Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37530S1

Date of Document: 1998-01-14

دكتر محسن نوربخش: رئيس جمهوري، سياستمداران آمريكايي را در وضعيت انفعالي قرار داده است منفي جلوه دادن مصاحبه رئيس جمهوري ادامه ء همان جريان تبليغي پيش از انتخابات دوم خرداد است مصاحبه هفته گذشته آقاي خاتمي رئيس جمهوري با شبكه خبري سي. ان. ان به رغم بازتاب مثبت و گسترده اي كه در ايران و جهان داشت، توسط رسانه هايي خاص در داخل و خارج با ديدگاه متفاوتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. خبرنگاران همشهري ضمن گفت وگويي با دكتر محسن نوربخش ارزيابي وي را از مصاحبه رئيس جمهوري مورد پرسش قرار دادند و علت و انگيزه واكنش هاي اخير داخلي راجويا شدند. دكتر نوربخش در اين زمينه گفت: متن مصاحبه رئيس جمهوري با شبكه خبري سي. ان ان نشان دهنده بينش و آگاهي عميق ايشان بود كه يكي از حساسترين مسائل سياست خارجي ما را با حفظ اصولي كه موردنظر بود، به صورت واقعي تحليل و بيان كردند. متانتي كه رئيس جمهوري در اين مصاحبه داشتند، صبر و حوصله اي كه نشان دادند وخاصه نحوه انجام مصاحبه به شدت بر مردم آمريكا تاثيرگذار بود. اصولا نحوه ارائه هر پيام و محتواي آن بايد به گونه اي باشد كه مخاطبين خودش را بيابد و بر آنهاتاثير بگذارد. مجموعه اخباري كه بعد از انجام اين مصاحبه تاكنون دريافت كرده ايم نشان مي دهد كه پيام رئيس جمهوري بر مردم و جامعه آمريكا بسيار موثر بوده است. همانطوري كه مي دانيد يكي از هدفهاي انقلاب اسلامي كه به ويژه در زمان حيات حضرت امام (ره ) بسيار برآن تاكيد مي شد، بحث تبليغ و ابلاغ پيام انقلاب بود كه امام راحل مرتب تاكيد مي كردند ما مظلوم واقع شده ايم و بايد پيام مظلوميت خودمان را به گوش جهانيان برسانيم و رئيس جمهوري در اين مصاحبه به خوبي توانستند اين هدف را برآورده سازند. واكنش رسانه هاي آمريكا و اخباري كه از جامعه و مردم آمريكا در اين زمينه منتشر شده نيز نشان مي دهد كه مردم آمريكا با علاقه اين پيام را دنبال كرده اند و مي توان گفت كه براي نخستين بار فرصتي فراهم شد تا حقايق موردتوجه ما در جامعه آمريكا انعكاس يابد. مجموعه واكنشهاي سياستمداران آمريكايي نيز نشان مي دهد كه اين مصاحبه آنها را در يك موضع انفعالي قرار داده است. در واقع آنچه كه هدف پيام و مصاحبه رئيس جمهوري بود كه سياستمداران آمريكايي و جامعه آمريكا را در مقابل واقعيتهاي انقلاب اسلامي قرار دهد و آنها را وادار به بازنگري در رفتار و سياستشان كند، به نظر مي رسد كه تحقق يافته است. البته مباحث سياسي از پيچيدگي هاي بسيار برخورداراست و نبايد دچار ساده نگري شد كه حتما اين موضوع به سرعت نتيجه دلخواه ما رادر پي خواهد داشت. در عين حال تماس هايي كه در همين مدت اخير با وزارت امور خارجه ما بخصوص از طرف اروپائيان برقرار شده نشان مي دهد كه هدف سياستمداران آمريكايي در ايجاد نوعي انزوا براي جمهوري اسلامي ايران كاملا شكست خورده است. نكته مهم ديگر در اين زمينه، واكنش نيروهاي داخلي است كه برخي به شكل بسيار منفي با آن برخورد كرده و تمام آثار مثبت اين پيام را ناديده گرفته اند و با هماهنگي خاصي در بخش هاي مختلف، در جهت رد نكات مثبت و منفي جلوه دادن آن تلاش مي كنند. به نظر مي رسد كه اين مسائل ادامه همان جرياناتي است كه در انتخابات رياست جمهوري و قبل از آن شاهد بوديم و تلاش مي كند با روش هاي تبليغاتي خودش هر نوع موفقيتي براي دولت جديد ورياست جمهوري را نوعي عدم موفقيت و شكست جلوه دهد. در عين حال، ما يك نوع هماهنگي را نيز با اين روش در نيروهاي متخاصم خارجي بخصوص از طرف اسرائيل مي بينيم كه فكر مي كنم لازم است نيروهاي داخلي در اين زمينه مقداري تامل كنند. نوربخش افزود: زماني كه رئيس جمهوري به مثابه عاليترين مقام اجرايي كشوربرنامه اي را در مورد يكي از حساسترين مسائل خارجي كشور ارائه مي دهند و روشنگري براي مردم آمريكا و اثرگذاري بر آنها را مطرح مي سازند، علي القاعده بايد همه نيروهاي داخلي در پشت سر ايشان قرار بگيرند. اينكه در اين موقعيت گروهي بيايند و در جهت نفي موفقيت ها تلاش كنند و همه چيز را منفي ببينند و حتي سخنان رئيس جمهوري