Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38392S1

Date of Document: 1998-01-26

چگونه مي توان ارتباطي موفق برقرار؟ كرد به راستي چگونه مي توان افراد را تحت تاثير قرار داده وآنها را واداربه انجام كاري نمود و چطور مي توان در قلب وذهن افراد نفوذ كرده و آنها راهمفكر خويش؟ ساخت رازارتباط موفق در چيست و سحر كلام چگونه ؟ است اشاره: انسان به عنوان اشرف مخلوقات از ديدگاه روانشناسي موجودي بسيار پيچيده بوده و به راحتي نمي توان همه زوايا و دهليزهاي ذهني او را شناخت لذا شايد نتوان راه حلي كلي براي ايجاد ارتباطي موفق با همه انسانها و تحت همه شرايط ارائه نمود ولي در ارتباط كلامي اصول شناخته شده اي وجود دارد كه طي قرون متمادي تكامل يافته و بسط پيدا كرده اند به نحوي كه جز در شرايط استثنايي نوعا اين قبيل راه حلها و روشها جوابداده و نتيجه بخش مي باشند. در ادامه سعي مي گردد تا حتي المقدور اين روشها معرفي گرديده و چگونگي استفاده عملي از آنها شرح داده شود. در هر ارتباطي دو طرف وجود دارد كه منبعد در ادامه، طرف تاثيرگذار گوينده و طرف دوم مخاطب ناميده خواهد شد. ايجاد شرايط مناسب براي مخاطب براي ايجاد حداكثر اثر بر مخاطب بايد توجه داشته باشيد كه وي نبايد از لحاظ شرايط فيزيكي و جسمي ناراحت باشد لذا زماني كه مخاطب گرسنه، تشنه، خسته، عصباني و يا به هر دليل ديگري ناراحت باشد تاثير كلام شما خود بخود كاهش مي يابد لذا براي ايجاد ارتباطي موفق بايدزمان مناسب را انتخاب نمود مثلا هنگام ناهار يا آخر وقت نبايد براي شروع ارتباط اختصاص داده شود. همچنين مخاطب براي درك بهتر سخنان شما احتياج به اكسيژن دارد لذا سعي كنيد براي ايجاد ارتباط كلامي از هواي آزاد استفاده كنيد و يا در غير اين صورت ترتيبي اتخاذ نماييد تا هوا بتواندبه داخل فضاي مذاكره راه پيدا كند. امروزه اثبات گرديده است كه نور با تاثير بر غدد پينه آل يا صنوبري مي تواندموجب افسردگي يا وجد فرد گردد لذا هنگام صحبت سعي كنيد چهره تان در نور كافي قرار گرفته و محيط نيز روشن باشد. مخاطب شما بايد قدرت لازم در تصميم گيري را داشته باشد لذا اين نكته بسيار حائزاهميت است كه همواره براي ايجادارتباطي موفق بايد با بالاترين رده ممكن مذاكره نمود. هر چند كه براساس سلسله مراتب ممكن است رده پايين تر نيز بتواندطرف مذاكره شما قرار گيرد. كسب اطلاعات و معلومات پيرامون موضوع آلوين تافلر در كتاب موج سوم خويش معتقد است كه در عصر حاضر ديگر قدرت بدني يا توانمنديهاي تكنولوژيكي تعيين كننده توانايي و نيرومندي يك فرد يا يك كشور نيست بلكه اين اطلاعات پردازش يافته شده است كه رمز قدرت و پيروزي مي باشد. حال اگر شما مي خواهيد ارتباطي موفق و پايدار داشته و بر مخاطب خويش تاثير بگذاريد بايد راجع به وي و راجع به موضوعي كه مورد علاقه او است و همچنين مسائلي كه مي خواهيد پيرامون آن به صحبت بپردازيد اطلاعات و آگاهي كافي داشته باشيد و اين امر ميسر نمي گردد الا با مداقه و مطالعه پيرامون احوال شخصي مخاطب و همچنين مطالعه راجع به موضوع مورد بحث. هر چند كه اين امر كمي مشكل بوده و نياز به صرف وقت و انرژي زيادي دارد و درواقع يكي از مشكل ترين بخشهاي آمادگي براي ايجاد ارتباط است ولي واقعا لازم بوده و تاثيري جادويي در كسب نتيجه دارد لذابه تمام مشكلات و سختيهايش مي ارزد. شروع صحبت شروع صحبت اهميت فراواني دارد به نحوي كه 5 جمله اول مي تواند شكست يا موفقيت مذاكره را تضمين نمايد پس بايد با دقت و ظرافت به اين مهم توجه داشت. و اصول اصلي آن را مدنظر قرارداد. سخنوران براي شروع سخن روشهاي گوناگوني را پيشنهاد كرده اند. از آن جمله اين كه در ابتدا سخن خويش را با يك بيت شعر يا با يك حديث يا آيه و يا جمله اي معروف آغاز نمائيم. ليكن نگارنده عقيده دارد بهترين روش براي