Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38198S1

Date of Document: 1998-01-22

با بررسي تبصره يازده لايحه بودجه سال : هزار 77 ميليارد ريال براي تقويت قدرت خريد و بهبود معيشت خانوارهاي كم درآمداختصاص يافت فوق العاده شغل كادر آموزشي و غيرآموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال آينده 25 درصد افزايش مي يابد . سرويس سياسي: بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 77 كل كشور درجلسه علني صبح و بعد از ظهر ديروز ادامه يافت و صد ميليارد ريال به منظور نيل به عدالت اجتماعي از طريق ايجاد پوشش مناسب بيمه خدمات درماني و تقويت قدرت خريد و بهبود معيشت خانوارهاي كم درآمد اختصاص يافت. به گزارش خبرنگار همشهري براساس تبصره يازده 640 ميليارد ريال دراختيار كميته امداد و 80 ميليارد ريال دراختيار سازمان بهزيستي براي اقدامات و پوشش خدماتي امور مربوط به حمايت از كودكان و خانواده هاي نيازمند بي سرپرست يا داراي سرپرست زن، از كار افتادگان و معلولان نيازمند و خانواده هاي زندانيان و معتاداني كه در مراكز بازپروري نگهداري مي شوند و آسيبديدگان از زلزله و حوادث غيرمترقبه قرار گرفت. مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد ريال نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا به تشخيص خود به دستگاههاي ذيربط و موسسات عام المنفعه اختصاص دهد. در تبصره دوازده اجازه داده شده است به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي كه در گذشته بدون اخذ مجوز قانوني تصرف شده است در حال حاضر موردنياز متصرفان پيشين است كميسيوني با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزيران مسكن، اقتصاد و نماينده وزيران يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف تشكيل شود. در بند الف تبصره سيزده نيز به دستگاههاي دولتي اجازه داده شده است تا پنجاه درصد اعتبارات حاصل از فروش اتومبيلها، ماشين آلات و تجهيزاتي كه موردنيازشان نيست براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خارجي در صورت عدم ساخت در داخل كشور به مصرف برسانند. روز گذشته عبدالوند نماينده درود و ازنا پيشنهاد كرد كه در تبصره هشت لايحه بودجه موضوع افزايش فوق العاده شغل معلمان و كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش گنجانده شود. اين بند در لايحه بودجه سال گذشته پيش بيني شده بود. با تصويب نمايندگان در سال آينده نيز فوق العاده شغل كادر آموزشي و غيرآموزشي وزارت آموزش و پرورش به ميزان 25 درصد افزايش خواهد همچنين يافت فوق العاده بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، پاداش معلمان مناطق محروم و جذب مناطق روستايي و عشايري 25 درصد اضافه خواهد شد. به موجب تبصره ده كه در جلسه بعد از ظهر دوشنبه گذشته مورد بررسي قرار گرفت مبلغ شش ميليارد ريال اعتبار براي راه اندازي بيمارستانهاي آماده بهره برداري در سطح كشور اختصاص يافت. مبلغ هفت ميليارد ريال نيز براي راه اندازي، تكميل، تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند، كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون درنظر گرفته شد براساس بند ج تبصره ده مبلغ 5 ميليارد ريال دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا براي ايجاد، تكميل و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف كند. مبلغ ده ميليارد ريال نيز براي برگزاري دوره هاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي وپيراپزشكي و طرح جداسازي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان اختصاص يافت. در بند ل تبصره ده به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده شده است در سال آينده براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ سيصد ميليارد ريال به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران بپردازد. در جلسه بعد از ظهر ديروز مجلس بررسي تبصره سيزده ادامه يافت. براساس بند ج اين تبصره به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود در سال 1377 براساس جدولي كه هيات وزيران ابلاغ مي كند اقدام به خريد خودروي سواري كنند. در اين تبصره خريد هر نوع خودروي سواري داخلي و خارجي به استثناي خودروهاي سبك كمك دار براي استفاده در مناطق روستايي و صعبالعبور و اتوبوس و ميني بوس داخلي و آمبولانس مطلقا ممنوع شده است. همچنين خريد و يا اجاره هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاهها و مسئولين جز درمواردي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ممنوع است. ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي نيز منوط به ثبت سفارش خواهد بود. ورود ماشين سواري اهدايي به فدراسيونهاي ورزشي و باشگاههاي ورزشي بدون حق واگذاري به غير وپس از پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز است. پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني، (به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده ) مطلقا ممنوع است. انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي دستگاهها ممنوع است.