Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38010S1

Date of Document: 1998-01-21

چگونه كارگاهها را ايمن؟ كنيم ايمن سازي كارگاهها، گام نخست (بخش پاياني ) براي جلوگيري از حوادث زيانبار در كارگاهها بايدماشين آلات را به شرح زير مجهز به دستگاههاي حفاظ كرد: - 1 دستگاه بايد حتي الامكان حفاظت را به طور كامل تامين كند. بدين معني كه در صورت از كار افتادن حفاظ، ماشين خود به خود از كار بايستد. - 2 حفاظ بايد از ورود دست و پاي كارگر در منطقه خطردر حين كار جلوگيري نمايد. - 3 حفاظ حتي المقدور نبايد در روند توليد ركود ايجاد كند و يا براي كارگر مزاحمت فراهم كند. - 4 دستگاه حفاظ بايد متناسب با نوع ماشين و كاري كه انجام مي دهد باشد. - 5 سعي شود كه حفاظ جزو ماشين بوده و از آن جدا نشود. زيرا ممكن است گاهي در اثر سهل انگاري از روي ماشين برداشته شود، در نتيجه پيامدهاي خطرناكي داشته باشد. - 6 دستگاه حفاظ به گونه اي نصب شود كه مزاحم تنظيم روغن كاري و تعمير ماشين نشود. - 7 حفاظ بايد با دوام بوده و در مقابل آتش سوزي و موادخورنده مقاوم باشد. - 8 مهمتر از همه اينكه حفاظ نبايد خود ايجاد خطر نمايد. مثلا نبايد داراي زواياي برجسته و زائده هايي باشد كه خود مخاطره انگيز هستند. او مي افزايد: وسايل حفاظت فردي نيز بايد هميشه به هنگام كار مورد استفاده قرار گيرد. اين وسايل از هرگونه اتفاق و يا حادثه اي كه ممكن است در حين كار پيش آيدجلوگيري مي كند و اين وسايل عبارتند از: عينكهاي حفاظتي براي كارهاي مختلف صنعتي، نقابهاي حفاظتي براي جلوگيري از پريدن ذرات جامد و يا مواد شيميايي به سروصورت ويا جهت تصفيه نمودن اشعه ماوراء بنفش براي لباسهاي چشم، حفاظتي براي پاره اي از عمليات صنعتي مانندعمليات مكانيكي و شيميايي. دستكشهاي حفاظتي كه براي محافظت دستها استفاده مي شود بايد متناسب با نوع كارباشد تا بتواند عمل محافظت را به خوبي انجام دهد. درموقع كاركردن، دستها بيشتر از ديگر اعضاي بدن در معرض خطر جدي قرار دارند به طوري كه طبق آمار حوادث دركشورهاي صنعتي 42 درصد حوادث كار مربوط به حوادث دستهاست. در حالي كه حوادث مربوط به پا رقمي در حدوددرصد 18 را نشان مي دهد. با به كارگيري و استفاده ازدستكش هاي ايمني مي توان از ضريب و شدت حادثه كاست. براي هر فعاليتي بايد با مشورت با متخصصين ايمني ازدستكش هاي مناسب آن كار استفاده شود. مانند: كفش هاي حفاظتي براي حفاظت پاي كارگران از خطرهايي چون سقوطاجسام سنگين، ريختن فلز مذاب، نفوذ آب و غيره كلاههاي حفاظتي كه معمولا از مواد پلاستيكي محكمي كه درمقابل سقوط اجسام سنگين بتواند مقاومت كند، ساخته مي شود. ماسكهاي حفاظتي كه دهان و بيني را كاملا پوشانيده و ازورود مواد زيان آور موجود در هوا به دستگاه تنفسي انسان جلوگيري به عمل مي آورد. در هر صورت رنجها، تلفات ناراحتيها، و ضايعاتي كه از بيماريها و حوادث ناشي از كارنصيب جامعه مي شود ارقام وحشت انگيزي را نشان مي دهند. به اين دليل جلوگيري از آنها براي مصالح و منافع فردي وعمومي يك وظيفه اساسي، فوري و اجتنابناپذير است. سازمانهايي از جمله آتش نشاني، وزارت بهداشت، وزارت كار، و سازمان تامين اجتماعي مي توانند با همكاري وهماهنگي يكديگر، واحدهاي آموزشي داير نموده و كارگران وكارفرمايان را با خطرات و مسائل حفاظتي و بهداشتي آشناكنند. در اين رهگذر اهرم اجرايي بسيار قوي نيز بايد به وجود آيد تا حداقل هر سه ماه يكبار به طور پيوسته همه كارگاهها و موسسات توليدي، صنعتي كوچك و بزرگ و هركجايي كه به تعبيري محيط كارگري به شمار مي آيد موردبازرسي قرار داده و با متخلفين از موازين قانون به طورقاطع و جدي برخورد نمايند. استخدام و آموزش افرادمتخصص و كارآزموده به عنوان بازرس كارگاهها و نيزايجاد تسهيلاتي براي كارگاههاي توليدي كوچك به منظورنصب وسائل و ادوات حفاظتي و آموزش كارگران شاغل دراين مراكز و آموزش همگاني حفاظت فني و بهداشت كار ازطريق وسايل ارتباط جمعي مي تواند تضمين آينده اي ايمن وسالم براي جامعه كارگري، اقتصاد و صنعت كشور باشد.