Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38054S1

Date of Document: 1998-01-21

تاملي بر بالاترين سطح بيكاري در كرمانشاه مستعد استان كرمانشاه با مساحت بيش هزار 23از كيلومتر مربع در دامنه هاي باصلابت زاگرس در غرب كشور گسترانيده شده وجمعيتي /1 8حدود ميليون نفر را شامل مي گردد. اين استان با دارا بودن منابع غني گاز و نفت و منابع كانساري متعدد واز همه مهمتر منابع بسيار با ارزش آب وخاك كه لازمه هرگونه پيشرفت و توسعه اي است مضيقه اي ندارد و سالانه بطور متوسط400 هزار تن گندم توليد مي نمايد. امانكته بسيار دردآور براي مردم اين استان معضل قابل حل بيكاري است. در گزارش اخير وزارت كار و امور كرمانشاه اجتماعي /18 5%با بيكاري بالاترين نرخ رادر سطح كشور دارا بوده است. به راستي چه عواملي منجر به تكوين و ايجاد اين رقم بزرگ شده ؟ است معضلات فرهنگي - اجتماعي -اقتصادي - مديريتي - زخمهاي بجا مانده ازجنگ و يا عدم؟ سرمايه گذاري مسلما اگرهر كدام از اينها را به عنوان درد تشخيص دهيم قطعا درماني هم براي آن مي توان يافت. ناحيه توانمند كرمانشاه با دارا بودن شرايط بسيار مطلوب جغرافيايي و مركزيت در بين استانهاي همجوار و هم مرز بودن با كشور عراق و دارا بودن 3 اقليم متفاوت در يك فصل از بهترين شرايط رشد و اعتلا برخوردار است و حتي مي تواند بازارهاي مصرف خود را فراتر از مرزهاي كشور گسترش دهد و از اين طريق ارز وارد كشور كند. اما نكته قابل تامل سهم اندك سرمايه گذاريهاي ملي در استان جنگزده است. آنچه كه موتورهاي يك ناحيه جغرافيايي را به تحرك و پويايي وا مي دارد سرمايه گذاريهاي اوليه است كه به مثابه سكو و بستري در جهت حركت دادن سرمايه هاي خفته در آن سامان عمل مي كند و پس از به جريان درآوردن سرمايه هاي ساكن و بي تحرك، آن روند بصورت توالي و تسلسل بكار خود ادامه خواهد داد. نمونه بارز آن تهران بزرگ است كه اگر سرمايه گذاريهاي اوليه دولتي و ملي در دولتهاي پيشين در آن صورت نگرفته بود سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي هم در آن تا اين حد انجام نمي گرفت و جمعيت 8 ميليون نفري را در خود متمركز نمي كرد كه از جمعيت فعال اقتصادي آن %تنها 6 بيكار دارد. احساس جمعي و مشترك مردم استان تلاش مسئولين امر در جهت تقليل نرخ بيكاري دراين استان است. فراموش نشود كه بسياري از معضلات اجتماعي از مشتقات بيكاري حادث مي شود. كارشناسان اعتقاد دارندعنصر و محرك اصلي به حركت در آوردن نيروي انساني، مديريت برتر، لايق، شايسته و كارآ در هر فضاي جغرافيايي است و مردم بومي در حل مسايل خود توانمندترند. ضريب امنيت بالا به شكرانه تلاش نيروها، وجود مواد اوليه توليد در استان، نيروي كار فراوان و با استعداد، بازار مصرف استاني و فرا استاني، وجود منابع آب وخاك سرشار و غني در هر نقطه از وجود استان، آب و هواي متفاوت سردسير و گرمسيردر يك فصل و عوامل ديگر همه و همه ازپذيرش سرمايه گذاري در جهت رونق منطقه ومحو نمودن ديو بيكاري حكايت دارد. نمونه اي از انباشت توفيق آميز سرمايه دراين استان احداث پالايشگاه و كارخانه سيمان در دهه هاي بسيار دور است كه باگذشت چند دهه از بهره برداري آنها همچنان با موفقيت همراه است. اما چه خوب بود كه در جهت تحقق آرمان عدالت اجتماعي سرمايه گذاريهاي كلاني كه در مناطق خاصي متمركز شده در بين نواحي مختلف تقسيم مي گرديد و از بوجود آوردن كوژهاي برآمده و مغاكهاي فرو افتاده در كنار يكديگر جلوگيري مي شد. و قطبهاي صنعتي گردآمده در يك نقطه را درهم مي شكستند و آنها را بين مناطق مستعد ديگرتوزيع مي كردند و منطق هم همين حكم رامي كند. چرا كه در مواقع غير مترقبه اين نواحي آسيب بيشتري متحمل مي شوند و ديگراينكه مشكلاتي را براي اهالي همان مناطق بوجود آورده اند نمونه واضح آن اراك است كه از نظر زيست محيطي آلوده ترين شهركشور شده است. عدم جبران عقب ماندگيهاي ناشي از دوران جنگ تحميلي در زمينه سرمايه گذاريهاي اشتغال زا از ديگر عوامل تشديد بحران بيكاري در استان است. اگر فرض براين باشد كه محور اصلي امر توسعه وجود انديشه هاي كليدي و راهگشاست تصور مي شودكه كرمانشاه از اين نظر كمبودي ندارد. به هرحال بالا بودن ميزان بيكاري تا اين حددر اين نقطه از خاك ايران اسلامي كه ازموقعيت ژئوپلتيك خاصي برخوردار است به هيچ وجه به صلاح نيست و درخواست عموم مردم استان در رفع و حل اين معضل است. محمدرضا سيفي - كرمانشاه