Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38547S1

Date of Document: 1998-01-27

صراحت در بيان بررسي مصاحبه رئيس جمهور محترم از منظري ديگر حجه الاسلام والمسلمين عبائي شايسته است از منظر كتاب و سنت (دو حجت الهي )مصاحبه و پيام رياست محترم جمهوري را موردبررسي قرار دهيم. نكته مهم در بررسي يك مصاحبه يا سخنراني اينست كه مجموع آن بايد مورد بررسي و قضاوت قرارگيرد. مصاحبه جناب آقاي خاتمي مجموعه اي از قوتها است كه ضعف در آن يا بنظر نمي آيد و يا بسيار اندك است از اين رو مي توان مصاحبه را از نوع مصاحبه هاي قوي و جامع الاطراف و حساب شده دانست كه ماندگار و مايه افتخار ملت و نظام خواهد بود. اينك چند محور اصلي مصاحبه و بعض اشكالاتي كه مورد توجه بعضي صاحبنظران قرار گرفته منصفانه مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. - 1 تفكيك ملت آمريكا از دولت آن: موضوع تفكيك بين مردم و حكومت آمريكا درخور توجه تفكيك است، درمقابل خلط از مهمترين اصولي است كه در تمام قضاوتهاي فردي و اجتماعي و تمام علوم، فقه، حقوق، جامعه شناسي و روانشناسي بايد رعايت شود. تاريخ علوم پر است از اشتباهاتي كه به دليل عدم تفكيك موضوعات از يكديگر پيش آمده است. رسول خدا ( ص ) در نامه هائي كه براي ارشاد ملتها نوشته حكم سران را از ملتهايشان تفكيك نموده و مسئوليت انحراف ملتها را بعهده سران كفر و ضلالت دانسته است. مگر در زمان طاغوت، شاه و دارودسته اش به نام اخواليهودمعرفي؟ نمي شدند آيا ملت ما هم اخواليهود؟ بود! بسياري از ملت ها از عملكرد مسئولان خود راضي نيستند لكن زمينه ابراز و مخالفت براي آنان فراهم نيست. قرآن كريم بين يهوديان و مسيحيان (نصاري )با اينكه هر دو اهل كتاب و به پيامبر اسلام ايمان ندارند تفكيك قائل از است نظر آمادگي براي هدايت و صلاحيت و شايستگي هاي انساني بين يهود ونصاري تفاوت قائل است. هرآينه دشمن ترين مردم نسبت به مسلمانان، يهود و مشركان را خواهي يافت وبا محبت تر از همه كس با اهل ايمان آنان را كه گويند ما نصراني هستيم، اين دوستي نصاري نسبت به مسلمين بدين سبب است كه برخي از آنها دانشمند وپارسا هستند و آنها متكبر نيستند (مائده - آيه ). 82 رسول خدا ( ص ) در مدينه با سه گروه يهودي بنام هاي ( بني قينغاع ) و بني النضير و بني قريظه رودررو بودو هر كدام بنوعي به مسلمين خيانت كرده بودندپيامبر با هر سه يكسان رفتار نفرمود و هم چنين بين يهوديان خيبر و يهوديان فدك به دليل دو نوع عملكرد آنها دوگونه رفتار فرمود. - 2 محاكمه دولتمردان آمريكا: در اين مصاحبه مظالم سران آمريكا و محاكمه آنها در وجدان انسانها، بويژه مردم آمريكا به بهترين روش بيان شد. مطالب، بسيار صريح و گويا بود مظالم ريشه اي چون كودتاي مرداد 28كودتاي نوژه پس از انقلاب اسلامي تخصيص بودجه براي سقوط نظام جمهوري اسلامي ايران، حمايت از صدام در جنگ هشت ساله، سقوط هواپيماي مسافربري و اشاره به ليست جنايات آمريكا مصاحبه را به يك محاكمه تاريخي سران امريكا دربرابر وجدانها تبديل كرد. - 3 ارائه واقعيتها به مردم آمريكا: اين مصاحبه نسبت به مردم آمريكا جنبه هدايتي داشت تا باآگاهي از واقعيتها نسبت به سران خود و مردم ايران برداشت صحيحي داشته باشند و نسبت به تبليغات مسموم درباره ايران دچار ترديد شوند، از ادامه تشنج و جنايات امريكا جلوگيري شود و رودرروئي مردم آمريكا درمقابل سران همچون جنگ ويتنام تكرار گردد. شايد بتوان گفت يكي از بهترين راهها براي كوتاه كردن دست آمريكا از سرملت ايران و ساير ملل جهان از طريق هدايت وروشنگري ملت امريكا باشد، بايد به اين روش نيز هرچند سخت و مشكل، اما هرچه زودتر اقدام نمود. زمينه ورود اسلام در مدينه و تشكيل اولين حكومت اسلامي در عصر رسول الله (ص ) آگاهيهاي خود مردم مدينه بود كه توسط پيامبر ( ص ) در ايام حج در مني سه سال پي درپي انجام گرفت. همين آگاهيها بود كه بدون لشكركشي و خصومت سبب شد مردم مدينه دربرابر وسوسه و تبليغات مسموم يهود و بعض كفار (كه خود را براي حكومت در مدينه آماده كرده بودند ) پيامبر را انتخاب و اسلام را در مدينه حاكم كنند. پيشرفت اسلام در جهان ازجمله ايران نيز نخست بوسيله روشهاي گوناگون تبليغات در ميان مردم هر سرزمين فراهم شد و اگر آمادگي داخلي نبود هيچيك از جنگها و لشكركشيها هم به پيروزي نمي رسيد. لذا: الف - مبلغ و راهنما