Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761029-37883S1

Date of Document: 1998-01-19

حمايت از مطبوعات به جاي تهديدآنها گفت وگوي دانشجويان روزنامه نگاري بااحمد بورقاني معاون مطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي اشاره: دانشجويان روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي، روزهايي نه چندان دور با احمد بورقاني معاون مطبوعاتي و امور تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصاحبه اي مطبوعاتي ترتيب داده بودند تا هم مشق مصاحبه كنند وهم با برنامه هاي مهمترين نهاداجرايي مرتبط با حرفه شان آشناشوند. آنچه انجام شد مصاحبه اي بودجدي و جذاب براي هردوسوي اين ارتباط يعني مصاحبه شونده و مصاحبه كننده ها. به اين معنا كه مصاحبه شونده در معرض پرسش كساني قرار گرفت كه روزنامه نگاران فرداي اين مرز و بومند و مصاحبه كننده ها نيز با برنامه ها وسياست هايي آشنا شدند كه مبناي كارامروز و فردايشان خواهدبود. - آيا صحت دارد كه درصدد تشكيل انجمن خبرنگاران آزاد؟ هستيد برسر زبان افتادن عبارت انجمن خبرنگاران آزاد اشتباه خبرنگار خبرگزاري بود كه اين اسم را عنوان كرد. ما چيزي به نام انجمن خبرنگاران آزاد نداريم و وظيفه اي هم براي تشكيل آن نداريم. ولي به خبرنگاران آزاد كارت خبرنگاري مي دهيم تا بتوانند فعاليت هاي خودرا انجام دهند درحالي كه در گذشته براي صدور كارت خبرنگاري حتما لازم بود افراد داوطلب ازسوي نشريه ياروزنامه اي معرفي شوند. با اين كارخود به خود جامعه خبرنگاران آزادتشكيل مي شود. - مساله خبرنگاران آزاد تنها صدور كارت نيست، برخي شرايط و موانع موجود در جامعه مانع فعاليت آنها آيا است علاوه بر صدور كارت، شرايطي فراهم خواهيدساخت كه خبرنگاران آزاد نيز بتوانند به فعاليت خبري، تهيه عكس و...؟ بپردازند خوب اين يكي از مشكلات موجود در جوامع شرقي است. ما با ارگان هاي مسئول صحبت كرده ايم كه جايگاه و شان خبرنگاران را حفظ و مراعات كنند. انجمن صنفي مطبوعات هم مي تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند. ما هم سعي خود را مي كنيم تا خبرنگاران آزاد به عنوان خبرنگاران مستقل به راحتي به سازمان هاي مختلف راه يابند و خبر كسب كنند. - به منظور هرچه فعالتر شدن انجمن صنفي روزنامه نگاران چه برنامه هايي؟ داريد ما معتقديم انجمن مي توانددر بخش هاي مختلف مطبوعات وكار روزنامه نگاري فعاليت كند. البته خود انجمن بايدقدمهاي اوليه را بردارد و وظيفه ما نيز حمايت از انجمن است. به علاوه اميدواريم در بخش هاي ديگرحوزه مطبوعات نيز ما شاهد تشكيل انجمن هاي صنفي باشيم. - بسياري از خبرنگاران كه در موسسات مطبوعاتي كارمي كنند ازنظر استخدامي وضعيت ثابتي ندارند و اغلب به طور موقت يا حق التحريري كار مي كنند، چه تمهيداتي در اين مورد؟ انديشيده ايد اين وظيفه انجمن صنفي روزنامه نگاران است كه از حقوق خبرنگاران حمايت كند. اگر انجمن فعال باشد و به وظايف خود عمل كند قطعا كسي نمي تواند به اين شكل خبرنگاران را تحت فشار قرار دهد و سياست ما هم حمايت از انجمن صنفي است. - آيا به نظر شما چشم اندازاميدواركننده اي وجود دارد كه قانون مطبوعات ايران نيز دربخش مربوط به صدور مجوزبه سمت نظام اعلام نامه اي به جاي نظام پيشگيري هدايت؟ شود البته افق ديد ما اين است كه به سوي اين نظام حركت كنيم. اما اينكه به اين زودي اين نظام را در شرايطفعلي اجرا كنيم شايد ممكن نباشد. - آيا تاكنون با نشرياتي كه درانتخابات دوره هفتم به نقض آشكارقانون پرداختند برخورد قانوني صورت گرفته؟ است جناب آقاي خاتمي و ستادتبليغاتي ايشان كه هدف اين افتراها و تهمت ها بودند بابزرگواري و كرامت برخوردكردند ولي دادگستري به عنوان مدعي العموم مي تواند پيگير ماجرا باشد كمااين كه در مواردي چنين عمل شده است. - علت توقيف نشريه پيام دانشجو و جهان اسلام چه؟ بود جهان اسلام به خاطر مصاحبه آقاي محتشمي كه سوءبرداشت هايي از آن شده بود از سوي هيات نظارت توقيف شده بود ولي ديوان عدالت اداري اين حكم را لغو كرد و اكنون نيز روزنامه جهان اسلام مي تواند منتشر شود كه ظاهرا چنين تصميمي نيز دارند. پيام دانشجو هم دو مورد تخلف داشت كه در مورد يكي از آنها به وسيله هيات نظارت محكوم شده بود كه آن حكم به وسيله ديوان عدالت اداري لغو شد و يكي هم در دادگاه مطبوعات بود كه صاحب امتياز يا مديرمسئول آن به مدت 5 سال از فعاليت مطبوعاتي منع شدند و البته بعداز گذشت دوره قانوني توقيف، مي تواند اجازه انتشار بگيرد. - چه اقداماتي براي تعيين حدود جرايم مطبوعاتي و حدوداختيارات هيات نظارت برمطبوعات انجام؟ داده ايد ما در اين زمينه نبايد كاري بكنيم. جرايم را دادگاه تعيين مي كند و قانون مطبوعات هم برخي از جرايم را صراحتا مشخص كرده است. قاضي وهيات منصفه هم اگر جرمي صورت گرفته باشد راي صادر مي كنند. هيات نظارت هم به عنوان متصدي صدور مجوز نبايد شان تعطيل كنندگي داشته باشد به علاوه در چندين ماه گذشته ديوان عدالت اداري چندين راي توقيف انتشار را كه از سوي هيات نظارت صادرشده بود شكست و اين اكنون يك رويه قضايي شده است كه قوه قضائيه صدور دستور متوقف ساختن انتشار نشريات توسط هيات نظارت را قبول ندارد و البته ما هم با اين نظر دستگاه قضايي موافقيم و با توجه به تصريح در قانون، حدود اين مساله مشخص است ولي با برخي تفسيرها از قانون مطبوعات اين سوءتفاهم پيش آمده است. - آيا براي تصويب قانون جديد مطبوعات يا رفع نقايص قانون فعلي برنامه اي؟ داريد قانون مطبوعات قطعا كامل نيست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم به آن واقف است. ما در يك فرصت طولاني و با يك نگاه عمقي به اين مساله خواهيم پرداخت تا ان شاءالله نتيجه كار، درست و كامل باشد. - براي تامين امنيت شغلي روزنامه نگاران و امنيت دفاترمطبوعات در مقابل گروه هاي فشار چه برنامه اي؟ داريد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وظيفه دفاع از روزنامه نگاران را دارد و ما اين برنامه را دنبال مي كنيم و اجازه شكستن حرمت ها را نمي دهيم. اما تا يك جايي دولت صاحب نقش است و تا جايي كه بتواند كوتاهي نمي كند. دولت در قضيه اصفهان به نيروي انتظامي فشار آورده است كه منجر به بازداشت برخي از اعضاي گروه هاي فشار شد. آقاي خاتمي هم خواستار اين هستند كه حتما جلوي اين بي قانوني ها گرفته شود. - با توجه به اظهارات وزيرارشاد مبني بر عدم وجود هيچ نوع سانسور در مطبوعات، آياوجود اهرم هايي مثل كاغذ نمي تواند دولتي، به عنوان ابزار فشاربر مطبوعات تلقي شود كه نهايتا منجر به بروز نوعي خودسانسوري؟ گرديد ما از كاغذ در مديريت جديد به عنوان ابزار فشار استفاده نمي كنيم و در مقابل گروه هاي فشار هم مي ايستيم پس جايي براي خودسانسوري نمي ماند. - در مجلس آقاي مهاجراني گفتند تسامح و تساهل را به گونه اي ايجاد مي كنند تا مطبوعات حرف خود را بزنند اما چندي پيش بر سر زبان ها افتاد كه ايشان گفته اند تمام روزنامه ها و نشريات بايد از زيرنظر ايشان بگذرند آيا اين مغاير با آن سياست؟ نيست اين مساله صرفا از يك سوءبرداشت ناشي شد. شما اگر به صورت مساله توجه مي كرديد مي ديديد كه آيا اصلاامكان پذير هست كه جناب وزير همه نشريات را بخوانند و بعد مجوز خروج از چاپخانه؟ بدهند البته بر سر زبان انداختن اين قضيه كذب، به نظر ما بخشي از سياه نگاري هايي است كه برخي نشريات گرفتار آنند و اين كار مطبوعاتي نيست. دفتر جناب وزير خواسته بودند پس از چاپ نشريات و به منظور تسريع در يك كار عادي و معمولي و براي آنكه سريع تر در جريان نوشته هاي مطبوعات قرار بگيرند نسخه اي برايشان ارسال شود اما ظاهرا سوء تعبير شده كه ايشان قبل از انتشار خواستار نظارت اصلا شده اند چنين چيزي امكان ندارد و غيرقانوني است و چيزي جز يك شايعه نبود. - بحث هاي حمايتي وزارت ارشاد بيشتر متوجه مسائل مادي مثل كاغذ و فيلم وزينك و... است اما به نظر مي رسد به حمايت معنوي از مطبوعات كم توجه شده است. يكي از اين موارد ايجاد تلقي مثبت در مسئولان نظام نسبت به مطبوعات است و تا اين امر جا نيفتدبسياري از حمايت هاي سخت افزاري بي اثرخواهد بود. آيا براي ايجاد و تقويت تلقي و نگرش مثبت در بين مسئولين نسبت به مطبوعات برنامه اي؟ داريد بله، در دستگاه هاي دولتي برخي مسئولين، مطبوعات راعناصر مزاحم مي دانند. ما دربخش روابطعمومي ها سعي مي كنيم اين مشكل را از بين ببريم و ازوزير محترم فرهنگ و ارشاداسلامي خواسته ايم كه در هيات دولت اين امر را مطرح كنند كه وزرا به خبرنگاران احترام بگذارند و به سوالات آنها پاسخ دهند و با توجه به سخنگويي آقاي مهاجراني در هيات دولت به سوي پاك كردن اين تلقي از ذهن مسئولان مي رويم. - تا به حال 4 دوره جشنواره مطبوعات برگزار شده طي اين دوران انتقادهايي هم متوجه آن بوده است. حال همه نگاه هاي جامعه مطبوعاتي متوجه جشنواره پنجم است كه حداقل با تغيير مسئولين، كيفيت جشنواره هم تغيير كند. آيا تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام؟ داده ايد ما فعاليت هاي خود را شروع كرده ايم. دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، هم دركنار جشنواره پنجم برگزارمي شود صحبت هايي هم با مسئولين انجمن صنفي مطبوعات شده است تا بخشي از كار برگزاري جشنواره را انجمن صنفي بر عهده بگيرد واقعيت هم اين است كه برگزاري جشنواره وظيفه آنهاست و وزارت فرهنگ فقطوظيفه حمايتي دارد و اميدواريم به عنوان حامي انجمن صنفي در اين جشنواره حضور داشته باشيم. - خانه روزنامه نگاران جوان باحمايت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي تاسيس شد. خانه مدتي پيش ادعا كرد كه براي ادامه كار با مشكل مواجه شده و نيازبه كمك دارد. آيا در صورت سلب حمايت وزارت ارشاد اين موسسه نمي تواند كار؟ كند ماموريت خانه روزنامه نگاران جوان، آموزش روزنامه نگاري، گسترش فرهنگ روزنامه خواني و روزنامه نويسي در بين جوانان است ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم به آن كمك مي كند. ولي در حال حاضر ماخود با مشكلات مالي مواجه هستيم. - شما چندي پيش در اظهارات خود گفتيد كه مطبوعات بايد ازلحاظ تامين كاغذ و سايرجنبه هاي مالي خودكفا باشند چه برنامه اي براي تحقق اين مورد؟ داريد ما سعي داريم كه از كاغذ به عنوان ابزار فشار استفاده نشودو قوانيني را تصويب كنيم كه در آينده هم كسي نتواند از اين وسيله براي اعمال فشار استفاده كند. يكي از سياست هاي ما اين است كه مطبوعات به بنگاه مطبوعاتي تبديل شوند. يعني امكانات حروفچيني، ليتوگرافي چاپ، و صحافي داشته باشند. ما هدفمان اين است كه مطبوعات خودشان خرج و دخل كنند و همه نيازهايشان را خودشان برطرف كنند. - چرا روز به روز مطبوعات عامه پسند و ورزشي زيادتر؟ مي شوند اين وظيفه شما دانشجويان روزنامه نگاري است كه سطح كيفي اين مطبوعات را بالا ببريد. - جناب آقاي بورقاني! سالهاست شاهد اين مساله هستيم كه هر گاه بحث پايين بودن كيفيت مطبوعات مطرح مراكز مي شود، آموزشي روزنامه نگاري متهم مي شوند كه نيروهاي ورزيده تربيت نمي كنند. در حالي كه آنچه به افت كيفي مطبوعات مخصوصا گسترش مطبوعات عامه پسند مربوط مي شود به خاطر ضعف هاي آموزشي مديران مطبوعات است نه بدنه تحريري مطبوعات. به عنوان مثال اينكه رنگين نامه هاي هفتگي صفحات خود را با عكس ستاره هاي ورزشي و سينمايي پر مي كنند، نشانه ضعف در مديريت رسانه هاست. آيا براي تعليم اين مديران برنامه اي؟ داريد ما هم با اين ديدگاه موافقيم. طبق مطالعات انجام شده اصولايكي از دلايل پايين بودن كيفيت مطبوعات، ضعف مديريت آنهاست. درحال حاضر ما دفتر مشاوره اي داريم كه به متقاضيان مجوز انتشار نشريه درباره كاري كه مي خواهند انجام دهند و مسئوليت سنگين شان آگاهي در مي دهد مركز مطالعات رسانه ها هم قرار است موضوع مديريت مطبوعاتي به عنوان كارگاه آموزشي كار شود. البته اين پايين بودن كيفيت دلايل ديگري نيز دارد كه از جمله آنها نوع برخورد جامعه وجسارت خود روزنامه نگاران است كه بايد براي آنها نيز فكري كرد. - با تمركز انتشار روزنامه ها در تهران و شهرهاي بزرگ روزنامه نگاران هم در اين شهرها شاغل مي شوند و روزنامه ها در حقيقت تنها انعكاس دهنده مسائل شهرهاي بزرگ هستند، آيا براي گسترش روزنامه و نشريات محلي اقداماتي انجام شده؟ است با توجه به مشكلات توزيع روزنامه كه حتي به بعضي شهرها 2 روز بعد مي رسد، يكي از برنامه هاي ما تشويق هفته نامه هاي موجود در شهرستانها براي تبديل شدن به روزنامه است. ما مردم را تشويق به گرفتن مجوز مي كنيم كه حداقل هر استان يك روزنامه داشته باشد. - براي اطلاع رساني به مطبوعات چه تسهيلاتي قائل؟ شده ايد به دفاتر مجلات و روزنامه ها اجازه نصب آنتن ماهواره داده مي شود تا منبع خبري داشته باشند. به علاوه در تلاش هستيم تا امكان دسترسي سهل و ارزان مطبوعات به شبكه اينترنت را نيزفراهم كنيم. - برخي روزنامه ها از نحوه توزيع امكانات وزارت ارشاد مثل كاغذ و ارز ناراضي اند. معيار توزيع يارانه؟ چيست كاغذ مصرفي مطبوعات ما ميليون 100سالي دلار است و دولت بسته به توانايي خود ارز سال مي دهد ميليون 50گذشته دلار و امسال تاكنون 30 ميليون دلار ارز اختصاص داده شده است. ارزمربوط به كاغذ نيز - از آنجا كه كاغذيكي از كالاهاي اساسي است - توماني است. يعني 7 بايد در ازاي هر يك دلارتومان 168 در اختيار وزارت ارشادقرار بگيرد. اما مبلغ ريالي كه دراختيار ما قرار مي گيرد بسيار معاونت كمتراست مطبوعاتي هم تمام مخارج خود را بايد از اين بودجه تامين كند. روزنامه ها بر اساس تيراژ خودارز مي گيرند و در مورد مجلات هم تيراژو هم اينكه چه نيازهايي را تامين مي كنند معيار اميدواريم است اين مساله روزي از عهده وزارتخانه برداشته شود. - مطبوعات چه رسالتي در تحقق جامعه مدني؟ دارند مطبوعات از اركان جامعه مدني هستند. به ويژه در كشور ما كه احزابفعاليت گسترده اي ندارند وظيفه ايشان نيز بر دوش مطبوعات نهاده شده است. روشنگري و اطلاع رساني دو مقوله اي است كه قطعا به قانونمند شدن جامعه وشكل گيري جامعه مدني كمك مي كند. مامعتقديم مطبوعات بايد با آرامش مسائل را مطرح كنند تا مردم باديدگاه هاي مختلف آشنا شوند جامعه راه سلامتي را به سوي جامعه مدني طي كند.