Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38490S1

Date of Document: 1998-01-27

راههاي برقراري ارتباط چگونه مي توان ارتباطي موفق برقرار؟ كرد (بخش پاياني ) اشاره: روشهاي برقراري ارتباطي موفق راهي است كه سخت و دشوار به نظر مي رسداما با كمي دقت مي توان به راحتي باديگران ارتباط برقرار كرد استفاده از عناصري مثل ايجاد شرايط مناسب براي مخاطب، كسب اطلاعات و معلومات پيرامون موضوع، روشهاي شروع صحبت، استفاده از حس علاقه به خود در مخاطب، تقويت ميل بزرگ بودن و دوست داشتن مخاطب از راههايي بود كه در بخش نخست مقاله چگونه مي توان ارتباطي موفق برقرار؟ كرد از نظرتان گذشت اينك بقيه روشها. تصوير سازي دادن الگوهاي تصويري قابل تجسم به ذهن مخاطب باعث مي گردد تا وي هرچه بيشتر به عمق سخنان شما كشيده شده و با بهره جويي ازقدرت تخيل خويش شما را ياري كند و مي دانيم كه اگر به نوعي مخاطب با گوينده همياري نموده و با او همگام گردد ضميرناخودآگاه وي او را به سمت پذيرش سخنان گوينده سوق مي دهد. خصوصا در مواردي كه گوينده با اعداد و ارقام سروكار داشته و قصد ارائه آمار و يا اعداد را دارد بايد بيش از پيش سعي نمايد تا اعداد و ارقام را تصويري نمايد تا در ذهن بيننده نقش پيدا كند. به عنوان مثال وقتي عدد يك ميليارد فقط بيان گردد بزرگي آن در ذهن مستمع خيلي ملموس نمي باشد ليكن اگر بيان گردد كه اگر يك ميليارد صفحه كاغذ را روي هم قرار دهيم برجي ساخته مي شود به ارتفاع زمين تا ماه، شنونده راحت ترمي تواند بزرگي عدد را لمس نمايد. تغيير لحن و ضرب آهنگ بسياري از وظايف انتقال مفهوم به عهده تغيير در تن و ريتم صدا مي باشد به نحوي كه مي توان يك جمله را به انحاء گوناگون مطرح نموده و نتايج گوناگوني كسب نمود به عنوان مثال با توجه به علامت ويرگول جمله زير دو معناي مختلف مي دهد. بخشش لازم نيست، اعدامش كنيد. بخشش، لازم نيست اعدامش كنيد. همچنين مي توان با تغيير ريتم صدا بزرگي يا كوچكي امر ياعددي را بيشتر نشان داد. مثلا مي توان يك عدد را چنان ادانمود كه بسيار كم جلوه گر شود و يا با كشيدن آن بسيار بزرگ نشانش داد. گاه لازم است قبل از اداي يك جمله مهم و يا پاسخ يك پرسش براي اين كه ذهن مخاطب خود به دنبال جواب بگردد و به فعاليت و مشاركت دعوت گردد، گوينده چند لحظه مكث نمايد وسكوت كند. آن چه بگوييد به آن اعتقاد پيدا مي كنيد در جنگ كره، آمريكائيها متوجه شدند به سرعت چتر بازاني كه در خاك كره پياده كرده توسط نيروهاي چيني دستگير گرديده اند. تغيير ايدئولوژي داده و در مصاحبه هايي كه با خبرنگاران انجام مي دهند از سياستهاي ليبراليستي اعلام انزجار نموده و به شدت طرفدار خطمشي سوسياليسم شده اند. سالها بعد ازجنگ روش ساده چينيها كشف گرديد و آن عبارت از اين بود كه: به اسراء هر روز برگه اي كاغذ داده و از آنهامي خواستند يكي از نكات مثبتي كه در نظام سوسياليستي ممكن است وجود داشته باشد را روي آن بنويسند و روز بعد در كاغذي ديگر يكي ازنكات منفي سيستم سرمايه داري را بنگارند، بدين ترتيب پس از چند روز با استفاده از اين اصل كه آدمي به گفته هاي خويش اعتقاد پيدا مي كند با تمسك به يادداشتهاي خودفرد و از زبان خودش وي را قانع مي نمودند كه نظام كمونيستي به مراتب بهتر از نظام سرمايه داري است. اين قاعده را به خاطر بسپاريد كه: هر كه هرچه بگويد گفته خويش را قبول داشته و به راحتي از آن دست برنمي دارد. پس بايد كاري كنيد تا آنچه شما مي خواهيد را مخاطب شما به زبان آورد و براي اين مقصود بايد مانند يك پازل مقدمات را كنار هم قرار داده وبگذاريد آخرين