Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761018-37055S1

Date of Document: 1998-01-08

گزارش قرن - 1900 2000 كشتار دسته جمعي اهالي يك دهكده در فرانسه قتل عام مردم اورادور توسط اس اس ها 1944 10 ژوئن مبارزات زيرزميني رزمندگان جنبش مقاومت فرانسه عليه اشغالگران آلماني روز به روزابعاد گسترده تري پيدا مي كند و اكنون علاوه بر جوانان و افراد عادي شهرها و روستاها، افسران قديمي و نظاميان معاف از خدمت ارتش سابق نيز به گروههاي پارتيزاني ارتش زيرزميني مقاومت پيوسته اند و به هرصورت ممكن با اشغالگران آلماني مبارزه مي كنند. اين گروهها دريك شبكه وسيع و هماهنگ بايكديگر و با ستاد عملياتي فرانسه آزاد در لندن ارتباطدارند و اسلحه مورد لزوم راتوسط هواپيماهاي انگليسي و باچتر نجات دريافت مي كنند. در روز 9 ژوئن يك گروه از اين رزمندگان يك افسر آلماني وابسته به شبه نظاميان اس اس را ربودند و وي را كه متهم به ارتكاب جنايات فجيعي در فرانسه بود، در دهكده كوچك اورادور تيرباران كردند. روز بعد يك گروهان از ماموران اس اس دهكده مزبور را تحت محاصره قرار داد و فرمانده آنها دستور داد كه همه اهالي را در ميدان مركزي دهكده جمع كنند. يكي از روستائيان كه موفق به فرار از اين مهلكه شده است، ماجرا را چنين شرح مي دهد: فرمانده گروه اس اس به مردان دهكده دستور داد كه به دسته هاي نفري 50 تقسيم شوند و سپس ماموران اس اس هر دسته را به انبار بزرگ نزديك ميدان بردندو در آن را بستند و اهالي رادسته دسته به مسلسل به زنان بستند دستور داده شد كه بابچه هاي خود به كليساي دهكده بروند و در آنجا منتظر بمانند. پس از پايان اعدام همه مردان دهكده و غارت منازل و به آتش كشيدن آنها، افراد اس اس به سراغ زنان و بچه ها كه در تالاركليسا جمع شده بودند آمدند. جعبه اي را كه از آن دود غليظ وبدبوئي متصاعد مي شد در بالاي يك سكو قرار دادند و پنجره ها ودرها را بستند و خود خارج شدند. هواي داخل تالار كليسا به سرعت غيرقابل تنفس و خفقان آور شد و زنان و بچه هاي بدبخت يكي پس از ديگري به زمين افتادند و جان ساعتي دادند بعد افراد اس اس دوباره وارد كليسا شدند و تعداد كمي از زنان و بچه ها را كه هنوز زنده بودند به مسلسل بستند. سپس كليسا راآتش زدند و رفتند. آنها تا سه روز دهكده اورادور را درمحاصره داشتند و به كسي اجازه ورود به آن را نمي دادند و پس از عزيمت آنها از منطقه بودكه اهالي روستاهاي اطراف به اين دهكده سوخته و ويران آمدند و از فاجعه اي كه روي داده بود آگاه شدند... بخشدار فرانسوي منطقه كه سه روز بعد گزارشي از ماجرا تهيه كرد، تعداد قربانيان اين كشتارجمعي را 642 نفر ذكر كرده است كه در ميان آنها تعدادي كودك و همچنين تعدادي سالمندان بالاي 70 سال و يك پيرمرد 85 ساله ديده مي شود. در همين احوال گروههاي ديگررزمندگان مقاومت فرانسه درجنوب اين كشور عمليات چريكي متعددي براي تسهيل پياده شدن قواي متفقين در سواحل انجام دادند و بيش از 700 نفر آنها گرفتار پليس آلمان و بلافاصله تيرباران شدند. تشكيل حكومت موقت جمهوري فرانسه 1944 3 ژوئن با نزديك شدن موعد عمليات پياده كردن قواي متفقين در فرانسه، شوراي ملي نجات فرانسه كه مقر آن در الجزاير است، به اتفاق آراء تصميم گرفت كه ازاين پس به عنوان دولت موقت فرانسه عمل كند و رهبري آن همچنان با ژنرال شارل دوگل باشد. اين تصميم از آن جهت اتخاذ شده است كه با ورود متفقين به فرانسه، حكومت ويشي سرنگون خواهد شد و بايد براي جايگزيني آن دولتي وجود داشته باشد تاسازمانهاي كشوري واداري زير نظرآن به وظايف خود عمل كنند. قواي متفقين شهر جاويدان راتصرف كرد قواي متفقين در رم 1944 4 ژوئن رم، معروف به شهر جاويدان وبه عنوان يكي از پايتخت هاي كشورهاي محور، امروز دروازه هاي خود را به روي قواي متفقين گشود و اهالي آن با شور وهيجان از سپاهيان فاتح به عنوان نجات دهندگان خود استقبال كردند. ژنرال دولانر اگر چه