Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37470S1

Date of Document: 1998-01-13

تازه هاي انديشه فرهنگ و دموكراسي نوشته: گي ارمه - ترجمه: مرتضي ثاقبفر - ناشر: انتشارات ققنوس - قيمت تومان - 600 تاريخ انتشار1376 رابطه ميان فرهنگ و دموكراسي طي چند دهه اخير موضوع بحث بسياري از پژوهشگران علم سياست بوده است و براين اساس مقالات و كتب عديده اي نيز به چاپ رسيده جهت مطالعه است و بررسي هرچه دقيق تر اين بحث، درسال و 1991 در روزهاي 4 تا 6 سپتامبرهمايش 1991بين المللي فرهنگ و دموكراسي در شهر پراگ و با حمايتهاي يونسكو و جمهوري فدراتيو چك و اسلواكي برگزار شد كه كتابفرهنگ و دموكراسي درواقع بازتاب انديشه هاي بيان شده توسطشركت كنندگان در همايش اهميت كتاب است نيز تكيه بر آراء شركت كنندگان اين همايش است كه برخي از آنها عبارتنداز: محمد اركون، گراچه بومبري، دانته كاپوتوو واتسلاوهاول. رفتار سازماني نويسنده: استيفن رابينز مترجم: دكتر علي پارساييان، سيد محمد اعرابي ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي چاپ اول 1376 قيمت تومان. 1650 رفتار سازماني از جمله مباحث كليدي در مديريت است و هر روز كه بر عمراين دانش افزوده مي شود، جايگاه و اهميت اين بحث بيشتر شناخته مي شود. در ميان صاحبنظران رفتار سازماني رابينزجايگاه ويژه اي دارد و مباحث وي در مقوله هاي مختلف اين شاخه از مديريت، بر اعتبار و غناي آن افزوده است و كتاب ياد شده كه ترجمه ويراسته سال 1997 كتاب رابينز است، مباحث تئوريك و نظري رفتار سازماني را در قالبي موجز و فشرده آورده است; انگيزش، رضايت شغلي، رهبري، برنامه ريزي، نظارت و ارتباط آنها با رفتارسازماني از جمله مباحثي است كه در كتاب به آن پرداخته شده است. دموكراسي؟ چيست نوشته: ديويد بيتهام و كوين بويل - ترجمه: شهرام نقش تبريزي - ناشر: ققنوس - قيمت تومان - 500 تاريخ انتشار1376 كتابدموكراسي؟ چيست به سفارش يونسكو و به بسياري از زبان هاي دنيا منتشر شده است. كتاب مذكور ازجمله مجموعه هايي است كه به زباني غيرفني به شرح مفهوم دموكراسي و چگونگي برقراري و حفظ آن در جوامع بشري مي پردازد. نكته اي كه در سرتاسر كتاب، گاه تلويحا و گاه آشكارا، به آن اشاره مي شود اين است كه تا زماني كه به مردم جوامع، آموزش و آگاهي كافي داده نشود و علاقه و حساسيت آنها نسبت به سرنوشت جامعه خود و اداره امور آن برانگيخته نگردد، انتظار قدم برداشتن به سوي دموكراسي و نزديك شدن به آن، انتظاري نامعقول است; هدفي كه نويسندگان كتاب صريحا به آن اشاره مي كنند نيز آموزش مردم است. كتاب مورد بحث در اصل شامل پرسشهاي متعددي است كه پاسخ داده شده اند. دموكراسي؟ چيست چرا براي آن ارزش قائل؟ مي شويم دموكراسي و حقوق فردي چه ارتباطي با هم؟ دارند آيا حكومت اكثريت همواره دموكراتيك؟ است چرا وجود احزاب ضروري؟ است از جمله سوالاتي هستند كه دركتاب به آنها پرداخته شده است. بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي دكتر سيدعلي اصغر /كاظمي نشر /قومس چاپ /اول 1376 جلد شوميز قطع /وزيري 750 /تومان 246 صفحه تحقيقات تاليفي در زمينه هاي علوم انساني چند سالي است كه در كشور وارد ما، مرحله تازه اي شده است، علت اصلي اين رويكرد نيز شتاب تحولاتي است كه در مقاطع مختلف، در ايران صورت گرفته است و اين تحولات انديشه مندان و اساتيد دانشگاه را متوجه خلاء نظريه پردازيهايي كه سمت و سويي فردي و برخاسته از فرهنگ و رخدادهاي ايراني را به خود داشته باشد كرده است. مولف كتاب ياد شده نيز كوشيده است مساله نوگرايي و فرهنگ سياسي را بابهره گيري از الگويي ارزشي - فلسفي تحليل كند و در اين ميان به طرح آراء ونظريات انتقادي خودي و بيگانه در اين باره اقدام كرده است در مقدمه كتاب آمده است: مقدم ترين كوشش براي طي مراحل بحراني گذار به نوگرايي، تكيه برنظام فلسفي و ارزشي خاص جامعه براي نهادسازي و تغيير ساختارهاي اجتماعي سياسي، و فرهنگي است چرا كه در صورت تعارض ميان ارزش ها و الگوهاي جديد، جامعه دچار تنش و كشمكش مي شود. زيرا ساخت هنجاري اساس نظم اجتماعي را ايجاد مي كند و هر گونه تغيير نسنجيده در نظام مبادله باعث دگرگوني در شبكه تعامل ساختار اجتماعي، طبقات و نهادهاي سنتي مي گردد.