Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37419S1

Date of Document: 1998-01-13

حركت در دوسالانه نقاشي نگاهي به اهداف چهارمين نمايشگاه دو سالانه نقاشي ايران امسال با بخشي به نام مدعوين، گروهي از هنرمندان كه از اين نمايشگاههاكناره گرفته بودند كه شايد بتواند نقطه آغازي براي حركتي حرفه اي و صنفي شدن نقاشي شود برگزاري چهارمين نمايشگاه دو سالانه نقاشي ايران تا 30 دي ماه در دو مركز موزه هنرهاي معاصر تهران و فرهنگسراي نياوران ادامه دارد. براي اين نمايشگاه اهداف گوناگوني بر شمرده شده است كه تامل بر روي هر كدام از آنها، نكات ديگري را مطرح مي سازد. چنين اهدافي شايد براي يك دو بسيار سالانه، بزرگ و غير ممكن باشند اما آيا هيچ دو سالانه اي يا نمايشگاهي در دنياهدفهاي بزرگي از اين قبيل براي خود منظور؟ كرده است اولين هدف ذكر شده، كشف ديدگاههاي نو و نخبگان هنري ايران است. پيش از هر چيز بايد ديد منظور ازديدگاه نو؟ چيست اگر ديدگاه نو منجر به بازنمايي آثار تجسمي بر انديشه و فضاي معاصر است، در آثار نمايشگاه به جز تعدادانگشت شماري شايد ديدگاه نو نداشته باشيم. البته كشف ديدگاههاي نو بسيار ارزنده است ولي آيا چنانچه ديدگاهي نو هم باشد بايد وارد دو سالانه چنين؟ نشود نيست، به دليل اينكه برخي از اعضاي هيئت داوران از نظر شناخت وديدگاه نو همه جزء نقاشان پيشرو محسوب نمي شوند. دومين هدف دو سالانه چهارم، انتقال تجربيات فرهنگي - هنري بين هنرمندان است. در اينجا نيز اين سوال مطرح است كه آيا انتخاب صورت گرفته چه اندازه به انتقال تجربه هاي فرهنگي - هنري ؟ مي انجامد سومين هدف دو سالانه، تحكيم روابط حرفه اي و صنفي نقاشان است. شايد اين تنهاهدف دو سالانه باشد كه امسال در آن چنين، حركتي ديده مي شود. امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابتكاراتي در كاربرگزاري نمايشگاه كرده است. نوع انتخاب به گونه ديگري انجام شده است. امسال با بخشي به نام گروهي مدعوين، از هنرمندان كه از اين نمايشگاهها كناره گرفته بودند، دوباره پايشان به اين مكانها باز شد كه شايد بتواند نقطه آغازي براي حركتي حرفه اي و صنفي شدن نقاشي شود. آشنا ساختن مردم با نقاشي معاصر، چهارمين هدف اين دوسالانه بوده است. باز هم اين سوال پيش مي آيد كه معاصر بودن؟ چيست هر نوع جوابي مسبب اين مي شود كه دوسوم كارها حذف شوند. زيرا حداقل دوسوم كارها فاقد بيان معاصر امروزي هستند. پنجمين هدف، ارزيابي و نقد و بررسي آثار نقاشان ايران است. اين هدف بسيارخوبي است ولي شايد بتوان گفت كه هيچ برنامه مشخص و هدفمندي براي نقد وارزيابي اثر، هنرمند و موارد ديگر در نظر گرفته نشده است. چه خوب بود كه به جاي تعداد زيادي مدعو كه بدون هيچ گزينشي بوده است به يك يا دو نقاش قديمي پرداخته مي شد و با نمايش دادن دوره هاي كامل كارهايشان و صحبت در مورد آنها، نقاشان جديد به تجربيات قديمي ها پي مي بردند و شايداين كمترين كاري بود كه مي شد از آن نتيجه گرفت. ششمين هدف دوسالانه، معرفي آثار برگزيده نقاشا ن ايران با تكيه بر اصل هويت فرهنگ و نوآوري است. معناي هويت هر چه باشد مراد از آن در بحثهاي جاري محافل ما، ناظر برگذشته است و به نقاشي سنتي و قديمي اشاره مي كند. حال منظور از نقاشي سنتي و ايراني؟ چيست آيا گمان مي شود كه فقط ما ايراني ها هميشه به دنبال هويت هستيم و مثلا يك فرانسوي به جستجوي هويت خويش؟ نيست بايد گفت هيچ تمدن و فرهنگ زنده اي ايستا نيست و جامعه، زنده و پويا و در حال تغيير است. از ديگران مي گيردو به ديگران از مي دهد رشد گريزي نيست. مي توان گفت با بين المللي ديدن، سنت معنايي جاري و هميشگي دارد سنت به معناي عنصري زنده بسيار ارزنده است. در واقع ما كلمات را درست معنا نمي كنيم. سنت ما مي تواند همان دستهاي داوينچي و نگارگري بهزاد باشد، فقط برمي گردد به نوع ديدگاه و تفكر ما. آيا كسي تا به حال به ماتيس گفته است كه كارهايت فاقد هويت فرانسوي است و شرق زده؟ هستي به خير دليل اينكه استفاده اي درست از سنت جهاني و گذشته داشته است. به همين دليل وقتي كه در بستر تاريخ واقع مي شود، دچار بي هويتي نمي گردد. شناخت زمينه هاي موجود براي ارائه آثار نقاشان در عرصه هاي بين المللي، آخرين هدف بينال است. شناخت توسط چه كساني رخ مي دهد. و آيا اين افراد كارشناس هنر نقاشي هستند و مي توانند كاري را كه بتواند در عرصه هاي جهاني ديده شود، به قشر نقاش نشان؟ دهند به طور كلي مي توان گفت: نقاشي دو سالانه امسال در نماياندن فضاي باز نسبت به دوره هاي پيشين در سطح بهتري قراردارد كه شايد به دليل نوع سياست گذاري جديدي است كه وزارت ارشاد اعمال نموده است اما تصويري كه از نقاشي معاصربه دست مي دهد، همچنان مبهم و آشفته است. شايد اشكال عمده در نبود حلقه هاي رابط ميان سنت و مدرنيسم، نونهادي نشدن مدرنيسم و يا نداشتن يك ذهن آرشيوي و نشناختن گذشتگان باشد. اميدوارم با صنفي شدن نقاشي و با برنامه ريزي درست و همكاري تمام اقشار نقاشان امروزي، ره آورد خوبي براي دو سالانه بعدي و كل نقاشي كشورمان داشته باشيم. س. خ