آغاز، ايجاد پرسش در ذهن شنونده است به نحوي كه وي احساس نمايد با توجه به ادامه صحبت مي تواند به پاسخ اين پرسش دست يازد، لذا ضمير ناخودآگاه او تشويق مي گردد تا به ادامه صحبت با ميل ورغبت فراوان تري گوش فرا دارد البته چنانكه در ادامه اشاره مي گردد بايدبا استفاده از حس خودخواهي مخاطب نفع شخصي وي از يافتن پاسخ پرسش را مدنظر قرارداد. به عنوان مثال سعي گرديده است تا اين مقاله با همين الگو آغاز گردد. - بهره جويي از بديهيات: شما در ابتدا بايد سخن خود را طوري آغاز نماييد كه ذهن همه مخاطبان و يا مخاطب احتمالي شما با آن موافقت داشته باشد و به اصطلاح كاري كنيد كه ضمير ناخودآگاه مخاطب در آغاز سخن با شما هم آوا گرديده و شما را تصديق نمايد. و هرگز نبايد به ذهن مخاطب اين اجازه را داد كه بتوانددر برابر گوينده جبهه گرفته و با او مخالفت نمايد. گروهي كه سخن خويش را با شعر يا با آيه و يا روايتي آغاز مي كنند در واقع همين قصد را دارند كه ذهن مخاطب را در ابتدا نسبت به ادامه سخن مثبت نمايند. در اين خصوص بين سخنوران روايت مشهوري وجود دارد كه مي گويند: هر پاسخ نه اي كه ذهن مستمع به شمامي دهد به منزله تيري است كه به قلبسخنان شما شليك مي گردد پس به ذهن طرف مقابل اجازه ندهيد كه نه بگويد و كاري كنيد كه آري آري بگويد. - تعريف و تمجيد: معروف است كه تعريف و تمجيدحيات بخش بوده و انتقاد كشنده است. پس سعي كنيد از صفت ياصفات خوبي كه در مخاطب خويش مي بينيد تعريف نموده و با بزرگنمايي صفات نيك وي روي ضمير ناخودآگاهش تاثير بگذاريد. در واقع براي جلب نظر افراد و آنگاه تاثيرگذاري روي آن موثرترين و سريع ترين راه تعريف و تمجيد است اين فرمولي است كه هميشه جواب مي دهد چرا كه همه از تمجيد خوششان مي آيد و برعكس از انتقاد متنفرند. بايد به اين نكته توجه داشت كه تعريف و تمجيد با چاپلوسي تفاوت دارد به اين معنا كه در تعريف و تمجيد شما يكي از صفات پسنديده اي را كه در فرد به راستي وجود دارد بزرگ كرده و از آن تعريف مي كنيد ولي در چاپلوسي صفات نيكي به فردنسبت داده مي شود كه به راستي در او وجودندارد. اگر يكي از صفات خوب فردي را برجسته نشان دهيم حتي اگر وي در آن زمينه چندان هم برجسته نباشد، سعي مي كند خود را چنان نشان دهد، كه شما گفته ايد. مثلا اگر به كسي بگوئيد: كه تو بسيار وقت شناس هستي، اگر به راستي نيز خيلي وقت شناس نباشد سعي مي كند در برخورد با شما لااقل خود را وقت شناس تر و دقيق تر نشان دهد. ايجاد ارتباط با افراد به وسيله كلام انجام مي شود و كلام مانند مرغي است كه بايد با قدرت از زمين بلند شده به آرامي در آسمان اوج گرفته و سپس دوباره باقدرت و اقتدار به زمين فرود آيد. لذا دربخش نخست آغاز سخن مورد بررسي قرارگرفت و حال به بيان ترتيب و تنظيم بدنه سخن مي پردازيم. استفاده از حس علاقه به خود در مخاطب براساس مطالعه اي كه شركت مخابرات ايالات متحده امريكا برروي مكالمات روزمره تلفني افراد انجام داده است بيشترين كلمه اي كه در مكالمات عادي بين افراد رد و بدل مي گردد كلمه من مي باشد. همواره براي انسانها خودشان و آنچه منتسب به خودشان است بسيار مهم مي باشد. به عنوان مثال دانستن نام افراد و يا تاريخ تولد و ياساير مشخصات فردي آنها بسيار مهم بوده ومي تواند در تاثير بخش كردن مذاكره تاثيرفراوان داشته باشد، معمولا مديران موفق نام كاركنان خود را مي دانند به نحوي كه در موردنادر شاه افشار تاريخ نقل مي كند كه همواره سعي مي نموده است تا نام اكثر افراد تحت فرماندهي خويش را به خاطر بسپارد و آنهارا به نام كوچك صدا نمايد. نكته حائز اهميت اين است كه بكار بردن نام غلط تاثير عكس دارد لذا براي كسب موفقيت در تاثيرگذاري بر افراد بايد ابتدا نام صحيح و كامل آنها را دانسته و همواره از آن استفاده جست. براي انسانها سردرد خودشان