Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38447S1

Date of Document: 1998-01-26

داوري ده ساله طرح كاربري زمين در پاريس ده سال از اجراي طرح كاربري زمين و طرح راهنماي آمايش وشهرسازي مي گذرد. اين طرح هااكنون، مطابق جدول زماني پيش بيني شده خاتمه يافته اند امروزه، گرچه خطوط اصلي اين طرح ها (يعني حفظ توازن و مناظرپاريس ) هنوز در دست اجرااست، اما برخي از كارهاي پيشنهادي آنها به لحاظ تغييربسيار زياد شرايط، ناسازگار به نظر مي رسند گردانده جمال آل احمد طرح كاربري زمين پاريس 28فوريه 1977 در تصويب شد و درحدود هشت سال بعد ( ) 1985 درآن بازنگري صورت گرفت. اين گزارش و اسناد مربوط به آن طرح جديد كاربري زمين پاريس در سال 1989 را تشكيل مي دهد. اين بازنگري در پي تصميم هاي شوراي پاريس در 25 به 1985نوامبر انجام رسيد. يك كميسيون كاربه رياست آقاي برنارد روشر (Rocher Bernard)، معاون شهردارپاريس و مسئول شهرسازي، تشكيل شد و هدف از آن تهيه طرح جديدكاربري زمين براي پايتخت بود. پس از انجام فعاليت هاي گوناگون توسط ارگان ها وسازمان هاي مختلف طرح بازنگري در سپتامبر 1988 در اختيارشهرداري هاي بيست گانه پاريس گذاشته شد تا مورد مطالعه وتحقيق قرار گيرد. كميسيون تحقيق با ارائه چندين پيشنهاد اين طرح را با نظر مساعد پذيرفت و كميسيون كار پيشنهادهاي آن را در طرح تجديد نظر گنجاند. اين تجديد نظر، نه به معني تغيير در سياست شهرسازي پاريس، بلكه به معني افزايش و تسلسل اسناد موجود در زمينه كاربري زمين در پاريس طرح است راهنماي آمايش و شهرسازي نيز در 17 مارس 1977 به تصويب رسيد. طرح كاربري زمين وطرح راهنماي آمايش و شهرسازي نقش عمده اي در دگرگوني هاي ده سال اخير ايفا كرده اند. پس ازانتخاب شهردار در بهار سال اين 1977 دو طرح چارچوبعملياتي شهرداري را تشكيل دادند. اين دو طرح، نقطه عطف شهرسازي پاريس به شمار مي روند. سياست جاه طلبانه نوآوري در دهه به 601950 سياست حفظ تعادل تبديل شد. اين تعادل در ميان فعاليت هاي بزرگ شهري، سكونت و فعاليت، زندگي روزمره، ساختار جمعيت و اقتصاد، سازگار كردن زندگي مدرن با ميراث تاريخي و معماري برقرار شد. از جمله فصل هاي طرح راهنماي آمايش و شهرسازي عبارتند از: ) 1 دفاع از كاربرد مسكن درپاريس ) 2 محدود كردن تعداد مشاغل در پاريس و مبارزه با نابرابري در ساختار آن ) 3 جلوگيري از گسستگي ميان وظايف گوناگون شهري ) 4 تحول و اصلاح خودروها ) 5 اعتبار بخشيدن به امكانات زيستي و تجهيزات جمعي ) 6 حفظ ويژگي پاريس و ارج نهادن به ويژگي آن به عنوان پايتخت طرح كاربري زمين در پاريس، به هدف هاي خود جامه عمل پوشانده است. اين طرح از بسياري جهات نوآور بود و مسائلي را مطرح مي كرد كه 15 سال قبل به آساني قابل پذيرش نبود. از جمله اين مسائل عبارت بودند از: - موزون سازي ضرايب كاربري زمين برحسب مناطق و نيازها. - پيشگيري از پيشرفت بيش ازحد ادارات، و اولويت بخشيدن به مسكن، فعاليت هاي صنعتي وپيشه وري، و موسسات عمومي برحسب ميزان تراكم. - تامين زيبايي شهر از طريق احداث ساختمان هاي جديد كه ارتفاع آنها محدود و نماي عمودي آنها برحسب راهها و چشم اندازاطراف اصلاح شده باشد. - كنار گذاشتن احداث راههاي موازي كه ديگر ضرورت ندارند. - ايجاد فضاهاي سبز داخلي وحفاظت شده. پس از 10 سال از اجراي اين طرح شهرسازي فعاليت هاي بسيارزيادي به ثمر رسيد، به نحوي كه بخش اعظم طرح راهنماي آمايش و شهرسازي پايان يافت. البته انجام اين اقدامات چشمگيرمرهون تلاشهاي شهر پاريس و گاه دولت است، كه اصلاحاتي در طرح كاربري زمين و ايجاد مناطق آمايش شده منظم را موجب شدند. از بهار 1977 تاكنون 27 منطقه آمايش شده منظم به وجود آمده يا در حال طرح ايجاداند مناطق آمايش شده منظم، همانند ساير اقدامات شهرداري، يكي ازروشهاي اساسي در تحقق سياست شهر، به ويژه ايجاد تعادل در مناطق شرق، مي باشد. بخش هاي عمده اين طرح عبارتند از: - هفت منطقه انتخابي در شرق پاريس (يعني 12 13 10 11 مناطق - ) 181920 دو سوم طرح را دربر مي