Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761018-37049S1

Date of Document: 1998-01-08

سوخت را به زيان اقتصاد ملي هدر ندهيم به كارگيري شيوه هاي غلط و ناسازگار معماري دردهه هاي اخير يكي از عوامل مهم هدر رفتن سوخت بويژه در مناطق روستايي كشور است شمع افسانه اي... گرمابه اي كه به همت و دانش شگفت انگيزشيخ بهايي دانشمندبزرگ ايراني، در اصفهان با يك شمع گرم مي شد، محصول علم وتجربه اي بود كه هزاران سال درتاريخ ميهن كهنسال ما ريشه به كارگيري داشته است شيوه درست معماري و استفاده بهينه از فضاي ساختمان به دانشمند بزرگ ايران كمك كرده بود كه تنها با حرارت يك شمع گرمابه اي را برپا دارد. اما دريغا كه معماري در كشور ما، هرسال از شيوه هاي درست و سازگار با آب و هواي مناطق گوناگون دورافتاده است و امروز، در روستاها مردم به سرعت سرگرم ايجاد خانه هاي آجري با ديوارهاي نازك وپنجره هاي بزرگ اند كه تنها براي فصل تابستان مناسب است و درمقايسه با گذشته، چندين برابرسوخت مورد نياز است تا چنين خانه اي در فصل هاي پائيز و زمستان نيز قابل سكونت و تحمل باشد. به اين ترتيب ما با از دست دادن روش هاي درست و سازگار معماري كه ميراث ارزنده نياكان ما ومحصول تجربه و آزمون و خطاي چندين نسل بوده است، خود را درمعرض تندباد مصرف زدگي وهدردادن انرژي قرار داده ايم و به زيان نسل هاي آينده به منابع تجديدناپذير انرژي هايي مثل نفت چنگ انداخته ايم. هدردادن انرژي را به گونه تلخ تري در سوخت و ساز خودروها شاهد موتورهاي هستيم معيوب بنزين بيشتري را به صورت ناقص مي سوزانند و ضمن ايجاد آلودگي گسترده و پخش گازهاي سمي در هواي شهرها، زيان هنگفتي به اقتصاد ملي ما وارد مي كنند. زمان آن فرارسيده است كه راههاي لازم و مناسب را براي جلوگيري از هدررفتن سوخت و حفظ اين منابع ارزشمند براي نسل هاي آينده كشورمان به كار در بنديم گزارش حاضر با مردم، كارشناسان و مسئولان در اين خصوص گفت وگو كرده ايم. انسان از همان زماني كه سوخت را تجربه كرد دريافت كه همواره براي گذران نيازهاي اوليه اش به فراورده ها و منابع سوختي، نيازمند است. اما اين تجربه زماني به اوج شكوفايي خود رسيد كه تكنولوژي تولد يافت و اهميت آن ازجمله فراورده هاي نفتي، درصادرات و واردات كشور ما نمود قابل توجهي پيدا كرد. فراورده هاي فسيلي كه براثربقاياي جانداران در ساليان متمادي به تدريج به وجود آمده است، پس از طي مراحل مختلف در دسترس مصرف كننده قرار مي گيرد اما با توجه به نداشتن معيار مناسب براي مصرف آمار مصرف سرانه اين گونه فراورده به رقم /8 9 بشكه در سال، براي هر نفر تخمين زده مي شود كه صدالبته اين رقم با هيچ گونه معيار جهاني قابل مقايسه نيست. به اعتقاد بسياري از افراد تفكري كه ما بر روي دريايي از نفت نشسته ايم، برداشت غلطي است كه تنها مصرف بي رويه را به دنبال دارد و در نتيجه به تخليه آن در مدت زمان اندك دامن خواهد زد. بحث صرفه جويي در مصرف فراورده هاي نفتي تلنگري است به كم مصرف كردن و درك