Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761014-36620S1

Date of Document: 1998-01-04

آيا مصرف داروهاي ضدچاقي، خطرناك؟ است عده اي از پزشكان معتقدند، داروهاي در ضدچاقي، دريچه هاي تنفسي قلب اختلال ايجاد مي كندو آزمايشهاي باليني نيز اين مساله راتائيد مي كند مطمئنا داروهايي باعث مانندفلورامين ها، كاهش وزن مي شوند، اما احتمالا درعين حال، مشكلات و ناراحتي هاي قلبي جدي راموجب مي گردند. پزشكان مركز پزشكي مايور كه براي اولين بار، سال گذشته نسبت به اين مسئله مظنون شدند زماني بود كه بيماري 46 ساله به علت تنگي نفس شديد و درد در ناحيه قلب به بيمارستان مراجعه كرد. پس ازآزمايشات گوناگون، پزشكان به اين نتيجه رسيدند كه قلب مشكلي اساسي پيدا كرده ودريچه تنفسي قلب كه ميزان هواي واردشده وخارج شده از قلب را كنترل مي كند، دچاراشكال شده است. زماني كه پزشكان، قلببيمار را باز كردند، متوجه شدند كه دريچه مزبور سفيد و درخشان است و درواقع نوعي عكس العمل به استفاده از نوع خاصي ازداروست. داروهايي كه وي استفاده مي كرده است از خانواده فلورامين ها مانندفن فلورامين وفن ترمين بوده، قرص هايي كه امروز به عنوان داروي ضدچاقي در بين اكثر مردم بخصوص در اروپا و امريكا رايج است. پس از مدتي كوتاه، بيماراني ديگر نيز با شرايط مشابه به همان بيمارستان آورده شدند. زماني كه پزشكان حدود 24 مصرف كننده داروهاي ضدچاقي را با همان مشكل قلبي به لحاظ دريچه هاي تنفسي مشاهده متوجه كردند، شدند كه اكثر آنها در بدو شروع بيماري، خيلي زياد عرق كرده و بخصوص دركف دستهايشان علاوه بر عرق زياد، احساس درد نيز مي كردند. در يك ساله اخير بيش ازميليون 18 نسخه در رابطه با فلورامين هانوشته شده است. هيچ كس نبايد بدون اجازه و مشورت يك دكتر، خوردن اين داروها را قطع كند; چرا كه هنوز بسيار زود است كه بتوان قطعا پيرامون اين نوع داروهاو بخصوص فن فلورامين نظر داد. اما درعين حال سلامت انسانهايي كه خود را به دست اين دارو سپرده اند نيز، شوخي بردار نيست. چندي پيش، سازمان غذا و بهداشت جهاني براي تمام پزشكان نامه اي به عنوان زنگ خطر و بيدارباش در ارتباط با استفاده از اين دارو، ارسال داشت و مجله پزشكي نيوانگلند كه قراربود تحقيقات مركز پزشكي مايور را در اواخر آگوست به چاپ برساند، سه هفته زودتر اين كار را انجام دكترجرج كيورفمن داد يكي از سردبيران مجله دراين ارتباط مي گويد: ما در اغلبموارد چنين كاري نمي كنيم، شايد يك يا دو بار در سال. ما تنها زماني چنين با عجله اخبار پزشكي را به چاپ مي رسانيم كه سلامت و بهداشت عمومي درمعرض خطر جدي باشد. اين آزمايشات جزو آخرين سري آزمايشهايي پيرامون ساخت قرص هاي جديد در اين زمينه بود. آنها به وضوح مي ديدند كه چنين پيشرفتي در زمينه سرعت بخشيدن به ساخت داروهاي جديد، بدون دانستن نتايج ممكن قبلي، است مشكل آفرين باشد. هرچند قرص هاي جديد، اعتياد نياورده و قابل هضم تر هستندو برروي مغز شايد تاثير مشابهي با سروتونين داشته كه رضايت و آرامش رابراي فرد به ارمغان مي آورد، اما اوايل سال گذشته، دانشمندان و محققين اعتراض كردندكه سازمان غذا و بهداشت جهاني، به اندازه كافي آنها را مجبور نكرده كه تحقيقات گذشته را دنبال كرده و به دنبال تاثيرات قرص هايي مانند انواع سروتونين وردوكس كه به خاطر تاثيرات مخربشان بر مغز، معروف هستند، تاثير باشند اين داروها بر مغز انواع موشها، نشان داده شده است. سازمان جهاني بهداشت، تابستان گذشته ردوكس را علي رغم تاثيرات شناخته شده و مخرب آن بر مغز، تائيد كرد، زيرا چنين تشخيص داده شد كه براي بيماراني كه به طور جدي دچار چاقي مفرط (مثلا حدود 500 پاوند ) هستند سود حاصل از مصرف داروي فوق احتمال خطر و ريسك آن را تاحدي قابل قبول تر مي سازد، حداقل براي استفاده كوتاه مدت. سازمان دارو و بهداشت فن فلورامين جهاني وفن ترمين را حدود 20 سال پيش تائيد كرد. اما تاثيرات و عوارض ناشي از اين داروها، هرگز به صورت آماري بزرگ و قابل ملاحظه اعلام نشد و سازمان مذكور هيچگاه در مورد استفاده از تركيباين دو دارو با يكديگر اظهارنظري نكرد. از اين مقاله مي توان درسي آموخت. استفاده و كاربرد داروهايي از خانواده فلورامين و fen/phen يافن ها به طرز عجيبي به عنوان دارويي معجزه آسا تلقي مي شود و درحال حاضر، توسط پزشكان نه تنهابراي افراد بسيار چاق، بلكه براي بيماراني كه مي خواهند تاحدي سايز خود را كوچك كرده و كمي لاغرتر به نظر آيند، نيز تجويز مي گردد. بهترين پيشنهادي كه به اين بيماران مي توان كرد اين است كه سعي كنندكمي كمتر غذا خورده و بيشتر ورزش وپياده روي كنند تا سالمتر بمانند. نوشته: دكتر كريستين گورمن (تايم ) 1997 ترجمه: سهيلا زماني