Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761017-36922S1

Date of Document: 1998-01-07

حيف است كه رشد سينماي ما متوقف شود گزارشي از مشكلات سالنهاي سينما در ايران اگر ساخت سالنهاي سينما را جدي نگيريم حركت طبيعي توليد فيلم در كشور متوقف خواهد شد، افراد با استعدادي كه جذب سينما شده اند فرصت كار نخواهند داشت و ممكن است يا بطور كلي سينما را رها كنند و يا به رسانه هاي ديگر پناه ببرند. هنوز آنقدر به دور نيستيم تا به ياد بياوريم: همبستگي هاي خانوادگي، محلي، شهري، ارتباطهاي مستمر اهالي محل با يكديگر و همياري هايي كه در غم و شادي با يكديگر داشتند. حياط خانه هايي كه بوي نم آب تازه پاشيده شده و تختهاي چوبي كنار باغچه هاي آن براي پذيرايي همسايگان و دوستان اعلام آمادگي مي كرد تا ياالله گويان پرده ورودي خانه را كنار زده و ساعتها به صحبت و تبادل افكار بپردازند. سفره هايي كه به هر مناسبت در هر كوي و منزل برپا مي شد تامن هاما شود. زندگي ماشيني و آپارتمان نشيني در شهرهاي بزرگ و مسائل و مشكلات اقتصادي شهرنشيني مي رود تا اين فرهنگ غني را به فراموشي بسپارد و خانواده بيگانه از اجتماع و اعضاي خانواده بيگانه از يكديگر هريك در خانه غرق در مسائل خود باشند وبراي گذران اوقات فراغت تنها به راديو، تلويزيون و يا مطالعه فردي پناه ببرند. كه نتيجه اش بيگانگي افراد اجتماع از هم و بروز ناهنجاري ها در جامعه است. محمدمهدي دادگو كارشناس امور سينما. با اشاره به آثار زندگي ماشيني در تهران بزرگ و با اعتقاد به اينكه مسائل و مشكلات تهران نشيني مي تواند منجر به ايجاد خلاهاي فرهنگي شود، گفته است: در چند سال اخير شهرداري تهران رسالت پركردن اين خلا فرهنگي را با ايجاد پاركها، فرهنگسراها، كتابخانه هاي فضاهاي محلي، فرهنگي، احياء قهوه خانه هاي سنتي و ديگر امكاناتي كه فراهم آورد، برعهده گرفت كه با استقبال فراوان مردم نيز روبه رو شد اما ابرشهر تهران خيلي بيش از اين نيازمند فضاهاي فرهنگي سينما است باپرده مسحوركننده اي كه در فضاي تاريك تمام حواس مخاطب را جذب خود مي كند جذابيت كافي را براي جلبهمه اقشار و گذران اوقات فراغت همگاني در يك فعاليت ميداني دارد و مي تواند با ساختار جديد به صورت مجموعه هاي فرهنگي - سينمايي در انجام اين مهم كارساز باشد.. o نكته: .كارشناسان امور سينمايي معتقدند كه سينما اين موقعيت را فراهم مي آورد كه گذران اوقات فراغت به صورت جمعي صورت بگيرد و فعاليتهاي جمعي فرهنگي افزايش پيدا كند. محمدحسن پزشك مديرعامل بنياد سينمايي فارابي. مي گويد: در حال حاضر 297 سينماي فعال در كشور وجود دارد كه ميانگين اين رقم براي هر استان در حدود 9 سينماست. بنابراين براي اينكه هر ايراني لااقل بتواند هر 15 روز يكبار به سينما برود بايد حداقل 1200 سينماي جديد در ايران احداث شود. وي با تاكيد بر كمبود جدي سالنهاي سينما در كشور، مي گويد: مشكل ديگر اينكه بيشتر سينماهاي تهران در مناطق تجاري و يا صنعتي قرار دارند كه اين مناطق محل تردد جوانان و خانواده ها نيست. پزشك. با اعتقاد به اينكه سينما يكي ازارزنده ترين سرمايه هاي ملي ما محسوب مي شود مي گويد: در حال حاضر بيش از 97 درصد از مناطق كشور تحت پوشش تلويزيون قرار دارد كه شايد خيلي هم تلويزيون ملي نباشد، چرا كه مي توان از طريق آن تمام شبكه هاي