Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37624S1

Date of Document: 1998-01-15

دانشگاه و دانشجو در آيينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري تهيه و تنظيم: دفتر مقام معظم رهبري (مديريت ويژه نشر آثار ) ( ) 58 خطر انفعال و بي تفاوتي نسل دانشجو ( ) 2 ) 3 عامل ديگر در انفعال و بي تفاوتي نسل دانشجو دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان خارجي انقلاب است. عوامل دروني، با تمامي اهميت و جايگاهي كه دارند، نبايد موجب غفلت از اين نكته اساسي شوند كه قدرتهاي معارض انقلاب به اين مساله توجه داشته اند كه انقلاب اسلامي ايران به اتكاي نقش مشاركت جويانه مردم پديد آمد و استمرار يافت. از اين رو، ناكامي نهضت به آن خواهد بود كه اين پشتوانه عظيم از آن گرفته شود. و در اين ميان، قشرهايي كه در كميت و كيفيت، تاثيرگذاري هدايتي و مشاركتي بيشتري دارند، مورد توجه افزونتري هستند كه به شيوه هاي گوناگون از نقش خويش فاصله گيرند و موضعي خصمانه و يا حداقل خنثي و بي تفاوت اتخاذ كنند. در ميان اين اقشار، نسل دانشجو در صدر قرار دارد. تعداد بيش از يك ميليون دانشجو، اين مجموعه را به صورت عظيمترين و گسترده ترين طيف اجتماعي درآورده است. ويژگي حساسيت اجتماعي اين قشر، به آن نقش مشاركتي حمايتي بيشتر بخشيده است و ويژگي تحصيلكردگي و سن جواني، به آن قدرت تاثيرگذاري در قشرهاي ديگر مردمي داده است و.. در نتيجه، حضور ياعدم حضور اين مجموعه در مشاركتهاي سياسي و اجتماعي، مي تواند تاثيري بس عظيم بر جاي نهد. با همين توجه، قدرتهاي معارض انقلاب براي اين قشر انديشه ها كرده و توطئه ها ساخته و مي سازند و در فاصله گذاري بين اين نسل و انقلاب، تلاشها مي كنند. بخش عظيمي از مقوله تهاجم فرهنگي متوجه اين نسل موثر است; و آنان كه خام انديشانه تمامي اين سخنان رافرضيه توطئه مي نمايند و به تخطئه آن مي كوشند، چونان كبك سر به زير برف مي برند و آسمان را سپيد مي انگارند! مقام معظم رهبري مكررا از مقوله تهاجم فرهنگي نام برده اند و نسل دانشجو را آماج حملات اين توطئه عظيم شمرده اند و از مهمترين اهداف اين تهاجم وسيع، القاي ياس و بدبيني، ايجاد بي تفاوتي و روحيه عدم مشاركت اجتماعي و... در اين نسل از دانسته اند جمله، ايشان در سخني فرموده اند: جوانان عزيز! دشمن روي شما سرمايه گذاريهاي زيادي مي كند; حواستان جمع باشد. عده اي را به بي تفاوتي مي كشاند و عده اي را دلسرد و مايوس مي كند. ياس، بزرگترين آفت جوان است. جوانها بدانند كه متاسفانه ياس به روح جوان زودتر راه پيدا مي كند; همچنان كه اميد اين گونه است. در مقابل ياسي كه دشمن مي خواهد به جوانها تلقين و تزريق كند، خودتان را مصونيت بدهيد. جواني كه مظهر طهارت و صفا و پاكي است، دشمن مي خواهد او را به فساد وبي صفايي وناپاكي - در انواع مختلفش - بكشاند. همچنين عده اي را با تزريق تاملات و تفكرات غلط سياسي، از راه صحيح منحرف كند. ) 4 فاصله سازي ميان مسئولان و مردم - و از جمله نسل دانشجو - از ديگر عواملي است كه در تقليل روحيه مشاركت سياسي تاثيري بس ژرف دارد. روحيه حساسيت در برابر مسايل كشور و نظام، به هنگامي قوت