پس از سقوط موسوليني ورژيم فاشيست، حكومت جديدايتاليا براي متفقين دشمن محسوب نمي شود و شهر رم ديگراهميت نظامي و سياسي اما ندارد، تصرف آن داراي وجهه نمادين براي متفقين است و تخليه آن ازقواي آلمان افول قدرت هيتلر رانشان مي دهد. متفقين از مدتها پيش براي تصرف رم تلاش مي كردند وسپاهيان آلماني به فرماندهي ژنرال كسلرينگ دفاع سرسختانه اي از پايتخت ايتاليا به عمل آوردند، اما در برابر حملات پي درپي قواي زميني و برتري هوائي و دريائي متفقين سرانجام ناگزير به عقبنشيني و تخليه رم شدند و خط دفاعي تازه اي در شمال ايتاليا تشكيل دادند. با گشوده شدن راه رم، ميان گروههاي مختلف قواي متفقين كه مشتركا آلمانها را به عقبرانده بودند، مسابقه هيجان انگيزي در گرفت و هر گروه مي كوشيد كه زودتر از گروههاي ديگر وارد شهر جاويدان شود و دراين مسابقه پيروزي نصيبسپاهيان امريكائي گرديد. قواي انگليس و سپاهيان فرانسه آزادو لهستانيها يكي پس از ديگري وارد رم شدند و در خيابانهاي شهر رژه رفتند. در پيكارهاي طولاني براي تصرف رم، امريكائيها بيشترين تلفات را متحمل شدند و 42 هزار كشته و مجروح و مفقودالاثر داشتند. با تصرف رم، ويكتور امانوئل سوم پادشاه ايتاليا از مقام خود استعفا داد و سلطنت رابه فرزندش امبرتو اما واگذاشت، در ايتاليا طرفداران رژيم سلطنتي در اقليت قرار دارند و اكثريت مردم، استقرار رژيم جمهوري را ترجيح مي دهند. مارشال بادوگليو نخست وزيرايتاليا نيز از مقام خودكناره گيري كرده است، زيرااحزاب ضدفاشيست ايتاليا و ازجمله كمونيستها او را به اندازه كافي مصمم در تعقيب و محاكمه موسوليني، ديكتاتور سابق، نمي بينند و خواهان نخست وزيري قاطع تر و قدرتمندتردر مبارزه با فاشيست ها از هستند سوي ديگر در انتخابنخست وزير جديد، نظر مقامات متفقين نيز اهميت دارد و آنهايك سياستمدار معتدل را در شرايط آشفته كنوني ايتاليا براي بازگرداندن آرامش به كشورترجيح مي دهند. توافقهاي پولي براي دوران پس از جنگ 1944 30 ژوئن نمايندگان كشورهاي صنعتي دراردوي متفقين، دربرتون وودزيك كنفرانس مهم تشكيل داده اند تا درباره مسائل پولي و اقتصادي دوران پس از جنگ تصميم آنها بگيرند براي تشكيل يك بانك بين المللي با سرمايه /8 8ميليارد دلار توافق كرده اند وهمچنين تاسيس بانك ديگري رابا سرمايه 9 ميليارد دلار در نظردارند كه عهده دار بازسازي وترميم خسارات جنگ خواهد بود ودر توسعه اقتصاد كشورهاي ضعيف كمك خواهد كرد. بانك بين المللي براي ايجاد ثبات پولي در دوران پس از جنگ برنامه ريزي شده است، اما دولت شوروي از مشاركت در اين برنامه ها سرباز مي زد. بمب پرنده هيتلر، لندن را هدف مي گيرد 1944 12 ژوئن هيتلر از مدتها پيش درسخنرانيهايش از يك اسلحه سري آلمان سخن مي گفت كه اگر ضرورت ايجاب كند مورد استفاده قرارخواهد گرفت و به صورت مظهرانتقام آلمان از دشمنانش شهرهارا به آتش خواهد كشيد و با يك ضربه درهم كوبنده اهالي آنها رانابود خواهد كرد. اسلحه سري هيتلر اكنون براي اولين بار از غلاف مرموز خود بيرون كشيده شده است. اين جنگ افزار نوظهور يك موشك دوربرد به صورت يك بمب پرنده است كه با سيستم رآكتور پرتاب مي شود و سرعت پرواز آن به 650 كيلومتر در ساعت مي رسد. اولين نمونه بمب پرنده نامگذاري Vآلمان شد است كه Vحرف نشانه Vengence به معناي انتقام است. موشك مزبور بيش از 800 كيلو مواد منفجره حمل مي كند و مي تواند هدفهائي را درفاصله دور نشانه گيري كند. اين بمب پرنده امروز از سكوي پرتاب خود در بندر كاله به سوي لندن هدف گيري شد و انفجار آن در اين شهر موجي از وحشت پديدآورد، اما خسارات وارده به آن شدتي كه هيتلر ادعا مي كرد نبود. كارشناسان نظامي انگليس به مردم اطمينان داده اند كه بمب پرنده در مسير حركت خود و قبل از اينكه به هدف برسد، قابل نابود كردن است و چون بيش ازيكهزار متر از زمين ارتفاع نمي گيرد، با توپهاي ضدهوائي مي توان آن را هدف گرفت و درهوا منفجر كرد.