Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761029-37904S1

Date of Document: 1998-01-19

ايمن سازي كارگاه، گام نخست از زيان هاي سنگين حوادث كارگاهها پيشگيري كنيم اشاره: در كشور ما شمار حوادث كارگاهها و كارگراني كه بر اثر وقوع سانحه در محيطكار جان خويش را از دست مي دهند روبه افزايش است. بخصوص حوادث ناشي از كار در كارگاههاي ساختماني در سالهاي اخير، باعث زيان هاي جاني و مالي فراوان شده است. علت اصلي وقوع اين حوادث، نبود حفاظت و ايمني مطابق استانداردهاي شناخته شده در محيط كار است. بي توجهي بعضي از كارفرمايان و به ويژه پيمانكاران به بيمه كارگران، موجب شده است كه خانواده هاي قربانيان حوادث ناشي از كار و يا آسيبديدگان اين حوادث، از پشتيباني هاي لازم محروم شوند. بايد خاطر نشان كرد كه دست بدست گشتن پيمان ها و مقاطعه هاتوسط بعضي از پيمانكاران، موجب مي شود كه مسئوليت مهم بيمه كارگران لوث شودو وجود گريزهاي قانوني نيز مزيد بر علت شده و خانواده هاي كارگران آسيبديده و يا قربانيان سوانح ناشي از كار را از دستيابي به حقوق حقه آنها محروم مي كند. براي دستيابي به نظرات كارشناسي و آمارهاي لازم در زمينه حفاظت وايمني كار و همچنين حوادث كارگاهي با مسئولان مربوطه در وزارت كار وامور اجتماعي نيز تماس گرفتيم، اما تا لحظه درج اين گزارش پاسخي دريافت نكرده ايم. همه ساله ميليونها حادثه ناشي از كار در دنيا رخ مي دهد كه اين حوادث علاوه برزيان هاي جاني، خسارات سنگيني به اقتصاد كشورها وارد مي كند. در اغلب مواردحوادث حين كار، موجب از كارافتادگي موقت كارگران مي شود و ممكن است اين قبيل بيكاري ها ماهها دوام داشته باشد. حوادث كارگاهي در مجموع به روندتوسعه كشورها آسيب رسانده و بسياري از نيروهاي مفيد و موثر كار را از چرخه فعاليت خارج مي سازد و بخصوص حوادث مرگبار علاوه بر زيان هاي گوناگون از لحاظروحي و رواني ضربه هاي مهلكي به پيكر خانواده ها وارد مي كند. بر اساس يافته هاي آماري هر سال حدود 170 ميليون روز كاري در سراسر جهان به خاطر حوادث ناشي از كار تلف مي شود. ضايعات انساني و مالي فراوان ناشي از كار كه آمار و ارقام بيانگر وسعت و كثرت آنها در همه كشورها است اقدامات اساسي و موثري را به طور وسيع و همه جانبه و درسطح جهاني براي پيشگيري از اين قبيل حوادث اجتنابناپذير مي سازد. گسترش فن آوري و كاربرد بيشتر وسايل ماشيني باعث سرعت كار و پيچيدگي روابط اجتماعي شده است، اما شمار حوادث ناشي از كار روزبه روز در جهان بيشترمي شود، به همين دليل ايمن سازي كارگاهها براي جلوگيري از وقوع حوادث كار، درسراسر جهان مورد توجه واقع شده است. نامناسب بودن محيطهاي كار از دو جنبه بروز حوادث و يا غيربهداشتي بودن محيطكار بررسي حوادث مي شود ناشي از كار داراي دو ويژگي عمده است. برخي از اين حوادث به طور ناگهاني اتفاق افتاده و آثارآن بلافاصله قابل مشاهده است. نظيرسقوط اجسام بر روي كاركنان، برق گرفتگي، سوختگي، برخورد ماشين آلات و.. حوادث ناشي از كار. اما در مورد بهداشت محيط كار، ما با ويژگيهاي متفاوتي روبه روهستيم. مجتبي احتشامي - كارشناس بهداشت محيط كار در اين باره مي گويد: در بسياري از موارد اثرات نامناسب بودن وضعيت بهداشت محيط كار پس از مدت زماني طولاني حتي پس ازيك دهه مشخص مي شود. عوامل نامساعد همانند وجود سر و صدادر محيط كار، هر چند موجب بروز حوادث ناگهاني نمي شود، اما در دراز مدت ضايعات قابل توجهي را در پي دارد و كساني كه در محيطهاي پر سروصدا كارمي كنند در صورت عدم استفاده