ممكن است به مراتب مهمتر باشد از اين كه هر روز چند نفر به دنيا مي آيند و يا از دنيا مي روند. به همين دليل براي كسب نتيجه مثبت از مذاكره كه همانا هم عقيده و هم انگيزه كردن مخاطب و وادار كردن وي به انجام عملي براي گوينده است بايد گوينده در ابتدا نفعي را براي مخاطب متصور باشد و در واقع پيش از هر كاري به اين پرسش مهم پيش خود جواب دهد كه انجام اين كار (يعني كاري كه مخاطب قرار است براي گوينده انجام دهد. اعم از اينكه وي را تصديق نموده و يا اينكه فعلي راانجام دهد و يا ترك فعلي نمايد. ) چه نفع شخصي براي مخاطب دارد و سپس اين نفع شخصي را بزرگ نموده و به وي تفهيم نمايد. در اين زمينه كسب اطلاعات از علائق و سلائق مخاطب مي تواند بسيار مهم بوده به عنوان يك عنصر ايجاد كننده انگيزه مورد استفاده واقع گردد. ميل به بزرگ بودن همه انسانها ولو آن كه از طبقات پايين جامعه بوده و ياموقعيت اجتماعي ضعيفي داشته باشند در ذهن خويش آرزوهاي طلايي داشته و بر اين باورند كه روزي فردي بسيار بزرگ شده ويا موقعيت اجتماعي مناسبي كسب خواهند نمود. لذا در ساختار مديريتي و درنظام پاداش بر خلاف تصور عموم حقوق و درآمد بهترين و يا تنها راه پاداش نيست بلكه پست و مقام ورده و رتبه اهميت بيشتري داشته و در رضايت يا عدم رضايت افراد از مجموعه بسيار موثر است. به نحوي كه همواره افراد واجد پست و رده سازماني بالاتر در يك مجموعه كاري كمتر از افراد با رده پايين تر ممكن است از سازمان ناراضي باشند. لذا افراد براي كسب عنوان و موقعيت اجتماعي بالاترحاضر به انجام فعاليت و كوشش بيشتري مي باشند تا كسب پول يا ثروت. اين ميل يا انگيزه كه از آن به عنوان حب جاه نيز ياد شده است در افراد چنان فراوان و ريشه دار است كه حتي در روايات مذهبي در بحث تزكيه روح آمده است كه آخرين امر مادي كه از دل مومن ممكن است بيرون رود همانا حب جاه است. به همين جهت افراد دوست دارند كه به آنها احترام گذاشته شده واحيانا القاب و عناويني نيز كسب نمايند و حاضرندبه خاطر كسب اين افتخار گامهاي زيادي نيز بردارند. چنان كه گزنفون نقل مي كند: كوروش كوچك براي لشگركشي عليه برادرش اردشير دوم به افراد تحت فرمان خويش در آسياي صغير به دليل كمبود نقدينگي القاب و سمت و وعده هاي فراوان مي داد. و آنها كه عموما رومي و يوناني بودند حاضر بودندبراي وي جان خود را فدا كنند. مخاطب خود را دوست داشته باشيد براي آن كه بتوانيد با مخاطب يا مخاطبين خويش ارتباط موفقي داشته باشيد بايد ايشان را دوست داشته باشيد و واقعا اين علاقه را در وجود خويش احساس نمائيد. مطمئنا اگر چنين حسي در خود داشته باشيد ناخودآگاه آن را به مخاطب منتقل نموده ووي را تحت تاثير قرار خواهيد داد. چرا كه خودبخود با شور وحرارت و رغبت و ميل بيشتري صحبت كرده و روح شما بدون آن كه شما بخواهيد با روح طرف مقابل ارتباط برقرار كرده و اورا نيز به وجد خواهد آورد. اما اگر احساس مي كنيد نمي توانيدبه مخاطب خود علاقه مند باشيد سعي كنيد تا زماني كه به هر دليلي چنين فكري در سر شما است با او اقدام به ايجاد ارتباطنكنيد چرا كه شانس موفقيت بسيار كمي خواهيد داشت. پشت صحنه در فيلمهاي مستند علمي، بنگاه C. B.B همواره سعي مي كند يا برنامه مستقلي را به پشت صحنه ساخت فيلم اختصاص دهد و يا اينكه لااقل براي چند ثانيه در حين فيلم تصاويري از پشت صحنه داشته باشد. چرا كه به خوبي دريافته است كه مخاطب دوست دارد محرم شمرده شود و اطلاعاتي راجع به خود گوينده كسبنمايد. لذا معمولا اگر گوينده در حين صحبت به بيان تجربيات شخصي خويش و يا اتفاقاتي كه برايش افتاده است بپردازد نوعا مورد استقبال و توجه مخاطب و يا مخاطبين قرار مي گيرد. البته اين امري بسيار ظريف است و مثل ساير امور نبايد بيش از حد مورد لزوم، مورد استفاده قرار گيرد. ادامه دارد