ماهواره را دريافت كرد. اما سينما رسانه اي است كه خالصانه مي تواند در اختيار فرهنگ خودي قرار بگيرد و به عنوان يك پناهگاه فرهنگي براي مردم ما تلقي شود. كسي سينما نمي سازد . o نكته: گرچه كارشناسان معتقدند كه افزايش سالنهاي سينما براي حيات سينماي ملي ما ضروري است، اما واقعيت اينكه كمتر كسي حاضر است براي ساخت سالن سينما سرمايه گذاري كند. مهندس رضانصر. مشاور عمراني معاونت امور سينمايي در اين مورد مي گويد: حجم سرمايه گذاري براي سالن سازي با بازگشت سرمايه، درآمد و سود آن تناسب اقتصادي ندارد. سرمايه گذاري مطلوب بايد در يك زمان سه تاپنج ساله جواب دهد. بازگشت سرمايه در صنعت سينماسازي نيازمند زمان طولاني آن هم در حد چند دهه است. محمدمهدي نيز دادگو در اين مورد گفته است: ساخت سالن سينما در مقايسه با ساير فعاليتهاي ساختماني سودآور نيست. اگر سرمايه گذار به جاي سالن سينما يك مجموعه آپارتماني بسازد در مدت بسيار كمتري اصل سرمايه اش بازمي گردد و به سوددهي مي رسد چرا بايدسينما بسازد و 90 سال منتظر بازگشت سرمايه اش بماند. همين الان اگر به سينماها اجازه تغيير كاربري داده شود بسياري از صاحبان سالنهاي سينما مايل به تغيير كاربري هستند، چون اگر سينماي خود را تبديل به انباريا پاركينگ بكنند بيشتر سود خواهند كرد. درآمدي نداريم! محمد زكريا، مدير سينما آستارا. مي گويد: صاحبان سينما مايل به تغيير كاربري هستند، چون درآمدي فقط ندارند قيمت زمين اين سينما ميليون 600 تومان است. اگر دخل و خرج سينما را مقايسه كنيد مي بينيد كه درآمدش به اندازه نصف خرجش هم نيست. درآمد اين سينما (پس از كسر هزينه هايش ) در يكسال گذشته در حدود يك ميليون و دويست هزار تومان بود. مالكيت اين سنيما متعلق به 9 شريك است. حالا يك ميليون و دويست هزار تومان را تقسيم بر 9 كنيد. آيا مي ارزد كه آدم سينمادار؟ باشد . محمدحسن پزشك نيز معتقد است: . سينماسازي نيازمند سرمايه سنگيني است، چرا كه ساختمان سينما داراي ساخت متفاوتي است. به عنوان مثال نيازمند عايق صداست، دستگاههاي نمايش فيلم و سيستم هاي صدا و تصوير نيز بسيار گران است. بنابراين ساخت سالن سينما در حال حاضر براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نيست، مگر اينكه تسهيلات ويژه اي از سوي دولت به اين منظور فراهم شود. سال 80 زمان! o نكته: . بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه نرخ بازگشت سرمايه گذاري در احداث سالن سينما (سرمايه لازم براي تامين زمين در نقاط مناسب شهري، ساختمان سازي، تامين تجهيزات، تامين تاسيسات استاندارد و... ) بطور متوسط كمتر از يك درصد اين است در حالي است كه نرخ بهره پس اندازهاي بانكي 13 درصد و يا بيشتر است. اطلاعات موجود همچنين حاكي از آن است كه مدت بازگشت اصل سرمايه در ساخت سالن سينما به طور متوسط 80 سال است. مهندس رضانصر. دولت بايدامكاناتي فراهم كند كه سرمايه گذاري براي ساخت سالن سينما منطقي و جذاب شود. به اعتقاد وي در غير اين صورت امكان سرمايه گذاري در اين صنعت به زيرصفر خواهد رسيد. مهندس نصر همچنين گفته است: هم اكنون مجتمع 40ساخت سينمايي در سراسر كشور به دليل نبود بودجه به صورت نيمه تمام رها شده است. برخي از اين پروژه ها بيش از 60 درصد و برخي ديگر بيش از 80 درصد از عمليات ساختماني خود را پشت سر گذاشته