Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761017-36928S1

Date of Document: 1998-01-07

دانشگاه و دانشجو در آيينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري تهيه و تنظيم: دفتر مقام معظم رهبري (مديريت ويژه نشر آثار ) ( ) 53 تفرقه و دسته بنديهاي سياسي تشكلهاي دانشجويي مسلمانان، ره آورد نيازهاي انقلابند; مي توانند در يك مشاركت همراه با رقابت، اما بدون نزاع و خصومت، در مسير تعميق و گسترش فرهنگ انقلاب در توده هاي دانشجو كمك كنند و جمع وسيعتري را پوشش دهند و در ارتقاي بينش ديني و سياسي مجموعه وسيعتري از دانشجويان شركت جويند. انجمنهاي اسلامي يا جامعه اسلامي، يا تشكلهاي دانشجويي ديگر، بسيج، دفترنمايندگي، افرادي كه مشغول اين كارها هستند... همه، هم به نظر ما خوبند، همه هم اسلاميند، دانشجويند، مانعي ندارند و باشند، با همديگر كار بكنند، از نظر ما هيچ ايرادي ندارد; اما تعارض نبايد من باشد اصرار بر اين ندارم كه بايد اين اسمها همه يك اسم بشوند; نه شدند، شدند; نشدند هم مانعي ندارد; اين مخطور بزرگي نيست. محيط بزرگ است. بالاخره اختلاف سليقه وجود دارد; اختلاف سليقه ايرادي هم ندارد. اما نكته مهم آن است كه اين تشكلها، دانشجويي و خودجوش باشند واز احزابو باندهاي سياسي بيروني نشات نگيرند و منازعات گروههاي سياسي را به داخل دانشگاه سرايت ندهند: نگذاريد مشكلات بيرون دانشگاه - سياسيكاريها و باندبازيها و امثال آن - خود را برتجمعها و تشكلهاي دانشجويي تحميل كند و وارد بشود. البته هر گروهي در بيرون دانشگاه علاقه دارد كه يك مجموعه دانشجويي به عنوان ابزار كار داشته باشد كه در هنگام لازم از آن استفاده كند و آن گروه برايش فريادي بكشد; نبايد بگذاريد چنين بشود. متاسفانه جنبش دانشجويي در مواردي بسيار، گرفتار اين آسيبشد و تحت تاثيرپاره اي از القائات و يا همكاريهاي برون دانشگاهي، خواسته و يا ناخواسته آلت دست احزاب سياسي بيروني شد: البته بديهي است وقتي انسان در مسايل گوناگون كشور - ديني يا سياسي - فعاليت مي كند، ممكن است با افرادي خارج از محيط دانشگاه همكاري كند; اين همكاري ايرادي ندارد; اما اين طور نباشد كه دو نفر در بيرون با هم دعوا كنند، ما در دانشگاه به هواي آن دو نفر دعوا كنيم و مشكلات آنها به ما كه دانشجو و در دانشگاهيم، منتقل بشود. اين، مصلحت نيست. بخشي ديگر از تنازعات سياسي دانشجويي، از سختگيري در مقولاتي چون دينداري، انقلابيگري و... نشات بدون مي گيرد ترديد، نه در اصل فهم ديني و نه در ميزان التزام به اصول و ارزشهاي ديني و انقلابي، همساني وجود ندارد; ولي در مواردي، كسان و يا گروههايي انتظار همگوني را ندارند، و چون آن را نمي يابند، بر مي آشوبندو سختگيرانه و قهرجويانه نسبت به ديگران قضاوت مي كنند: اگر راست مي گويند، بنشينند با همديگر تفاهم بكنند وآن كار اصلي را انجام بدهند. حالا اين كه متعلق به محيطهاي دانشجويي و دانشجويان است كه بايد متوجه باشند چه كار مي كنند... اعتقاد به دين، درجاتي گيرم دارد آدمهايي هم باشند كه آن اعتقاد روشن سالم و آن تفكر انقلابي زيبا را - كه آدم حتي از تصورش حظ مي كند - نداشته باشند و يك درجه پايينتر باشند; باشد بهتر از آن كسي است كه هيچ چيز از آن را نداشته باشند. عامل ديگر در خيزش اختلافات و تنازعات، كوته نگري و تعصب در نامهاي تشكيلاتي است. در روزگارما، گروهها واحزاب، نقش منيت متورم را ايفا مي كنند و خود بزرگ بيني ها، گاه و بيگاه در قالب گروه گراييها و حزبگراييهاخودنمايي مي كند. فرد يا افراد چون در فلان تشكيلات هستند، تلاش مي ورزند كه آن را بزرگ نشان دهند وبا تضعيف و تحقير ديگر تشكيلات مشابه، منيت خويش را ارضا شده بيابند. و چنين است كه مرزهاي مريي و نامريي پديد مي آيدو قلوب جامعه را از يكديگر جدا مي كند: مطلقا نبايد اسمها و عنوانها ديوار به وجود آورند و مرز ايجادكنند. طرح عناويني مثل دانشجوي اين وزارت ودانشجويي آن وزارت، دانشجوي اين دانشگاه و دانشجوي آن دانشگاه، دانشجوي دانشگاه دولتي ودانشجوي دانشگاه غيردولتي، انجمن اسلامي اينجا و انجمن اسلامي آنجا، خطرآفرين است. هنر بزرگ امام ما اين بود كه اين ديوارها را از ميانه اجتماعات مردم برداشت; ديوارهايي كه فضاي عظيم و وسيع و باز را به حفره ها و كلبه هاي كوچك تبديل كرده بودند. او يك فضاي وسيع ساخت. عامل ديگر در ميدان دادن به منازعات دانشجويي، اختلافات سليقه اي است. متاسفانه فقدان و يا ضعف روحيه تحمل، سعه صدر، احترام به انديشه و سليقه مقابل و... هماره، موجب آن بوده وهست كه مسايل كوچك، به درگيريهاي بزرگ تبديل شوند و خصومتهاي حاد را بپرورند: گاهي مشاهده مي شود كه دو گروه دانشجويي در مقابل هم قرار مي گيرند و صف آرايي مي كنند; انگاري كه لشكر ايران و عراق است! غافل از اين كه هر جوان دو، انقلابي مسلمان معتقد به امام عاشق انقلاب دوره جمهوري اسلامي هستند. اگر با هم اختلاف سليقه هم دارند، اين قدر ديگر دشمني كردن و خصومت كردن ندارد.