Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38267S1

Date of Document: 1998-01-24

فرآوري، مصرف، بازيابي; زباله ها را نبايد دورريخت نتايج سمينار روش هاي بهره گيري از زباله ها در آلماتي شهردار آلماتي: براي آشنايي مردم با تاثيرات منفي زباله ها در محيطزيست بايد به تبليغات روي آورد همه ساله دوميليون مترمكعب زباله خانگي توليد و جمع آوري مي شود چندي پيش روزنامه يگمن قزاقستان ( /11/1997 ) 21از سميناري خبر داد كه در شهر آلماتي پيرامون روش بهره گيري از زباله ها برگزار شد. برگزاركنندگان اين سمينار، شهرداري آلماتي، وزارت اكولوژي و مراكز علمي بودند. نمايندگاني ازديگر كشورها و بويژه از دانشكده اكولوژي شهردارم اشتات آلمان نيز در اين سمينار شركت داشتند. هدف از برپايي اين سمينار، بررسي حمل و نقل زباله ها و راه هاي بهبوداين سيستم بود. در اين جستار، فشرده اي از مسائل مطرح شده دراين سمينار رقم خورده است. امروزه محيط زيست، نقشي مهم در زندگي جوامع انساني دارد و اگر درست در اين راه گام برداشته نشود نتايج زيانبار عايد ملت ها وگروه هاي مردم خواهد شد. زباله ها ونحوه جمع آوري و بهره گيري از آنهانيز، در تعيين و نوآوري محيطزيست در جوامع نقشي مهم ايفا اگر مي كنند زباله ها به هنگام جمع آوري نشوندبيماري هاي گوناگون به بار مي آيد كه جاي طرح آن در اينجا نيست. شهردار آلماتي در اين سمينار ازپند و اندرز به مردم براي گردآوري به موقع زباله سخن گفت. او معتقد است براي آشنايي مردم با تاثيرات منفي زباله ها در محيطزيست بايد به تبليغات روي آورد و رسانه هاو تلويزيون بايد براي ايجاد چنين آگاهي هايي اقدام كنند. برپايه برآوردي كه هرساله انجام درحدود مي شود، دو ميليون مترمكعب زباله خانگي توليد و جمع آوري مي شود. اين زباله هابا استفاده از يك سيستم حمل و نقل ويژه به خارج از شهرمنتقل مي شوند تا در كارخانه هايي كه براي تبديل و تغيير اين زباله هاساخته شده، مورد استفاده قرارگيرند. حمل و نقل زباله ها نيز خودمشكل آفرين است، چرا كه اگر اين سيستم درست عمل نكند، بسياري اززباله ها در سطح كوچه ها، خيابان ها وجاده ها پخش و توزيع مي شوند و توليد ميكرب مي كنند و آبو هوا و طبيعت را به فسادمي كشند. زندگي ماشيني جوامع ايجاب مي كند افراد پس از دوشبانه روز فعاليت در هفته، روزي را به دامن طبيعت پناه ببرند واز موهبت هاي خدادادي و آب وهواي سالم دشت ها، جنگل ها و پارك ها استفاده كنند. اگر بنا باشد اين طبيعت آلوده شود، ديگر جايي براي تنفس و استفاده بهينه از طبيعت سالم نخواهدماند. وجودكارخانه ها خود زاينده زباله هاي صنعتي هستند. نحوه جمع آوري اين گونه زباله ها، ازتكنيك و تكنولوژي خاصي پيروي مي كند. شهردار آلماتي معتقد است مردم خود در پاره اي مواقع اصول ايمني و محيطزيستي را رعايت نمي كنند. به اين معنا تانكرهاي زباله كه معمولا در كنار خانه ها، در جوار موسسه ها و شركت ها و كارخانه هاي توليدي قرار گرفته اند، مردم و مسئولان زباله ها را بيش از حجم اين تانكرها در آنها مي ريزند و گويا به اين كار نيز عادت كرده اند. در آلماتي، ازسال هاي گذشته، كارخانه تغييرزباله ها وجود داشته كه مواد زباله را به آن منتقل مي كردند. براساس داده هاي اين سمينار 20 درصدزباله ها قابل بازيابي اند و از آنها كامپوست تهيه درحال مي كنند حاضر اين كارخانه كار نمي كند و ماموران نيز در ايستگاه حمل و نقل و تخليه زباله ها علاقه ندارندزباله ها به كارخانه ها حمل شود. علت اين بي علاقگي تعرفه بالاي تعميراين كارخانه است. هزينه تعميركارخانه نسبت به سال گذشته بيشترشده و براي تحويل دادن هر مترمكعب زباله به كارخانه 240 تنگه (واحد پول آلماتي ) بايد پرداخت شود. اين پرداخت براي ايستگاه هاخيلي گران تمام مي شود و به همين دليل، زباله ها در محل تجمع خودمانند كوه انبار مي شوند كه زاينده بسياري از بيماري ها هستند و شهر راآلوده انجام مي كنند اين محيطزيست كار، و سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده و بايد براي رهايي از اين مشكل چاره انديشي شود. در اين سمينار، همچنين پيرامون كالاهاي مصرفي مردم كه بخشهايي ازآنها به صورت زباله درمي آيند، بحث و اعلام شد كه بسياري از مردم قواعدو اصول ريختن اين گونه زباله رارعايت نمي كنند و اطلاعات مربوطه در اين زمينه، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز ناچيز است. مثلا در كيسه نايلوني زباله ها، همه چيز ريخته مي شود: از استخوان گرفته تا قوطي هاي كنسرو، خرده هاي نان و ته مانده انواع غذاها و ساندويچ ها. اين نشان مي دهد دولت راههاي تبليغات و آگاهي در زمينه جمع آوري زباله ها را به مردم نياموخته است. اين سمينار به مدت دو روز تشكيل شد و مسايل گوناگون در آن به بحث و بررسي گذاشته و تصميم هاي خاصي در اين باره اتخاذ شد. نتيجه سمينار براي ايجاد محيط سالم، تلاش همگان لازم است و دولت بايد از واگذاري امكانات لازم و تبليغات كافي دراين راه اجتناب نكند. مردم بايد به نحوه جمع آوري زباله ها آشنا شوند وسيستم حمل و نقل زباله هانيز بايدسامان گيرد. زباله ها را مي توان دركارخانه هاي مخصوص بازيابي و فرآوري كرد. سرمايه لازم براي تبديل و تغيير زباله ها بايد از شركت ها افراد، و موسسه هايي كه كارهاي توليدي مي كنند، تامين شود و طبيعت و محيطزيست را بايد به گونه اي حفاظت كرد كه افراد و گروه هابتوانند با استفاده از پارك ها وجنگل ها و حتي فضاهاي پيرامون محيطمسكوني خود، حداكثر بهره را اززندگي ببرند و زندگي سالم همراه باآسايش داشته باشند. تهيه كننده: صدر لاهيجاني