Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37600S1

Date of Document: 1998-01-14

نماينده خواف و رشتخوار نمايندگان در ارائه پيشنهادهابايد به مشكلات كشور هم توجه كنند به دنبال تصويب پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس در مورد ممنوعيت هرنوع افزايش قيمتي در سال آينده كه 105 نماينده به آن راي ابراهيم دادند باي سلامي در گفتگويي باخبرنگاران اعلام كرد كه با تصويباين پيشنهاد 70 ميليارد تومان ازبودجه دولت كاسته شد. وي كه تصويب اين پيشنهاد راكاري خطي و جناحي براي بستن دست دولت آقاي خاتمي ذكر كرد گفت: در سال آينده پروژه هاي برق رساني و ورزش كشور دچار مشكل اساسي خواهد شد. نماينده خواف اين پيشنهاد رامخرب ذكر كرد و گفت: با بستن دست دولت تداوم سازندگي متوقف مي شود هرچند كه تلاش عده اي نيزهمين است كه نتيجه آن ركود بيشتر و بيكاري جوانان است كه اگر كار به همين منوال ادامه يابد در آينده اي نه چندان دور با بحرانهاي سياسي اجتماعي ناشي از بيكاري روبرو خواهيم شد. وي از نمايندگان مجلس خواست اگر با دولت هم مخالفند به فكراداره امور كشور باشند. به گزارش خبرنگار همشهري پس ازتصويب ممنوعيت افزايش قيمت هرنوع كالا در سال آينده آقاي ناطق نوري گفت: بااين پيشنهادكار بودجه تمام است. وي در ادامه افزود: تصويب اين پيشنهاد خسارت زيادي به همه بخش هاي كشور وارد مي كند از آن جمله به بخش برق و ورزش. آقاي ناطق نوري اضافه كرد: قراربود از هر نخ سيگار 15 ريال ماليات گرفته شود كه با تصويباين پيشنهاد همان 5 ريال گرفته خواهد شد. رئيس مجلس نيز از نمايندگان خواست در ارائه پيشنهادهاي خود به مشكلات كشور و تبعات ناشي از اينگونه پيشنهادها توجه كنند. ديروز خبرنگاران از عباسي نماينده بندر عباس كه اين پيشنهاد را در مجلس ارائه كرده بود پرسيدند براساس كدام كاركارشناسي شده چنين پيشنهادي؟ داده ايد وي گفت: من مصاحبه نمي كنم. يكي ديگر از نمايندگان نيزگفت: اين پيشنهاد و تصويب آن كاملا خطي بود زيرا دولت ديگرنمي تواند حتي قيمت برخي كالاهايي كه ضروري هم نيستند مانند سيگارو پيكان و... را افزايش دهد. اين نماينده گفت: تاكنون چنين پيشنهادي در مجلس تصويب نشده بود حتي در دوره سوم كه عده اي ازنمايندگان طرحي را براي ممنوعيت افزايش قيمت ها داده بودندكميسيون بودجه آن را غيرواقعي و غيرعملي دانسته بود و افزايش قيمت ها را منوط به موافقت شوراي اقتصاد كرد در حالي كه براي بودجه دولت آقاي خاتمي همين شرط را نيز نگذاشتند. وي گفت: اين مصوبه به ضرر كشورو مردم است و با اين كار بودجه كشور قفل شده است. زيرا بسياري از منابع درآمدي دولت از جمله قيمت نفت نيز بسيار كاهش يافته است. بنابراين گزارش روز گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس باامضاي نامه و يا مراجعه به خبرنگاران از عملكرد جناحي صداو سيما در نحوه پخش جلسات مجلس به هنگام بررسي لايحه بودجه سال 77 انتقاد كردند. در نامه نمايندگان كه خطاب به رئيس سازمان صدا و سيماست آمده است: جاي بسي تاسف است كه صداو سيما اين رسانه ملي و متعلق به عموم ملت محل اعمال سليقه هاي خطي و گرايش هاي جناحي شده وظاهرا دست اندركاران آن سازمان ازحماسه دوم خرداد درس نگرفته و همچنان بر جناحي كردن اين رسانه جمعي اصرار دارند. در قسمتي ديگري از اين نامه آمده است: دامنه خطي بودن صدا و سيما به جريان بحث بودجه نيز كشانده شده است و در پخش سخنان مخالف و موافق بودجه عناد و لجاجت تا جايي بود كه سخنان نمايندگان موافق بودجه دولت كه غالبا به جناح شما وابسته نيستند سانسور شده و يا پخش نشد. در پايان نامه آمده است: اقدامات شما ممكن است موردپسند وخوشايند همفكرانتان باشد وليكن اينگونه برخوردهاي غيرمنصفانه از ديد مردم شريف و هوشمندمان پنهان نخواهد ماند. با نگاهي به جدول بودجه ريزي دولت و مجلس براي دستگاههاي مختلف كشور به اين جمع بندي مي رسيم كه مجلس شوراي اسلامي درمصوب كميسيون خود بودجه همه دستگاههاي كشور را افزايش داده است (بيش از مصوبه دولت ). ولي بودجه حمايت از اقشار آسيبپذير به مقدار 820000 ميليارد و دويست ميليون ريال شبكه اورژانس كشور 5000 ميليون ريال بودجه طرحهاي تحقيقاتي علمي وصنعتي 36000 ميليون ريال جهادسازندگي استانها 27755 ميليون ريال تسهيلات مسكن كارمندان ميليون 5000 ريال و اكثر طرحهاي شبكه هاي آبياري و ساماندهي زهكشي، رودخانه ها و انتقال نيروي برق، هزينه هاي مربوط به تعزيرات حكومتي و چند طرح ديگر مربوط به ساختمان سدها و احداث باغات كاهش يافته است، (نسبت به مصوبه دولت ).