مي يابد كه مردم مسئولان را از خود بدانند و مسايل ايشان را از دغدغه هاي خود جدا نبينند. اما هنگامي كه فاصله گذاريها آغاز شد و طبقه دولتمرد و جامعه رعيت پديد آمد - و يا چنان تصوري شكل گرفت - هرگز نمي توان حضوري مشاركت جويانه از مردم را انتظار داشت. در اين فاصله گذاريها، دو نكته نقش اساسي دارد: نخست، عمل مسئولان كه مي تواند زمينه هاي اعتماد پديد آورد و يا سلب اعتماد كند: و دوم، نقش تبليغات منفي كه در فاصله گذاريها اهميت پيدا مي كند و به اندازه عامل نخست تاثيرگذاري مي يابد. رهبري معظم در هشداري به دانشجويان، به عامل اخير اشارت داشته و فرموده اند: امروز هر انديشه اي كه جوان را دچار اين احساس بكند كه از مسئولان و پيشروان انقلاب و مديران كشور جداست، اين انديشه و تفكر، از نوع همان تفكرات سياسي غلط تزريق شده است. ) 5 نظام و دولت انقلاب در دو دهه حيات با مشكلات گوناگوني مواجه بوده و هست. نگراني نسل دانشجو در برابر اين دشواريها - و گاه ناكاميها - حساسيت مثبت و ارجمندي است; اما اين دغدغه در برخي از روحيه ها مي تواند به نوميدي و انفعال بينجامد و آنان را از مشاركت سياسي نااميد سازد. از اين رو، به نسل دانشجو كه به اقتضاي سن و حساسيت، احساس مضاعفي در برابر اين دشواريها دارد، فرض مي نمايد كه به نظارت مداوم بر خويشتن بپردازد، تا از دغدغه و حساسيت، به وادي ياس و حسرت فرو نغلتد و خود را به موجودي منفعل تبديل نكند و جامعه را از مشاركت خويش محروم نسازد. هر وقت كه دانشجويان بيايند نسبت به برخي از مسايل اظهار دغدغه بكنند، من خوشحال ما مي شوم از اين كه شما نگران باشيد، خوشحال مي شويم; اين را شما بدانيد. ما آن وقتي نگران مي شويم كه ببينيم شما جوانان اصلا نگراني نداريد... حالا بعد از اين كه اين دغدغه شما را ما مجموعا بجا مي دانيم، اين توصيه را هم مي خواهيم بكنيم كه برادران عزيز تا وقتي كه مشاهده مي كنيد در وجود خودتان انگيزه و نشاط براي تحرك اسلامي و سازندگي اسلامي هست، به آينده با چشم خوش بيني نگاه كنيد. دغدغه خوب است; نااميدي بد است. جوان مظهر اميد است. شما بايستي به ما هم اميد بدهيد. شما بايستي به نسل قبل از خودتان كه حالا از دوره جواني خارج شده است، اميد بدهيد. رسالت انقلابي دانشگاه و دانشجو ( ) 1 مقام معظم رهبري، در رابطه مطلوبدانشگاه وانقلاب چنين فرموده اند: دانشگاه لاابالي و بيگانه از ارزشهاي ديني وبي تفاوت و خونسرد نسبت به مفاهيم وجهتگيريهاي انقلابي، دانشگاهي كه در او نبض انقلاب نزند، دانشگاهي كه اعضايش - چه دانشجو و چه استاد - نسبت به حركت انقلابي ملت ايران و براي پيشاهنگي و پيشقراولي، احساس تكليف نكند و نقش درجه يك را در كار انقلاب نداشته باشد، دانشگاهي نيست كه اميدبخش و تضمين كننده آينده و مورد نظر امام ( ره ) باشد. معظم له در پيامي به گردهمايي انجمنهاي اسلامي دانشجويان در سال 60 دومحور اساسي و كلي را برشمرده اند: نسل جوان دانشجو در قبال انقلاب دو مسئوليت اختصاصي را بر دوش مي كشد: نخست، پيشرو و پيشگام وراهگشا بودن، و آنگاه برآوردن نياز علمي جامعه و به خودكفايي رساندن جامعه در بخش متخصصين و سررشته داران خلاقيت و ابتكار علمي.