اند. متاسفانه صاحبان برخي از اين پروژه ها به دليل بدهي هايي كه به خاطر سرمايه گذاري در ساخت اين پروژه ها نصيبشان شد، هم اكنون در زندان به سرمي برند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي. تاسيس و اداره سالنهاي سينما بايد توسط بخش خصوصي ( مردم ) صورت بگيرد. زيرا انگيزه هاي اقتصادي - فرهنگي بين مردم (به عنوان موسسان مراكز فرهنگي ) با مردم (به عنوان مخاطبان محصولات فرهنگي ) تعادل لازم را در اين داد و ستد فراهم و رونق فرهنگي را تضمين مي كند. o نكته: .واقعيت اينكه مردم به ساخت مكانهاي فرهنگي از جمله سالن سينما علاقه اي ندارند چرا كه تاسيس اين نوع ساختمانها و فعاليتها در مقايسه باديگر شاخه هاي سرمايه گذاري براي احداث ديگر ساختمانها فاقد هرگونه انگيزه و توجيه اقتصادي است. چند پيشنهاد . گروه كارشناسان معاونت امور سينمايي. براي اينكه ساخت سالنهاي سينما داراي توجيه اقتصادي شود وفراخواني مردم براي سرمايه گذاري در اين بخش ميسر باشد، پيشنهادهايي ارائه كرده اند كه مهمترين آن عبارت است از: واگذاري زمين با كاربري فرهنگي در مناطق مناسبشهري به متقاضيان احداث سالن سينما، ارائه وام بانكي با حداقل نرخ بهره، پرداخت ارز براي تامين تجهيزات فني (سيستم هاي صدا و نمايش ) با حداقل قيمت ممكن، ارائه مجوز ساخت فضاهاي تجاري درون مجتمع ساختماني هر سينما به منظور تقويت مالي متقاضي و تشويق سرمايه گذاران. به گفته دادگو احداث يك مجتمع سينمايي با پنج سالن كوچك كه هركدام صندلي 200 داشته باشد حداقل نيازمندهزينه اي بالغ بر 500 ميليون تومان است. با توجه به اينكه نرخ بازگشت سرمايه در اين سرمايه گذاري بسياراندك و زمانش بسيار طولاني است، كمتر كسي حاضر به سرمايه گذاري در اين صنعت است. وي پيشنهاد مي كند: شهرداري به سرمايه گذاران اين بخش اجازه بدهد كه داخل مجتمع هاي سينمايي مراكز تجاري احداث كنند، آن هم مراكزي كه فعاليتشان به فعاليت فرهنگي نزديك باشد و بابت احداث اين مراكز تخفيفهاي زيادي بدهد تا به نوعي ساخت سالن سينما براي سرمايه گذار رايگان دربيايد. مهندس نصر با اعتقاد به اينكه معاونت امور سينمايي به تنهايي نمي تواند براي افزايش سالنهاي سينما كاري از پيش ببرد، مي گويد: براي اينكه سرمايه گذاري در تاسيس و اداره سينما مقرون به صرفه شود، نيازمندمشاركت همه نهادهاي فرهنگي، وزارت مسكن، سازمان زمين شهري، شهرداريها، بانكها، وزارت امور اقتصاد ودارايي و... هستيم.. سيف الله داد معاون امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيز در اين مورد گفته است: مشكل كمبودسالنهاي سينما يك مشكل كلان است و همه اقشار مردم اعم از نمايندگان مجلس، هيات دولت، ائمه ائمه جمعه، جماعت و تمام آن دسته از كساني كه مي توانندسرمايه گذاري كنند، براي حل اين مشكل بايد مشاركت كنند. اين مشكل را تشكيلاتي مثل معاونت سينمايي و ياحتي وزارت ارشاد به تنهايي نمي تواند حل كند. حيف است كه... مديرعامل بنياد سينمايي فارابي نيز هشدار داده است كه: اگر ساخت سالنهاي سينما را جدي نگيريم حركت طبيعي توليد فيلم در كشور متوقف خواهد شد، افراد بااستعدادي كه جذب سينما شده اند فرصت كار نخواهند داشت و ممكن است يا به طور كلي سينما را رها كنند ويا اينكه به رسانه هاي ديگر پناه واقعا ببرند حيف است كه رشد سينماي ما كند بشود.