Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761105-38302S1

Date of Document: 1998-01-25

تغذيه بهتر نوزاد با زايمان طبيعي نتايج يك تحقيق دانشگاهي بر روي 110 نوزاد نشان مي دهد حتي نوع بيهوشي و زايمان درشيردهي از پستان نيز موثر است. ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر در مادراني كه تحت سزارين انتخابي يا بي حسي نخاعي قرارگرفته اند، نسبت به مادراني كه به طور اورژانس سزارين شده اندو يا مورد بيهوشي عمومي قرارگرفته اند، بالاتر است اشاره: رفتارهاي تغذيه اي درنوزادان متولد شده به روش زايمان طبيعي بهتر از نوزادان متولد شده به روش سزارين است. همكاري نوزاد عامل مهمي درتداوم فرايند تغذيه از پستان و نيز شيردهي مادر است. درگذشته اثر همياري نوزاد بر طول مدت شيردهي (تداوم شيردهي ) از پستان كمتر مورد توجه قرار گرفته بود، ولي اخيرا تاثيررفتار شيرخوار بر روي تداوم شيردهي را مورد مطالعه قرارداده اند. زيرا اگر نوزاد مايل به تغذيه از پستان مادر مادر نباشد، نيز شيردهي را متوقف خواهد كرد. يكي از تواناييهاي نورولوژيك نوزادان تازه متولدشده اين است كه مي توانند باقدرت شيرمادر را در ساعت 2عرض اول بعد از تولد بخورند; شيرخوار طبيعي در هنگام تولد مجهز به چندين بازتاب و يا الگوي رفتاري است كه سبب تسهيل تغذيه از پستان مي شود اين بازتابها شامل جستجو، مكيدن وبلعيدن و بازتاب سيري هستند. در بازتاب جستجو، شيرخوار نوك پستان مادر را جستجو مي كند ودر بازتاب مكيدن و بلعيدن حركات موزون فك است كه فشارمنفي و عمل پريستالتيك زبان رابه وجود مي آورد. نوزادان برخلاف ظاهر ضعيفشان اين بازتابهاي مشكل و پيچيده رابا مهارت انجام مي دهند كه باعث بقاي آنها مي شود. خانم طاهره معصومي اين رفتارهاي تغذيه اي را در نوزادان متولدشده به روش زايمان طبيعي وسزارين در بخش بعد از زايمان به منظور دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مامايي بررسي كرده است كه چكيده اي از اين تحقيق در پي مي آيد. سرويس علمي، فرهنگي همشهري در نظر دارد، با اين روش، نتايج پژوهشها و تحقيقات موفق دانشگاهي داخل كشور را منعكس كند كه اولين نمونه آن در هفته هاي قبل تحت عنوان تاثيرآواي قرآن بر كاهش درد بيماران جراحي شده به چاپ رسيد. به نظر كراول و همكاران ( ) 1996 شروع شيردهي از پستان فرايند پيچيده اي است كه از عوامل زيادي شامل عوامل مادري و نوزادي متاثر است. عوامل مادري مانند نوع زايمان، تغييرات خستگي، هورموني و آناتومي فيزيولوژي، پستان و نوك آن وتجربه شيردهي قبلي از پستان است. عوامل نوزادي شامل وضعيت بيداري، حركات جستجو و مكيدن موثر نوزاد است. تغذيه موثرنوزاد از پستان مادر بستگي به هماهنگي رفتار عصبي نوزاد دارد. كراول و همكاران شيوع بازتاب جستجو در اولين روز زندگي وتاثير خواب آلودگي را در نوزادبر رفتار جستجو تحقيق كرده اند. آنها دريافتند كه رفتار جستجو و مكيدن به مقدار زيادي به وسيله موقعيت بيداري و سن نوزاد تاثير مي پذيرد. نوزادان معمولا بعد از تولد كاملا فعال بوده و توانايي مكيدن در آنها قوي است، شايع ترين دلايل بي كفايتي اين بازتابها در واقع عوامل برون زا مانند مسكن ها و داروهاي بيهوشي مصرفي در مامايي و مزاحمت در آموزشهاي پس ازتولد مي باشد، در نتيجه توانايي شيرخوردن، حتي در شيرخواران رسيده، مي تواند به وسيله داروهاي قوي تحت تاثير قرارگرفته و كاهش يابد كه اين داروها در طول تولد نوزاد به مادر داده شده بعد است از بيهوشي عمومي، مادر و نوزاد هر دو سست و بي حال هستند، حتي در بعضي نوزادان متولد شده از اين مادران، سستي