Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38663S1

Date of Document: 1998-01-31

خودتان را ببخشيد اگر احساس گناه، بعد از تلاش براي بهبودي تقليل پيدا نكرد واگر شما براي اتفاقاتي كه ازكنترل شما خارج است، احساس گناه مي كنيد، احتمالا ازاحساس گناه كاذب يا بدون علتي رنج مي بريد كه مي تواند بسيار مخرب باشد فران برتان مي گويد: من ليست كاملي از مسايل مختلف كه احساس گناه را در من بوجودآورده دارم. وقتي اين روزنامه نگار 33 ساله در حال كار است خود را بخاطر تنها گذاشتن پسر 18 ماهه اش سرزنش مي كند. وقتي اوقاتي را در كنار فرزندش مي گذراند، خود را بخاطر رهاكردن كار وعدم توجه كافي نسبت به خانه سرزنش مي كند. در واقع او براي نظافت خانه كه توسطفرد ديگري انجام مي پذيرد نيزخود را سرزنش مي كند، بدون آنكه توجه كند اين حركت او سببمي شود كه او اوقات فراغت بيشتري را در كنار خانواده بگذراند و در محل كار فعال ترفعاليت كند. بسياري از ما دچار چنين حساسيتي هستيم. زماني كه روبي باميستر روان شناس دانشگاه مطالعه در مورد احساس گناه و سرزنش كردن را آغاز كرده دريافت كه افرادمعمولي همه روزه نزديك ساعت 2به از وقت خود را با احساس گناه و ميل به سرزنش كردن مي گذرانند و در 39 دقيقه از اين دو ساعت احساس گناه شديدتراست. روبي باميستر اظهار مي دارد: احساس گناه احساس مخربي است در جامعه متمدن امروز بايد مردم را از آزار دادن، پريشان يانوميد نمودن ديگران برحذرداشت. اگر احساس گناه، بعد ازتلاش براي بهبودي تقليل پيدانكرد و اگر شما براي اتفاقاتي كه از كنترل شما خارج احساس است، گناه مي كنيد احتمالا ازاحساس گناه كاذب يا بدون علتي رنج مي بريد كه مي تواند بسيارمخرب باشد. جوزفياويت كين سرپرست گروه مطالعه مركزپزشكي مونت سينمايي شهرمانهاتان مي گويد: احساس گناه التيام نيافته مثل آتش دروني واحساس رنجش فزاينده اي كه پس از آزردن مادربزرگتان به شمادست مي دهد، مي تواند تنش زاباشد و اين تنش مي تواند سيستم ايمني شما را تضعيف كرده وبراي ابتلاء به بيماريهاي مختلف مستعدتر كند. بنابر اين چطور مي تواند خود را از اين مخمصه رها؟ كند درد را با گناه مقايسه كنيد. وقتي كه احساس درد مي كنيد، آرام نمي گيريد درصدد معالجه آن برمي آييد. با احساس گناه هم همينطور برخورد كنيد. اگر احساس گناه مي كنيد با استفاده از روش هاي زيرمي توانيد آن را التيام بخشيد. اصلاحاتي انجام دهيد سال گذشته كنت هالي ساله 43وود اهل ديترويت برنامه ريزي كرد تا در جشن تولد دوستش شركت كند. او اين تصميم راسال گذشته گرفته بود امادرست يك ماه قبل از تولدبا خبر شد كه جشن فارغ التحصيلي خواهرش درست در روز تولد دوستش برگزار مي شود. او مي گويد: من مي بايست در جشن شركت مي كردم بنابراين از رفتن به خانه دوستم صرف نظر كردم. باوجود اينكه دوستم موقعيت رابخوبي درك كرد ولي من احساس بدي داشتم. بجاي احساس گناه وناراحتي او تصميم گرفت كه دراولين فرصت به ملاقات دوستش برود او مي گويد: با اين حركت توانستم به دوستم ثابت كنم كه چقدر دوستي او براي من باارزش است. از اشتباهات درس بگيريد زماني كه كريستين ساله 19رزموسن بود