قطعه پازل را مخاطبتان كامل كند. هم انديشي براي انسانها عقيده و اعتقادشان بسيار با اهميت بوده و تغيير اين باورها بسيار مشكل است چنان كه امام صادق ( ع ) مي فرمايند: جابجا كردن كوه آسان تر است از جابجا كردن دلي از جاي آن و به همان اندازه نيز براي آدمي جالب است كه فرد ديگري باوي هم عقيده باشد و همچون او فكر كند و معمولا ما براي كسي كه با ما هم عقيده باشد احترام بيشتري قائل بوده بيشتر مايليم تا با او حشر و نشر داشته باشيم، لذا بهتر است با افراد حتي اگر اعتقاد و عقيده غلطي دارند و در صدد هستيم كه با آن باورغلط مبارزه نماييم ابتدا خود را هم عقيده نشان داده و ازديدگاه ايشان به مسائل بنگريم. علاوه براين همدردي نيز در مصائب و سختيها هرچه بيشتر موجبايجاد ارتباط و صميميت و نفوذ در ديگران مي گردد. از كودك خردسالي كه زخم خود را به بزرگترها نشان مي دهد تا افرادبزرگسالي كه داستان بيماريهاي خود را براي ديگران با آب و تاب فراوان تعريف مي كنند همه نيازمند به كسب همدردي مي باشند. چنان كه ديل كارنگي مي گويد: احساس همدردي بازي قوي است كه اسيد جريحه دار شدن احساسات را خنثي مي كند. رعايت ادب و نزاكت همه انسانها به دليل ميل به بزرگ بودن از تحقير بيزار بوده و مايلند با آنها با احترام برخورد شود. گاه ديده شده است كه برخي تصور مي نمايند براي ايجاد ارتباط بهتر و خوب و صميمي جلوه دادن بايد افراد را با ضمير مفرد، مخاطب قرار داده ومثلا به جاي شما از تو استفاده نمايند. در حالي كه اين امرنه تنها براي مخاطب باعث ايجاد نفوذ و صميميت نمي گردد بلكه گاه تاثير عكس نيز به جاي مي گذارد. و هرچند كه گوينده ممكن است احساس راحتي و صميميت كند ولي مطمئنا بر شنونده تاثير چندان مطلوبي ندارد. لذا همواره سعي نمائيد تا با كمال ادب و احترام با مخاطب خود برخورد نموده و آرام و موقرباشيد، حتي اگر مخاطب شما از لحاظ سن يا موقعيت اجتماعي پايين تر از شما قرار داشته باشد. ذكر منابع و ماخذ بايد سعي كنيد سخنانتان مستند بوده و با ذكر منابع بيان گردد. و چه بهتر آن كه سخنان منقول به زبان اصلي بيان گرددچرا كه باعث جلب اطمينان بيشتر مخاطب به شما شده و چنان كه مي دانيم آن چه كه گوينده براي كسب نتيجه بيش از هر چيزي بدان نيازمند است اطمينان و اعتماد مخاطب چنان مي باشد كه كورت برگ وال گفته است: بزرگترين توانايي قابل اعتماد بودن است. پايان سخن همواره پايان و خداحافظي در يك برخورد همچون آغاز آن بسيار مهم و تعيين كننده مي باشد و تاثير زيادي بر تداوم و استحكام ارتباط و همچنين اثر بخش كردن ارتباط دارد. لذا در اين موردنيزبايد مثل شروع برخورد حساب شده و دقيق عمل نمود. براي اين بخش نيز علماي فنون سخنوري و علم ارتباطات روشهاي مختلفي پيشنهاد نموده اند كه دقيقا مثل آغاز كلام شامل ختم كلام بايك شعر يا يك حديث و يا ايجاد سئوال در ذهن مخاطب ليكن مي باشد، نگارنده معتقد است بهترين روش براي خاتمه دادن به سخن و خداحافظي قرائت شعري مرتبط با موضوع است كه ضمنا مخاطبرا به فكر فرو برده و او را نسبت به ادامه ارتباط و شنيدن بيشتر سخنان شما آماده نمايد. حسن كيان منابع: قرآن كريم نهج البلاغه اصول روانشناسي اثر نرمال ال مان ترجمه دكتر محمود ساعتچي موج سوم اثر آلوين تافلر ترجمه شهيندخت خوارزمي حليه المتقين اثر محمد باقر مجلسي لشگركشي كوروش كوچك اثر گزنفون ترجمه وحيد مازندراني بزرگترين اصل مديريت دنيا اثر مايكل لو بوف ترجمه دكتر مهدي ايران نژاد به سوي كاميابي اثر آنتوني رابينز ترجمه مهدي مجرد زاده كرماني آئين سخنراني اثر ديل كارنگي ترجمه محمدرضا عسگري