاي مذكور توسط شركت مخابرات نصب گرديد ولي به علت نقص فني مدت كوتاهي راه اندازي آن به تعويق افتاد كه پس از پيگيري و اقدامات لازم در اين زمينه، با تلاش شركت مخابرات نقص دستگاه برطرف گرديد و ان شاءا... به زودي عمليات راه اندازي آن آغاز وارتباط تلفني روستاهاي مزبور برقرار خواهد شد. روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن توضيح و يادآوري بدينوسيله تصوير نامه آقاي ناصر كرمي مبني براينكه مطالبمندرج در روزنامه همشهري روز چهارشنبه /9/76 26مورخ تحت عنوان (زيستگاه هاي تازه اي براي آهوان سهرين ) با امضاء ناصر كرمي كذب محض بوده و نامبرده هيچگونه اطلاعي از آن ندارد جهت آگاهي و هرگونه اقدام ارسال مي گردد. مدير كل حفاظت محيطزيست استان زنجان همشهري: نويسنده مطلب مورداشاره آقاي دكتر ناصر كرمي است كه ظاهرا تشابه اسمي موجب توهم براي آقاي ناصركرمي ساكن زنجان شده است. امتياز مدرك ليسانس جانبازان عطف به مطلب مندرج در روزنامه /8/76 14مورخ تحت عنوان گروه جانبازان داراي مدرك ليسانس به اطلاع مي رساند: با توجه به اين كه جانبازان داراي مدرك ليسانس با بهره مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر، معادل فوق ليسانس محسوب مي گردند، لذا در ارتباط با اعطاي يك گروه به ليسانسيه ها، عزيزان جانباز داراي مدرك ليسانس به لحاظ مفهوم ذكر شده نتوانستند از آن بهره مند گردند. عليهذا با وجود مكاتبات به عمل آمده با مراكز ذي ربط اعلام شده است كه جانبازان داراي مدرك ليسانس نمي توانند از امتياز يك گروه مربوط به ليسانسيه ها بهره مند گردند. پرويز كرمي مدير روابط عمومي بخش جانبازان به عنوان سابقه قابل احتساب نيست در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1416 /9/76 3مورخ تحت عنوان: سوابق خدمتي بهياران براساس گزارش دفتر تشكيلات وبهبود روشها به آگاهي مي رساند: دارندگان مدرك تحصيلي سوم متوسطه يا سوم راهنمايي كه دوره دوساله بهياري را در آموزشگاههاي بهياري طي نموده باشند، درصورت اشتغال به عنوان بهيار از نظر استخدامي با آنان هماننددارندگان مدرك ديپلم كامل متوسطه رفتار مي شود، ليكن براساس ضوابط موجود دوره مذكور به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب نمي باشد. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت مبناي محاسبه ضريب 120 ريالي در پاسخ به مطلب مندرج در ستون نامه هاي مردم صفحه 7 شماره 1415 /9/76 2مورخ موضوع تبعيض بين بازنشستگان چرا بدينوسيله توجه هيات مديره كانون بازنشستگي كشوري تنكابن را به نكات ذيل جلب مي نمايد: در اجراي تبصره 3 ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه /12/73 24مصوب مقرر گرديده است: در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده - باستثناي افزايش سنواتي - ضريب 120 ريال ملاك عمل قرار گيرد. با اين ترتيب در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه كارمنداني كه تا /1/74 1تاريخ بازنشسته و يا موظف شده اند ضريب ريالي سال مربوط ( 120 ريال ) در سه سال آخر مورد محاسبه قرار گرفته است. اينك در اجراي بند 1 /5/76 11مصوبه شوراي اموراداري واستخدامي كشور كه مقرر گرديده است: باستناد قسمت اخير تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه /11/74 25مصوب در تعيين حقوق بازنشستگي آخرين ضريب سال بازنشستگي مستخدم در سه سال آخر ملاك محاسبه قرار گيرد. محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه كارمنداني كه از /1/75به 1تاريخ بعد بازنشسته يا موظف شده اند با ضريب ريالي سال مربوط خواهد بود. بنابر اين ملاحظه مي فرمايند كه مصوبه مذكور جهت رفع تبعيض هاي موجود صورت گرفته است. عبدالرضا آهوئي دفتر طرح و برنامه سازمان بازنشستگي كشوري چراي دام عامل تخريب مراتع است در پاسخ شرح مندرج در شماره 1420 زير عنوان چراي دام عامل تخريب مراتع نيست به اطلاع مي رساند: نظر به عدم تعادل بين توليد علوفه (ظرفيت مرتع ) و تعداد دام و با توجه به غلطبودن فرهنگ بهره برداري نظير پيش چرا (بهره برداري از بقاء پيش از رسيدن به حد مطلوب و زمان بهره برداري و يا چراي بعد از بارندگي كه بديهي است با تردد دام همراه است و نداشتن برنامه از سوي بهره برداران ) نظير عدم وجود سيستم چرائي متناسب با مناطق مختلف كشور، عدم تركيب مناسب دام، نبودن آبشخور در سطح مراتع مورد تعليف و ساير موارد علمي ديگر كه در بهره برداري از مراتع مورد توجه قرار نمي گيرد و بهره برداران از دانش و آگاهي كافي برخوردار نيستند و نتيجتا بهره برداري افراطي از مراتع صورت مي گيرد كه با تاراج سرمايه هاي ملي تجديد شونده همراه است. جهت توجيه بهتر به نكات زير توجه شود: - 1 چرا بصورت افراطي صورت مي گيرد و تقريبا 4 برابر ظرفيت مرتع دام داريم. - 2 چراي مفرط نقش ريشه كني براي گياهان را ايفا مي كند و باعث نابودي آنها مي شود. - 3 در اثر چراي مفرط زمين سفت مي شود كه با اولين بارندگي كودها و مواد آلي از زمين شسته شده و خارج مي شود و باعث فقرخاك مي شود. - 4 تاريخ چرا مشخص نيست و به گياهان خوشخوراك اجازه تجديدنسل داده نمي شود و... مدير كل روابط عمومي سازمان حفاظت محيطزيست شبكه گذاري انجام شده است عطف به مطلب مندرج در شماره 1414 /9/76 1مورخ آن روزنامه تحت عنوان انشعابات گاز براي ازگل، بدينوسيله باطلاع مي رساند در منطقه مزبور شبكه گذاري انجام و در حال آماده سازي جهت انجام آزمايشات لازم مي باشد كه ان شاءا... پس از انجام آزمايش و تزريق گاز نصب انشعابات امكان پذير خواهد شد. روابط عمومي شركت ملي گاز ايران