را تحريف كنند، قابل تامل است. به خاطر داريم كه در زمان حضرت امام (ره ) وقتي كه حتي وزير خارجه با چنين سئوال و روشي از سوي گروهي روبرو شد، حضرت امام با شدت با آنها برخورد كردند. خبرنگار ما در اين زمينه اشاره كرد كه در اوايل امسال مذاكره اي رودر رو توسطيكي از عناصر غيرمسئول در ديپلماسي كشور با مقامات رسمي وزارت خارجه كشوري صورت گرفت كه از قضا در بدنامي و سوءسابقه پيشرفته تر از آمريكاست. اسنادي كه از اين مذاكره منتشر شد نشان داد كه طرف ايراني به روشني تلاش كرده بود از تجربه 13 آبان 58 و تسخير لانه جاسوسي فاصله بگيرد و در واقع براي اين كه جناح مقابل داخلي اش را در نزد نيروهاي خارجي لكه دار سازد، حركت انقلابي دانشجويان را كه در ظرف زمان و مكان خودش توسط جناب آقاي خاتمي كاملا مورد تاييد ودفاع قرار گرفته است، محكوم ساخت و در واقع از آن تبري جسته بود. به نظر شماچطور هم اكنون طرفداران همان فرد و جريان به رئيس جمهوري كه با بياني شيوا ازحركت انقلابي دانشجويان دفاع كردند، اتهام مي زنند كه خودشان را از تجربه 13 آبان جدا؟ كرده اند آقاي نوربخش در اين مورد گفت: به نظر من صحبتي كه آقاي خاتمي در مورد سيزدهم آبان 58 و تسخير لانه جاسوسي داشتند بياني بسيار زيبا و رسا بود و به هيچ وجه نشان دهنده انفعال و تاسف نبود بلكه اين رويداد را با ماجراي جنگ ويتنام مقايسه كردند و احساسي كه مردم آمريكا نسبت به كشته هاي خودشان در خاك ويتنام داشتند وبه عبارت ديگر نوعي توضيح و دفاع از آن واقعه بود. اين كه چرا چنين برخوردمتفاوتي از سوي يك گروه با اين موضوع مي شود به نظر من برمي گردد به رقابتهاي سياسي و اين ديدگاه كه اگر كسي از گروه من هركاري انجام دهد خوب است ولي درگروه مقابل من هركس هركاري صورت دهد بد است كه اين روش صحيحي نيست. خبرنگار ما با اشاره به گفته نوربخش كه مصاحبه رئيس جمهوري را در شكستن انزواي سياسي ايران موثر دانسته بود، مطرح كرد: وقتي كه به حوادث بعد خرداد 2از نگاه مي كنيم چه در زمينه مسائل سياسي و چه در مسائل اقتصادي مي بينيم كه قدم به قدم در حال عقب راندن اين انزواي سياسي هستيم و محاصره اقتصادي و ديپلماتيك را در تمامي جبهه ها شكسته ايم. برگزاري پيروزمندانه اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران و همين مصاحبه اخير از اين جمله اند. به نظر شما چرا گروهي بايد از شكستن انزواي جمهوري اسلامي ناخرسند؟ باشند نوربخش توضيح داد كه موضوع بسيار ساده است. يك گروه در يك مسابقه شكست خورده است كه آن مسابقه، مسابقه انتخابات بود، مردم داوري خودشان را انجام داده اند و آن چه را كه مطلوب خودشان بوده انتخاب كرده اند. اما آن گروه شكست خورده مترصد اين هستند كه به مردم بقبولانند كه آن چه انتخاب كرده ايد، آن چيزي كه فكر مي كرديد نيست. بنابر اين سعي مي كنند هر موفقيتي را شكست جلوه دهند و سعي مي كنند تاجايي كه ممكن است مردم را نسبت به نتيجه كار دلسرد كنند. بنابراين نه تنها در اين مرحله ما پايان اين نوع نگرش را به اين موضوع نخواهيم دانست بلكه در آينده هم بايد منتظر چنين رفتارهايي باشيم و نبايد هم زياد ناراحت چرا شويم كه اگر جامعه مدني مي خواهيم اين تفاوتها هست. گروهي در اقليت قرار مي گيرند و سعي مي كنند با رقابت هايي كه مي كنند، با برعكس نشان دادن واقعيتها، وجود خودشان را اثبات كنند. اما نكته اي كه در اين بحث جاي گله دارد، اين است كه اين رقابتها در همه كشورها حد و حدودي دارد به نام منافع ملي كه در آن اين نوع بحثها بايد كنار گذاشته شود. زماني كه بحث گفتگو و پيام رئيس جمهورمان براي ملت آمريكا مطرح مي شود كه يك سابقه ديرينه دشمني بين دولت آمريكا با ملت ما وجود دارد، بايد از انتقاد و خرده گيري به پيام پرهيز كرد. اين قبيل بحث ها باعث ترديد و سوءظن مردم در داخل مي شود و برخلاف منافع ملي است. ما در جبهه اي قرار گرفته ايم كه خودمان را قوي نشان دهيم. اينكه در مقابل خارجيان نشان دهيم كه در ايران چنددستگي است چيزي است كه موردانتظار و پسنديده نيست، به خصوص باتوجه به سابقه وذهنيتي كه مردم از اين جريانات دارند، اين نوع رفتارها بيشتر اثرات منفي درنگرش مردم به اين گروه ايجاد مي كند.