ممكن است تا چند روز وجود داشته باشد، بدون استثنا تمام داروهاي هوش بر كه اثر تضعيف كننده بر روي دستگاه عصبي مركزي مادر دارند از جفت عبور كرده و اثر خود را بر روي دستگاه عصبي مركزي جنين نيزاعمال مي نمايند; زيرا سرخوني -مغزي جنين نيز همان خصوصيات سدجفتي را دارد، لذا اين داروهااز اين سد نيز به راحتي عبورمي كنند. در نتيجه با مصرف داروهاي فوق تغييراتي درعكس العمل هاي شيرخوار ايجادمي شود مانند: تغيير در خواب وبيداري، توجه به محرك هاي بينايي، رفتارهاي دهاني ( مكيدن ) پاسخ، به محركهاي شنوايي و لمس، به كارگيري انواعي از مهارتهايي كه به عنوان رفتارهاي عصبي نوزاد گفته مي شود و بالاخره توانايي درخوردن شير در 24 ساعت اول بعداز زايمان. نوع بيهوشي و زايمان در شيردهي از پستان موثر است. ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر درمادراني كه تحت سزارين انتخابي يا بي حسي نخاعي قرار گرفته اند نسبت به مادراني كه به طوراورژانس سزارين شده اند و يابيهوشي عمومي گرفته اند بالاتراست. در طي 20 سال گذشته درايران و ساير ممالك تعدادزايمان با عمل سزارين روبه افزايش گذارده است. به عنوان مثال در ايالات متحده شيوع عمل سزارين /4 05%از در سال %تا23 1965 در سال 1982 و به در %حدود 25 سال 1988 افزايش نشان مي دهد. مطلوب آن است كه پس از يك زايمان بدون مشكل و بدون مصرف داروها، مادر و نوزاد تماس نزديك پوستي داشته زيرا باشند، تماس فوري مادر و نوزاددر شروع و شكل گيري موفق شيردهي تاثيرات مثبت دارد، در حالي كه جدايي نوزاد از مادر به دليل مصرف داروهاي بيهوشي به هنگام سزارين باعث ايجاد مشكلات در تغذيه با شير مادر مي شود و اين جدايي در چند ساعت اول مي تواند روي رفتار نوزاد تاثير گذاشته و ممكن است باعث عدم تكامل رابطه ميان مادر و نوزاد شود. در هنگام تغذيه، نوزاد بايد بتواند نوك پستان مادر را محكم در دهان نگه دارد. عدم موفقيت در اين مرحله ممكن است مربوط به مادر باشد كه ناشي از مشكلات آناتوميكي مانند صاف بودن نوك پستان يا سرگشتگي آن به داخل يا وجود ناهنجاري ها در نوزاد باشد. يكي از جنبه هاي مهم تغذيه نوزاد توانايي او در محكم نگه داشتن نوك پستان در دهان است. چنانچه مشكلات آناتوميكي يا وضعيت خوابآلودگي و يا عدم تمايل نوزاد به تغذيه وجود داشته باشد، اين جنبه از تغذيه غير طبيعي ممكن است نشانه صدمه مغزي و يا ناهنجاري هاي مادرزادي يا بيماري ها باشد. يا به عبارتي وجود بازتابهاي جستجو و مكيدن و سيري مي تواند بيانگر سلامت دستگاه عصبي نوزادباشد، البته خوابآلودگي وبي علاقه بودن به شيرخوردن، علل ديگري مثل عفونت خوني نوزاد، بيماري قلبي و عروقي مادرزادي، مننژيت و خونريزي داخل جمجمه و اختلالات متابوليكي و هورموني نيز مي تواند داشته باشد; كه معاينه دقيق و شرح حال نوزاد و مادر به تشخيص در اين باره كمك مي كند. پس تشخيص آن كه نوزاد طبيعي پس از تولد قادر است به خوبي بمكد و ببلعد داراي اهميت است. پژوهشگر با توجه به مزاياي بيشمار شناخته شده شير مادر برآن شد تا همانطور كه بلافاصله پس از تولد نوزاد وضعيت سلامت وي يا نمره آپگار سنجيده مي شوداز ابزاري مشابه براي سنجش شيرخوردن نوزاد استفاده نمايدبه همين علت ابزار ارزيابي شيرخوردن نوزاد از پستان مادر (IBFAT) در نظر گرفته شد. زيرااين ابزار ساده علاوه بر سنجش واندازه گيري رفتارهاي تغذيه اي به صورت متغيرهاي قابل اندازه گيري به شناخت دقيق مشكلات نيز كمك نموده و باعث مي شود تا بتوان مداخله لازم را به موقع انجام داد تا با استفاده از اين ابزاربه مطالعه نوزادان متولد شده به روش