گيرد. - در اولويت مذكور هدف عمده احداث مسكن بوده و شرايط آن مطابق با دستور كارهاي جديد شهرسازي است. - همراه با احداث مسكن در شرق پاريس، برنامه هاي مكمل گوناگون، از قبيل مراكز فعاليت هاي اجتماعي، نيز در نظر گرفته شدند. با توجه به ويژگي عام سياست شهرسازي در پاريس، دو ناحيه تاريخي ماره ( Marais) و ناحيه هفتم، نه مطابق طرح كاربري زمين، بلكه مطابق با طرح هاي حفظ و بازسازي آثار تاريخي، حفاظت شده اند. اينك 10 سال از طرح كاربري زمين و طرح راهنماي آمايش و شهرسازي مي گذرد. اين طرحها اكنون، مطابق جدول زماني پيش بيني شده، خاتمه يافته اند، زيرا از همان آغاز از آنها به عنوان طرحهاي ده ساله نام برده مي شد. البته، بخش سترگ اهداف طرح راهنماي آمايش و شهرسازي هنوز در دست اجراهستند. زيرا ميزان ساختمان سازي در مورد ادارات و مسكن بسيارسنگين و پرحجم بوده است. اززمان اجراي اين طرح، ساختمان هاي جديد در فضاي پاريس ظهور كرده و ساخته شدند، و همه آنها معماري مدرن دارند. معذلك بدنبال بحران اقتصادي در كشورهاي غربي كه موجب كاهش فشار بر مراكز بزرگ شهري شد، و پس از انتقاد ازسياست ملي آمايش زمين كه باكاهش رشد منطقه پاريس همراه بوداز يك سو و از سوي ديگر وضعيت نامناسب پاريس از نظر جمعيت واقتصاد در منطقه و بالاخره آثارسياست بازسازي چهره پاريس موجبشد كه در سياست شهرسازي تجديدنظر شود. امروزه، گرچه خطوط اصلي اين طرح ها (يعني حفظ توازن و مناظرپاريس ) هنوز در دست اما اجراست، برخي از كارهاي پيشنهادي آنها به لحاظ تغيير بسيار زيادشرايط، ناسازگار به نظر مي رسند. به مرور زمان با اجراي طرح كاربري زمين نارسايي هايي ظاهر اين طرح گشت در مورد 75 هزار قطعه زمين درپاريس، كه در محله ها موقعيت ها وشرايط گوناگون وجود داشتند، اين اجراشد طرح، كه حقوق احداث ساختمان را براي هر مورد به طور دقيق تعريف كرده است، نمي توانست در تمام موارد جوابگو باشد. بنابر اين از سال 1977 شوراي پاريس صدها اصلاحيه به متن اصلي اين سند اضافه كرده است. بررسي سابقه طرح، تحول اخير درپاريس طبق آخرين سرشماري ( ) 1982 جمعيت پاريس دو ميليون و 176 هزار نفر بوده است در حالي كه جمعيت اين شهر در سرشماري 1975 دو ميليون و 300 هزار نفر بود. بنابر اين، كاهش جمعيت اين پايتخت ادامه داشته اما آهنگ آن كند بوده است به نحوي كه از 1968 تا 1975 اين كاهش 41000 نفر و از 1975 تا 1982 اين كاهش 18000 نفر بوده است. پديده كاهش جمعيت مراكزبزرگ در شهرهاي غرب مشترك است و اين امر در كشور فرانسه نيز وجود در دارد واقع از سال 1982 1975 تا كاهش جمعيت به دو سوم نواحي پرجمعيت پاريس گسترش يافت. كاهش جمعيت با احداث شهرك هاي مسكوني آغاز شد، و در سطح ملي رشد شهرنشيني با افزايش اسكان جمعيت در مناطق روستايي نزديك شهرهاي بزرگ ادامه يافت. طي دو سال اخير، كاهش جمعيت پاريس احتمالا كند شده است، اما طبق شواهد موجود، اين كندي نسبتا اندك بوده است و اين درحالي است كه احداث مسكن جديدنيز آهنگ آهسته داشته است. در پاريس، تحول و دگرگوني تعداد جمعيت از نظر جغرافيايي متناقض به نظر در مي رسد مركز پاريس (يعني از ناحيه 1 تا ناحيه ) 11 كه در آن از قرن 19 پديده كاهش جمعيت آغاز شد آهنگ كاهش جمعيت از 1975 تا 1982 بسيار سريع بوده است. (بر حسب نواحي مختلف از- 7 درصد تا- 20 درصد ). در بخش هاي پرتراكم نيز كاهش چشمگير جمعيت (از- 7 درصد تا-درصد 13 در 17 18 14 16 نواحي )وجود داشته است و در آن نواحي كه احداث ساختمان هاي جديد ادامه داشته است (12 15 نواحي و)تعداد 20 جمعيت كاهش چنداني در نداشته است دو ناحيه در شرق پاريس كه فعاليت هاي مهم در آن آغاز شده است جمعيت افزايش يافته است (+/درصد 4 در ناحيه 13 و درصد + /12 6در ناحيه ) 19 تحولات جمعيتي پاريس عمدتا به خاطر مبادلات مهاجرتي نامتعادل بوده است. ازسال 1975 تا 1982 روند خروج هزار ) 735 نفر ) و ورود جمعيت هزار ) 564 نفر ) يك نابرابري به ميزان - 171 هزار نفر ايجاد كرد. اما اين نابرابري تا نصف كاهش يافته است. ادامه دارد