از وسايل ايمني با مشكل كاهش تدريجي توان شنوايي روبه رو خواهند شد و چون اين كاهش قدرت شنوايي در دراز مدت و به مرور ايجاد مي شود، گاهي غيرقابل درمان است. در مورد ساير عوامل همانند وجوددرصدي از گازهاي سمي در محيط كار نيز وضعيت به همين گونه است. آمار قربانيان در يكي از آمارهاي جهاني آمده است در هر ثانيه حداقل 4 نفر در محل كارمجروح مي شوند. اما بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني ميليون 120سالانه مورد سوانح شغلي در دنيا رخ مي دهد كه طي آن 200 هزار انسان جان خود رااز دست اين مي دهند گزارش مي افزايد: سالانه 68 تا 157 ميليون انسان نيز مبتلابه بيماري هاي ناشي از شغل خود مي شوند. طبق گزارش سازمان مذكور 40 تا 50 درصدجمعيت دنيا داراي مشاغل خطرناك هستند. در اين گزارش از مشاغلي مرتبط بامواد شيميايي، بيولوژيكي و دارويي به عنوان حرفه هاي خطرناك ياد شده اين است قبيل مشاغل باعث بروز سرطان ريه و بيماري هاي پوستي و استخوان مي شود. بنابر همين گزارش، بيماريهاي تنفسي، پوستي و حساسيت زا نيز از پيامدهاي اين گونه مشاغل بوده و 30 تا 50 درصد انسانهاي شاغل از استرس، نگراني، بي خوابي، تشويش، افسردگي و فشارخون در رنج مي باشند. بر اساس گزارش سازمان تامين اجتماعي در 6 ماهه اول سال جاري 5 هزار و 952 تن از بيمه شدگان اين سازمان تامين اجتماعي هنگام كار دچار سانحه شده اندهزار 20 و 900 نفر از اين عده به علت بي احتياطي در جريان كار دچار حادثه شده اند. از تعداد حادثه ديدگان 52 مورد به فوت و 170 مورد به از كار افتادگي كلي و جزيي منتهي شده كه براي اين عده مستمري برقرار شده است. همچنين تن 274به از مصدومين غرامت نقص عضو مقطوع پرداخت شده است و به مابقي غرامت دستمزد ناشي از كارپرداخت شده بيمه شدگان است حادثه ديده 12 هزار و 525 روز به صورت بستري در مراكز درماني مورد مداوا قرار گرفته اند. بر اساس اين گزارش از تعداد كل حادثه ديدگان 2 هزار و 920 تن به علت بي احتياطي در هنگام كار 577 تن نيز به علت استفاده از وسايل بي حفاظ ومعيوب دچار حادثه شده اند. اغلب حادثه ديدگان از ناحيه دست و پا صدمه ديده اند به طوري كه از تعداد كل بيمه شدگان حادثه ديده طي ماهه 6 اول امسال 3 هزار و 449 تن از ناحيه دست و يك هزار و 404 تن از ناحيه پا مصدوم شده اند. همانطور كه گفته شد آمار بالا مربوط به بيمه شدگاني است كه فقط در 6 ماهه اول امسال دچار حادثه شده اند و متاسفانه تعداد آسيبديدگان طي سال بيش از در اينهامي باشد خور يادآوري است كه همه ساله افراد بسياري به هنگام كار دچارحادثه مي شوند كه نه بيمه هستند و نه درآمارها به حساب مي آيند. بايدخاطر نشان ساخت كه حوادث ناشي از كار فقط در محيطهاي صنعتي رخ نمي دهد، بلكه خطر سايركانونهاي كاري نيز در كمين كارگران مي باشد. كارگران ساختمان بيشتر در معرض اين قبيل خطرات قرار دارند. مشاغلي مثل جوشكاري، سيمان كاري، نظافت نماي آسمانخراش هاي شيشه اي و شيشه پاك كني در طبقات بالاي برج هاي تهران بزرگ وكار روي داربست ها از مشاغل خطرناك محسوب مي شود و هر سال نزديك به 80 نفراز داربست سازان و صاحبان مشاغل در بلنديها در شهرهاي مختلف كشور بر اثرسقوط از بلندي جان مي سپارند. عباس نويدي - مي گويد: ما گرچه ملزم به استفاده از تجهيزات ايمني هستيم، اما اين تجهيزات در بسياري موارد دست و پاگير بوده و برخي از آنها نظير كلاه كاسكت نيز در جريان يك سقوط از ارتفاع 7060 متري ديگر ويژگيهاي ايمن آفرين خود را از دست خواهند داد. خطرناشي از كار فقط در كمين