زايمان طبيعي و سزارين بپردازد و تاثير نوع زايمان رابر روي امتيازات كسب شده به وسيله اين ابزار در نوزادان بسنجد، تا شايد از اين طريق بتواند گامي در جهت ارتقاءرفتارهاي تغذيه اي نوزادان ازپستان مادر بردارد. خانم طاهره معصومي متذكرمي شود; هدف از اين تحقيق تعيين تاثير نوع زايمان (زايمان طبيعي، سزارين يابيهوشي عمومي، سزارين يا بي حسي نخاعي ) بر روي رفتارهاي تغذيه اي نوزاد (قابليت بيدار شدن، بازتاب جستجو، محكم نگهداشتن نوك پستان توسط نوزاد در دهان و رفتار مكيدن )در چهار وعده اول تغذيه بود. در اين مطالعه مادرجهت انجام زايمان طبيعي هيچگونه داروي ضد دردي اعم ازمخدرها، مسكن ها، آرام بخش ها، خوابآورها، فراموشي آورها يا گازهاي بيهوش كننده استفاده نكرده است. دراين بررسي تعداد 110 نوزادرسيده سالم شركت داشتند نوزاد 50كه به روش زايمان طبيعي ونوزاد 30 به روش سزارين يابيهوشي عمومي و نوزاد 30 به روش سزارين يا بي حسي نخاعي متولد شده بودند. جهت اندازه گيري رفتارها از ابزار ارزيابي شيرخوردن نوزاد از پستان مادر استفاده شد كه به هر كدام از اجزاء چهارگانه امتياز 30 داده مي شد و مجموع امتيازات كسب شده توسط نوزاداز 4 رفتار مورد در 120ارزيابي نظر گرفته شد و ثبت اين امتيازات در برگه مشاهده توسطمشاهده گر در 4 نوبت اول تغذيه از پستان مادر انجام گرديد. امادر مورد مادراني كه به روش سزارين با بيهوشي عمومي زايمان كردند طول مدت در معرض داروهاي بيهوشي قرار گرفتن آنهااز زمان شروع بيهوشي تا خروج جنين متفاوت بوده و از اختيارپژوهشگر خارج بود نتيجتا هرچه جنين بيشتر در معرض داروهاي بيهوشي قرار داشته باشد بر روي رفتارهاي تغذيه اي وي اثر بيشتري خواهد گذاشت. هنگامي كه شيرخوار بوي شير رااستشمام مي كند سرش را به اطراف حركت مي دهد و براي يافتن منبع شير تلاش مي كند. اگرگونه او يك شي ء صاف را لمس كند (پستان مادر ) آنگاه، به طرف آن شي ء متمايل مي گردد، دهانش را درانتظار گرفتن نوك پستان باز مي كند. اين بازتاب بوسيله عصب سه قلو ايجاد مي شود و زمانيكه نوزاد گرسنه است اين بازتاب افزايش مي يابد به طوري كه هر جاي صورت كه تحريك شود عصب سه قلو باعث مي شود كه دهان نوزاد به طور مستقيم به سمت تحريك برود. فهميدن بازتاب جستجو مهم زيرا است اگر مادر قسمتهاي ديگر صورت نوزاد را لمس كند، همانطور كه مادر سعي مي كند نوزاد را روي سينه بگيرد او در جهت لمس مي چرخد و گيج خواهد شد، پس براي شيردهي موفق شروع صحيح مهم است. صحيح قرار ندادن نوزاد، روي پستان مادر باعث نااميدشدن مادر و نوزاد مي شود ونوك پستان زخم مي شود. نوزاد بلافاصله بعد از تولدبايد شروع به مكيدن و بلعيدن كند تا غذا را به داخل همان معده ببرد طور كه قبلا گفته شد بازتاب مكيدن و بلعيدن درهنگام تولد وجود دارد و به طورطبيعي قوي مي باشد، در حقيقت بازتاب بلعيدن، همانند حركات دودي در معده مي باشد. نه تنهابازتاب جستجو، نوزاد را قادرمي سازد تا غذا را بيابد، بلكه باعث محكم نگهداشتن نوك پستان يا بطري توسط نوزاد مي شود، زيرادر بازتاب جستجو، شيرخوار تمام ناحيه آرئولار پستان را به داخل دهان مي برد. رفتارهاي مكيدن نوزاد براي محققين از سال 1800 تا به حال به طور قابل توجهي جالب بوده است. از سال 1960 توجه به رفتارهاي مكيدن بازنگري شده است زيرا براي حرفه هاي بهداشتي اطلاع از چگونگي استفاده يك نوزاد از ماهيچه هاي دهاني -صورتي جهت به دست آوردن غذاي كافي از پستانهاي مادر حياتي است، به خاطر آنكه بعضي ازنوزادان شير مادرخوار در آغازگرفتن پستان مادر در دهان و نيزدر خوردن شير مشكل دارند. ادامه دارد