با مردي ازدواج كرد كه از همسر قبلي اش 2 بچه داشت. او احساس كرد كه موقعيت بوجودآمده نقص هايي دارد. با اين وجود زياد مسئله را جدي نگرفت. دوران اين ازدواج بسيار كوتاه بود و كريستين خيلي زود ازهمسرش جدا شد. او كه ساله 32اكنون است چنين مي گويد: آن روزها از اينكه احساس و عواطف فرزند 2 شوهرم را جريحه دار كرده بودم به شدت احساس گناه مي كردم. شرايط آنها برايم خيلي ناراحت كننده بود. ابتدا پدر و مادر آن دو از هم جدا شدند و بعد هم با من انس گرفتند و زندگي جديدي كه فكر مي كردند براي آن ها مناسب است از هم پاشيد. خانم رزموسن اكنون سعي دارداز اتفاقاتي كه افتاده براي بهبود احساس گناهي كه استفاده دارد، كند. پس از ازدواج ما رزموسن با مردي آشنا شد كه پسر جواني از همسر قبلي اش دارد. او مي گويد: رفتار من بااو بسيار مودبانه بود زيرانمي خواستم اين پسر به من عادت كند تا زماني كه تصميم گرفتم با آن مرد ازدواج كنم. اوادامه مي دهد: اكنون مي دانم كه اين ازدواج موفق نتيجه همكاري دوجانبه دو نفر براي رسيدن به آتيه مشترك است. از آنجا كه تغيير گذشته امكان پذير نيست من مي توانم از اشتباهات گذشته ام استفاده كنم و زندگي ام را طوري بنا كنم كه ساله 100وقتي شدم از يادآوري آن بخودببالم. محدوديت هاي خود را بشناسيد تريابلك كينورد 40 ساله اهل ادمونتون هنوز با خود مي انديشدكه آيا آنچه در توان داشته براي مادر بيمارش كه دچار سرطان كولون شده بود، انجام داده او يانه دائما در اين فكر است كه شايد روش هاي درماني ديگري هم بود كه او استفاده نكرده است. منطقا خانم كينوردمي داند كه نمي توانسته بيماري مادرش را كنترل كند اما بخش غيرمنطقي ذهن او هر مسئله را وارونه جلوه مي دهد. او مي گويد مادر هميشه قادر بود كه همه كار براي من انجام دهد. اما وقتي كه او به من نياز داشت من نتوانستم به او كمك كنم و اين احساس بسيار بدي بود. سرپرست يكي از مراكز آموزش وتجزيه و تحليل روانپزشكي در نيويورك مي گويد: ما بايد باور كنيم كه انسان توانايي كنترل همه مسائل زندگي را ندارد. انتظار بيش از حد داشتن از خود، موفقيتي بدنبال نخواهدداشت. افرادي كه احساس گناه مي كنند بايد قبول كنند كه اين احساس خطاست. احساس گناه كاذب خود راناديده بگيريد در اطراف ما افرادي وجود دارند كه مي توانند احساس گناه را در ما زنده كنند. يك آه عميق مادرمي تواند بسياري از افراد رادچار احساس گناه آني كند. اماپروفسور آرچي بالد هارت ازدانشكده روان شناسي پاسارن كاليفرنيا مي گويد: راههاي زيادي براي مقابله با اين حالت وجوددارد. اول ميزان حساسيت خودرا نسبت به مسايلي از قبيل كار، فرزندان و دوستان مشخص كنيد. سپس افرادي را كه مي توانند اين حساسيت را در شما زنده كنند، بشناسيد و از آنها فاصله بگيريد. استرين مي گويد: خود را بشناسيد، باور كنيد كه شما بچه نيستيد و فرد ديگر نيز عاري از اشتباه نيست. قبول كنيد كه هميشه حق با آن فرد نيست. در نهايت معيارهاي خود را بوجود بياوريد. ون داير نويسنده سرنوشت خود را بسازيد مي گويد: تصميم بگيريد كه خود شما كنترل كننده زندگي خود باشيد. احساس گناه در يك محيط سربسته و پوشيده بهتررشد مي