واقعي، استفاده درست از منابع تجديدناپذيري كه به راحتي دراختيار همگان قرار اما دارد، درحالي كه ساليانه مصرف آن، سير صعودي خود را همچنان حفظ كرده است. بي توجهي به مصرف بهينه سوخت علاوه بر زيان هاي شديداقتصادي، آلودگي محيطزيست را تشديد كرده است. به عنوان نمونه، در پمپ بنزين هاي سطح شهر، بسياري از رانندگان بدون توجه به ظرفيت باك بنزين خودرو، بنزين گيري را آن قدر ادامه مي دهند كه مازاد آن سرريز و جاري مي شود. با محاسبه اين مقدار بنزين كه در شب و روز براثر بي دقتي رانندگان هدر مي رود، مي توان زيان هاي اقتصادي آن را محاسبه نقص كرد فني پمپ بنزين ها نيز گاهي مزيد بر علت است. به اين ترتيب علاوه بر زيان هاي اقتصادي براثر انتشار گازهاي آلاينده، آلودگي هواي شهر شديدتر مي شود و سلامت عده زيادتري از هموطنان ما دچار مخاطره مي گردد. يكي از عوامل آلودگي هواي شهرها كه امروزه از معضلات محيط زيست به شمار مي رود، مصرف بي رويه سوخت و از طرفي سوخت ناقص ناشي از نقص فني وسايط نقليه شهري است و واضح است كه وجود اتوبوس هاي سطح شهر و مستهلك بودن تعداد بي شماري از آنها تنها به آلوده تر شدن هواي شهر كمك مي كند. كاظم جيرودي مدير روابط عمومي شركت واحداتوبوسراني مي گويد: از بين 4500 دستگاه شاغل اتوبوس بيش از 70 درصد آنها در سطح شهر مستهلك هستند، ولي براي كمبود اين وسيله در سطح شهر مااقدام به بازسازي مجدد آنها كرده ايم. اما با توجه به اينكه حدود 30 تا 35 سال است كه اين وسيله يك مدل بيشتر نبود و تغييرات اساسي هم ندارد، تبديل به احسن نمودن آن تغييري چنداني نمي كند بيشتردوباره كاري است. وي مي افزايد: در شهرهاي چند ميليوني ما، اتوبوس هاتنها وسيله نقليه عمومي به شمار مي روند و از طرفي عمر مفيد اتوبوس ها در همه دنيا بين 3 تا 5 سال است. در حالي كه بسياري از اتوبوس هاي در حال خدمت ما قدمت 25 20 تا ساله بازسازي دارند ماتنها مسكن است ولي كار اساسي نمي شود. وي مي افزايد: قبول داريم كه اتوبوس ها دود مي كنندو سوخت ناقص توليد مي كنند ولي كار ما مقطعي است. بايد در اين زمينه برنامه ريزي شود. از طرفي گازسوز شدن اتوبوس ها كه جانشين خوبي براي محيط زيست سالم است در حال حاضر تنها 120 دستگاه ازدستگاه 4500 گازسوزند و مابقي حال قديمي گازوئيل سوزند بودن اين دستگاهها نتايج مشخصي دارد پس بايددر جهت مصرف بهينه هزينه هايي را در نظر گرفت. مهندس سوسن افضل زاده كارشناس امور نفتي مي گويد: زماني كه بحث صرفه جويي از بالا با برنامه ريزي صحيح شروع شود نتايج قابل توجهي را به بار خواهد داد. به عنوان مثال وزارتخانه هاي نفت و نيرو مي توانند بااعمال سياست هايي حداقل 150 هزار بشكه در روز درمصرف فراورده هاي نفتي صرفه جويي كنند و اين رقم معادل مصرف يكي از كشورهاي جهان سوم است. مصرف كنندگان اصلي فراورده هاي فسيلي را بيشتربخش هاي صنايع، تجاري و مصارف خانگي تشكيل مي دهند. صرفه جويي درست در بخش سوم كه مردم قراردارند مي تواند نتايج قابل توجهي را نشان دهد. ادامه دارد