نخست بايدجنبه عاطفي به خود گيرد و مظهر رحمت پروردگارباشد. اين امر از اصول اساسي و روش تبليغي پيامبران (ص ) بوده است. اي پيامبر، رحمت خدا تو را با خلق مهربان وخوشخوي گردانيد و اگر تندخو و سخت دل بودي مردم از گرد تو متفرق مي شدند. (آل عمران - ) 158 و همين روش در برخورد حضرت موسي و هرون (دو پيامبر خدا ) با فرعون سفارش شده است (اي موسي و هرون برويد به رسالت بسوي فرعون كه او سخت براه كفر و طغيان شتافته است، و با او با كمال آرامي و نرمي سخن بگوئيد باشد كه متذكر شود و يا از خدا بترسد. ) (طه - 44 43 و). راهنما بايد آنچنان برخورد كند كه پيامبر اسلام بامردم شبه جزيره با آنهمه آلودگي فكري و عملي رفتاركرد. ب - مبلغ و راهنما بايد با دلي اميدوار و اعتماد، به زمينه خير در انسانها و اعتقاد به ( فطرت ) با مردم رودررو شود كه خداوند فطرت هر مخلوقي را برپايه اعتقاد به دين و صبغه توحيد و تمايل به خوبيها آفريده است. (الروم - 30 بقره - 138 خطبه اول نهج البلاغه ). - 4 تفكيك در صفات مردم آمريكا: در اين مصاحبه نسبت به مردم نيز با دو روش برخورد شده است. از يك سو با تكيه به سوابق خوب و انساني موجوددر تاريخ ملت آمريكا، آنها به سوي خوبيها وبازگشت به معيارهاي انساني تشويق شدند، و از سوي ديگر چون همان مردم اند كه پيشوايان ظالم و سران جنايتكار خود را انتخاب نموده اند ظريفانه مورد انتقاد واقع شدند، كه اين سران در شان شما مردم نيستند، آنها گويا براي ايده هاي صهيونيستي و برنامه هاي تل آويو انتخاب شده اند. - 5 صراحت در بيان ارزشها: در مورد موضوع تسخيرلانه جاسوسي چنانچه جناب آقاي خاتمي فرمود هر كاري بايد در شرايط خودش بررسي شود و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند تسخير لانه جاسوسي آغاز يك برنامه و تاريخ نيست بلكه بعنوان عكس العمل جنايت آمريكا و تقابل يك انقلاب است وبفرموده امام (رض ) انقلاب دوم كه كمتر از انقلاب اول نبودو از طرف ديگر تاثر و ناراحتي آن كه چرا عده اي تحت تاثير وسوسه هاي رهبران امريكا (و در واقع صهيونيزم ) قرار گيرند و اصولا بشر چرا اغفال شياطين گردد و يا خودش شيطان شود. اين نحوه بيان شبيه برخورد و بيان حضرت علي ( ع ) با مردم جمل است كه حضرت با آنها جنگيد زيرا به روي مسلمين شمشير كشيدند و در مملكت ناامني ايجادكردند و در اين رابطه فرمود (والله لااكون كاالضبع تنام علي طول اللدم. به خدا سوگند كه من نه آن كفتارم كه به ضرب آهنگهاي پياپي و طولاني صياد به خواب رود تا شكارچيش به او برسد. )اما پس از ماجرا، زماني كه حضرت كشته هاي جمل از جمله طلحه را ديد متاثر شد و فرمود: اينك ابومحمد ( طلحه ) در اينجا غريب افتاده است به خدا سوگند كه هرگز خوش نداشتم كه سرنوشت قريش چنين باشد. اينگونه برخورد همان صراحت و شفافيت در بيان ارزشها است. - 6 جنبه هاي اخلاقي مصاحبه: در اين گفتگو متانت و ادب رئيس جمهور محترم بسيار ستودني است، با ادب سخن گفتن نسبت به ملت امريكا وشخص مصاحبه گر، كه تلاش مي كرد با پيچ وخم هاي پرسشي ايشان را عصباني كند ولي عكس العمل نشان نداد، ايشان نه تنها خودش از لحن طبيعي خارج نشد بلكه مصاحبه گر رانيز عصباني نكرد. از سوي ديگر احترام و ادبي كه نسبت به ايرانيان خارج از كشور و ساكن امريكا نشان داده شد سبب جلب بيشتر عواطف آنها نسبت به كشورشان گرديد. - 7 اطلاق واژه شهيد: اينكه در مصاحبه براي شخص غيرمسلماني واژه شهيد گفته شد قابل استدلال است. جامعه ها و دين ها و مرام ها براي بعضي مرگهاي غيرطبيعي (با تعريفي شبيه به يكديگر ) تعبير شهادت مي كنند چنان كه ما در ايران شهدايي از مسيحي و غيره داريم كه كوچه و خيابانهايي به نام آنها نامگذاري شده، و در مراسم و يادبودشان به عنوان شهيد شركت كرده ايم. - 8 وحدت در نظام اسلامي: .موضوع تصريح به وحدت مسئولين نظام و عكس العمل در برابر سخنان مصاحبه گر، وتجليل از مقام معظم رهبري و احترام به تمام مسئولان نظام، و همچنين توصيه و تاكيد روي آنها از نقاط قوت مصاحبه بود كه اصولا عبارت ( الرشدفي خلافهم ) مي تواند براي ما معيار قابل توجهي باشد. و به همين سبب غيراز دلايل گذشته، از اينكه سران امريكا و اسرائيل و منافقين و مخالفان خود فروخته از مصاحبه ناراحت شدند، نشانگر اهميت و شايستگي آن مي باشد كه اميدواريم تحليل گران به ارزشهاي نهفته در آن پي برده و به آن بپردازند.