Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761016-36820S1

Date of Document: 1998-01-06

خانه هاي سالمندان روسيه با كمبود بودجه روبه رو هستند واحدرسانه هاي خارجي همشهري: اين سردترين زمستان ثبت شده در روسيه است. چون انتظار مي رود دماها از اينكه هست هم پائين تر برود، سالخوردگان در ميان كساني هستند كه بيش از همه رنج مي برند. صليب سرخ بين المللي 6 ميليون دلارپول جمع آوري كرده است; آن هم با يك تقاضاي كمك اما اضطراري هنوز برابر 3حدود اين ميزان پول نقد مورد نياز است. كوشش براي جمع آوري كمك و اعانه براي سالخوردگان از طبقه تازه به دوران رسيده هاي روسيه هم نتيجه نبخشيده است. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، در بزرگترين خانه دولتي سالمندان روسيه ساكنان آن هنوز زنده اند اما زندگي آنان به مويي بسته است. كاركنان اين خانه سالمندان به شدت كم روحيه هستند و به سختي از آنان كار مي كشند و خيلي كم به آنها حقوق مي دهند. فرياد بيماران براي كمك اغلب بدون پاسخ مي ماند. اين خانه شديدا به پول نياز دارد. بيماراني كه كنترل خود را ندارند اغلب در ادرار و مدفوع خود رها شده و مي خوابند. ملافه هاي تخت آنها فقط موقعي تعويض مي شود كه وقت آن فرارسد. اجناسي مانند ملافه ها يا روبالشي هاي يكبار مصرف كه در غرب جزو استاندارد در اينگونه اماكن است، كالاهاي لوكس و غيرممكني بيش نيستند. يك كارشناس مي گويد: ما مقداري دارو دريافت مي كنيم اما تنها براي درمان بيماريهاي مزمن. ما داروهاي پيشگيري نداريم. از ويتامين ها يا حتي باند و گاز براي بستن زخمها كه شديدا مورد نياز بيماران ما هست خبري نيست. بودجه ما 15 هزار پوند در سال است. ما نياز به بودجه اي 10 برابر آن داريم. بسياري از اين سالمندان توسط خانواده شان و دولت رها شده اند. يعني به جزمراقبت هاي ابتدايي، دولت پولي براي آنها نمي پردازد. برخي از فاميل ها وبستگان هم حتي براي خاكسپاري آنان در هنگام مرگ خود را نشان نمي دهند. كاركنان اين موسسه بنيادي تشكيل داده اند تا بلكه بتوانند از شركتها يا افراد پولي گردآورند. اما همه كوششها بي نتيجه بوده است. در روسيه پول هست. برخي افراد خيلي ثروتمند شده اند و خيلي سريع هم ثروتمند شده اند. اما بيشتر آنان نمي خواهند كساني ديگر را در پول خود سهيم كنند. بخشيدن كمك و اعانه چيزي است كه به گوش هيچكس نخورده است. صليب سرخ بين المللي اكنون صندوقي اضطراري براي بيچارگان روسيه در اين زمستان تاسيس كرده است. كمكهاي صليب سرخ اغلب تنها كمكي است كه به آسيبپذيرترين بخش مردم روسيه مي رسد. مجموع كمكي كه د ر اين مدت از روسهاي غني تر در سراسر جمع شده است كمتراز 3000 پوند است. يك كارشناس مي گويد: فرايند كنوني در روسيه رامي توان خودخواهي حتي حرص وطمع ناميد. در اين وضع، نيت خوب براي كار خوبو همشهريان و هموطنان نيازمند در اولويت بالايي نيستند. كاركنان خانه سالمندان سعي مي كنند و مي جنگند تا با بودجه محدود ساكنان اين خانه را تغذيه كنند. دولت روسيه مي گويد يك تجديد حيات اقتصادي در راه است. اما اين سالمندان كه در تاريكي محروميت گم شده اند، نشانه اي از آن رانمي بينند.