كارگران كارگاههاي ساختماني و يا كارگاههاي مرتفع نيست، بلكه كارگراني كه در عمق زمين كار مي كنند نيز در معرض خطر قرار دارند. آمار مرگ ومير مربوط به سقوط در چاه و مرگ كارگران در حين حفرچاه در حال افزايش است. جمع كشته شدگان در اين شغل در سال 1374 حدود 70 مورد بود كه درسال گذشته به 134 مورد رسيد. ريزش ديواره چاه، فرسايش زمين، نفوذ گازهاي حاصل در فاضلاب چاههاي مجاور و رطوبت عواملي اند كه كارگر چاه كن را تهديد به مرگ مي كند. يك چاه كن كه اهل يزد است مي گويد: ماكارگران چاه حفركن، بيمه نيستيم و بعد از اينكه دچار حادثه اي مي شويم، از هيچ حمايتي برخوردار نمي شويم. لازم به يادآوري است كه بيشتر اين كارگران از اصول ايمني و تخصصي مربوط به حفرچاه آگاه نيستند و فقط به خاطر نياز مالي به اين كار مبادرت مي ورزند. گروهي از كارگران خارجي شاغل در ايران نيز به اين حرفه اشتغال دارند. علل بروز حوادث ناشي ازكار را مي توان از دو جنبه فني و مادي و جنبه انساني مورد توجه قرار داد. در جنبه هاي فني و مادي مي توان به طراحي ناصحيح روش و محيط كار، ماشين آلات و تجهيزات و عدم رعايت اصول ايمني و حفاظت در ساختمانها، همچنين نبود وسايل حفاظت انفرادي يا عدم كارآيي اين وسايل اشاره كرد. نبود لباس هاي مناسب، وجودنقايص فني و معايب فيزيكي در ماشين آلات، عدم حفاظگذاري مناسب و وضعيت موثر، نامناسب و خطرناك ماشين نيز سبب حوادث سنگين در محيط كار علل مي باشد ديگر از قبيل شرايط نامطلوب محيط كار از قبيل آلودگي هوا به خاطر نبودسيستم تهويه، اختلال در سيستم كنترل ماشين هاي اتوماتيك، عدم آشنايي كارگران بانوع مواد اوليه اي كه با آن سروكار دارند، عوامل جوي نامناسب و نبود تجهيزات وآمادگيهاي لازم براي مقابله با آن در كارخانه و عدم رعايت اصول حفاظتي در نصبدستگاههاي برقي و نبود سيستم اتصال به زمين در ماشين ها را نيز مي توان نام برد. يك كارشناس حفاظت و ايمني در تشريح جنبه هاي انساني حوادث ناشي از كار مي گويد: در جنبه هاي انساني مي توان موضوع را از بعد جسماني و رواني مورد تحقيق قرارداد. به عنوان مثال در بعد جسماني مي توان علل ايجاد حوادث را عدم تناسب جسماني كارگر با كار و خستگي جسماني آنها دانست و در بعد رواني نبود دانش كافي، تجربه و قواي ذهني لازم، آشنا نبودن با محيط كار، ترس و نداشتن اعتماد به نفس، خستگي رواني، تنبلي، سهل انگاري، حواس پرتي، بي احتياطي، شوخيهاي نامناسب و نابجا در محيط كار، عدم نظارت فرد مسئول بركارها، فقدان انضباط شديد در مورد ايمني و حفاظت، روابط صنعتي و مديريت ناصحيح و.. از عوامل شناخته شده در بروز حادثه مي باشد. مجتبي احتشامي - مي گويد: توسعه منابع انساني يكي از عوامل اساسي دستيابي به توسعه پايدار است. در برنامه توسعه منابع انساني بيش از هرچيز سلامت و رفاه كاركنان مورد توجه قرار مي گيرد. همپاي گسترش فعاليتهاي صنعتي; توجه به مسائل ايمني در محيطهاي كار اهميت ويژه اي پيدا مي كند. انجام برنامه آموزشهاي ايمني و نظارت بر اجراي مقررات ايمني در محيط كار علاوه بر تامين امنيت وسلامت كاركنان، در نهايت به افزايش سطح كمي و كيفي محصولات مي انجامد. يكي از مسائلي كه كاركنان يك مركز صنعتي را مورد تهديد قرار مي دهد ماشينها وابزار كار است كه گاهي حوادث دلخراشي را به وجود مي آورند. آسيبديدگي اعضاي بدن در جريان كار ماشين آلات بدون حفاظ، شايع ترين خسارات توسط ابزار كارمي باشد. انتخاب كارگران ماهر براي انجام كارهاي صنعتي، نقش موثري در كاهش اين قبيل حوادث خواهد داشت. ادامه دارد