كند. به اين دليل درمورد نقاط ضعف خود صحبت كنيد و همراه با ساير افراد آنها را مسخره كنيد. هارت مي گويد: بعضي اوقات شنيدن صداي خود و اعتراف به غمهاي ناشي از احساس گناه ناشي ازشكست مي تواند در بهبود فرد موثر باشد. اگر در مي يافتيد كه وقايع گذشته دائما ذهن شما را آزار مي دهد با آن مقابله كنيد. جوي براون نويسنده كتاب هيچكس كامل نيست، خود را سرزنش نكنيد مي گويد: معمولا احساس گناه قديمي پس از اتفاق مشابه مجددا در ذهن انسان تازه مي شود. يك مدير تبليغات 30 ساله اهل نيوپورت پيچ كاليفرنيااغلب از خاطرات دوران كودكي خود با افسوس و پشيماني اگر يادمي كند وسائل و اسباببازي دوستم را مي شكستم، آنهارا مخفي مي كردم زيرا مي ترسيدم والدين دوستم مرا دوست نداشته باشند. هنوز هم وقتي ياد آن روزها مي افتم احساس گناه مي كنم. اين مدير تبليغات دريافت كه يادآوري افكار قديمي در واقع منعكس كننده عدم توانايي اودر گفتن است. اخيرا يكي ازدوستان او كه باردار است از او خواسته در بيمارستان اگر همراهش باشد برنامه اين مديرتبليغات قبلا تنظيم شده و اووقت آزاد ندارد با اين حال درخواست دوستش را پذيرفت. اواعتراض مي كند مي ترسيدم كه دوستم فكر كند من آدم خودخواهي هستم به همين دليل قبول اگر كردم چه ممكن است اين رفتار اوبا اسباببازي هاي شكسته و مخفي شده دوران كودكي ارتباطي نداشته باشد اما با اين وجود يك وجه مشترك وجود دارد. احساس گناه انجام كاري كه ممكن است سببشود ديگران او را دوست نداشته باشند. استرين مي گويد: در زمان حال زندگي كنيد واجازه بدهيدخاطرات گذشته كنار گذاشته شود. شكرگزار باشيد شاپيرو 37 ساله از استانفوردپژوهشگر بازاريابي ازدواجي موفق و فرزند 2 فوق العاده و شغل بسيار خوبي دارد. اما آيا او ازتمام اين مواهب لذت؟ مي برد نه كاملا،؟ چرا زيرا او از اين كه به تنهايي داراي اين شرايطفوق العاده هستي و ديگران ازچنين موقعيتي محرومند، احساس گناه مي كند. افرادي كه ازاحساس گناه دچار افسردگي مي شوند، از موفقيت خود ناراضي هستند زيرا فكر مي كنند صلاحيت چنين موقعيتي را براي جلوگيري ندارند از اين احساس وقتي كاري را درست انجام مي دهيد ودر مي يابيد موفقيت شما سببشكست ديگران نشده، به خودتان بها بدهيد. اگر ديگران سعي دارند شما را به خاطر انجام كاري مثل مسافرت كردن سرزنش كنند، بخاطر داشته باشيد كه كار با مسافرت شما، بيكاري يا مسافرت نرفتن سايرين را موجب نخواهد شد. استرين مي گويد: توانايي شما به حدي كه فكر مي كنيد نيست. خودتان را ببخشيد بورلي ويلكرسون ساله 41 از لوس آنجلس بعضي از اوقات از اينكه وقت كافي را با دختر 2 ساله اش نمي گذراند خود را سرزنش مي كند (احساس گناه مي كند ) اما او آموخته از اينكه يك مادر فوق العاده نيست ناراحت نشود و خود را ببخشد. او مي گويد: من نهايت تلاش خودم را مي كنم. اگر بتوانم در ذهن خود لحظاتي را كه با او مي خندم، او را نوازش مي كنم، درچشمانش مي نگرم و با او بازي مي كنم، خانه من در ذهنم مجسم مي شود و مي فهمم اين لحظات همه زندگي من هستند تا زماني كه اين لحظات در ذهن من زنده مي شوندمي توانم خود را عفو كنم. ترجمه: معصومه پيروزبخت