Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38503S1

Date of Document: 1998-01-27

مهاجرت از روستا به شهر در استان كهگيلويه و بويراحمد بشدت ادامه دارد سرويس اقتصادي: در استان كهگيلويه و بويراحمد در يك دهه گذشته بيش از 42 درصد ازمهاجرتها از روستاها به شهرهابوده است. به گزارش روابط عمومي مركزآمار ايران، براساس نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس ومسكن 1375 جمعيت استان كهگيلويه و بويراحمد بالغ برهزار 544 نفر بود كه از /39 2اين تعداد درصد در نقاط شهري /60 2و درصد در نقاط روستايي سكونت داشته و بقيه غيرساكن بوده اند. در فاصله سالهاي 1365 بالغ 1375تا بر 86 هزار نفر به اين استان وارد و يا در داخل اين استان جابه جا شده اند. براساس اين گزارش از جمعيت ساله 6 و بيشتر /75درصد 5استان باسواد بوده اند. نسبت باسوادي براي /82 6مردان درصد و براي /68 3زنان درصد بوده است. در آبان 1375 از مجموع جمعيت ساله 10 و بيشتر اين /30 6استان حدود درصد افراد شاغل ويا بيكار جوياي كار بوده اند كه سهم /88 6مردان درصد و /11 3سهم زنان درصد بوده است. /59 4درصد از جمعيت ساله 10شاغل بيشتر اين استان را حقوق بگيران بخش خصوصي كاركنان فاميلي بدون مزد و /36 6 كاركنان مستقل درصد را مزدبگيران بخش عمومي /3 9و درصد را بخش تعاوني تشكيل داده است. از خانوارهاي معمولي ساكن استان كهگيلويه و /75 9بويراحمد درصد مالك عرصه و اعيان /1 5 مسكن درصد مالك اعياني /10 3و درصد نيز اجاره نشين بوده اند.