Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37484S1

Date of Document: 1998-01-13

كارشناسان در اتيوپي توصيه كردند: بازگشت به روش هاي سنتي كشاورزي براي حفظ خاك سرويس شهري: در اتيوپي كارشناسان براي مقابله با بحران فرسايش خاك، بازگشت به روش هاي سنتي كشاورزي را توصيه كردند. به گزارش يونسكو، با گسترش معضل فرسايش خاك، كه موجبمي شود كشور كوهستاني و نيمه خشك اتيوپي /1 5همه ساله ميليارد تن خاك خود را از دست دانشمندان بدهد، براي حل مشكل، به فنون قديمي كشاورزي اهالي منطقه كونسو در اين كشور، روي آورده اند. اين مردم با پلكان بندي شيبهاي خشك و كشت متناوب، كندن چاله و پركردن آن با بقاياي گياهي، جلوگيري از چراي گله ها و استفاده از روش كشت - جنگلداري توانسته اند به يك كشاورزي پايداردست يابند. آنها حتي لوله هايي از كاه و ذرت خوشه اي را براي زهكشي هرز آبها مورد استفاده قرار مي دهند.