Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36569S1

Date of Document: 1998-01-03

دستاوردهاي بزرگ علمي سال 1997 واحد رسانه هاي خارجي: سال 1997 سالي پر از موفقيت براي جامعه علمي بود. به همين جهت هفته نامه پژوهشي ساينس، طبق معمول سالانه خود، در آخرين شماره سال با 1997 معرفي اكتشافات و رويدادهاي علمي اين سال مهمترين آنها را به عنوان مولكول سال 1997 برگزيد. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان گوسفندي به نام دالي، كه نخستين پستاندار بالغي بود كه از راه دودمانسازي ( كلونينگ ) به دست آمد، صدرنشين فهرست هفته نامه ساينس بود. در اين آزمايش، دانشمندان از ان مولكول دي. اي يك گوسفند براي توليد گوسفند ديگري استفاده كردند. عرضه اين گوسفند دودمانسازي شده جنجالهاي فراواني را در محافل گوناكون، از مجامع علمي گرفته تادولتهاي كشورهاي مختلف، به پا كرد. مهمترين نگراني اين بود كه مبادا اين موفقيت راه را براي دودمانسازي انسانها نيز هموار كند. اما دانشمندان نويد مي دهند از اين تكنولوژي براي توليد جانوراني استفاده كنند كه پروتئينهاي انساني، داروهاي نجاتبخش و انواع تركيبات مفيد ديگر بسازند. پيشرفتهاي ديگري نيز بودند كه هفته نامه ساينس آنها را به عنوان نامزدهاي دريافت عنوان مولكول سال معرفي كرد. از جمله: در سال 1997 پژوهشگران با استفاده از دستگاهي به نام سنكروترون موفق شدند درخشانترين نور جهان را توليد كنند. سنكروترون كه به بزرگي يك ورزشگاه است، ذراتي را به كوچكي يك اتم نمايان مي سازد. دانشمندان با استفاده از سنكروترون توانستند دي. ان. اي درون ياخته ها را مشاهده كنند. دانشمندان در اين سال موفق شدند با به كارگيري باريكه ليزر، ذرات مولكولي نظير كربن را به صورت ساختارهاي ريزي به نام لوله هاي نانومتري به يكديگر متصل كنند. پژوهشگران در راه تهيه مواد بسيار مستحكم و انعطاف پذير براي ساخت همه چيز، از كابلهاي انتقال برق گرفته تا بال هواپيما، گامهاي بلندي برداشتند. و بالاخره اينكه يافته هاي جديد درباره انفجارهاي پرتوگاما به دانشمندان كمك كرد اين انفجارهاي شديدو مرموز سرحدات كهكشان را بهتر بشناسند. پژوهشگران در سال 1997 به شناخت بهتري از بيماري پاركينسون و ديگر بيماريهاي عصبي نائل آمدند. دانشمندان يكي از گيرنده هاي كليدي و مولكول دوپامين را در مغز كشف بيماران كردند پاركينسوني دچار كمبود دوپامين هستند و دانشمندان به كشف علت اين كمبود بسيار نزديك شده اند. آيا مسافرت زياد برنامه خوابتان را به هم؟ زده است آيا نمي توانيد در ساعتهاي استراحت وسط روزچرت؟ بزنيد در سال 1997 دانشمندان به مسائل مختلفي درباره ساعت دروني بدن، كه فعاليتهاي روزمره نظير خوردن و خوابيدن را زمانبندي مي كند، پي بردند. آنان فعاليت ژن اين ساعت دروني را در موش بررسي كردند و متوجه شدند كه مي توان با استفاده از مهندسي ژنتيك آن را تنظيم كرد. دانشمندان در تلاش براي مبارزه با عواملي كه ممكن است باعث آلودگي غذا و ايجاد بيماري شوند، رمز ژنتيكي باكتري اشريشيا كلي و ميكروبهاي ديگر را شكستند. در سال 1997 فرود سفيه رهياب بر سطح مريخ غريوشادي دانشمندان را برانگيخت. حجم انبوه تصاويرخيره كننده و تحليلهاي دقيقي كه از سطح مريخ به زمين مخابره شد، دانشمندان را به وجد آورد. سفينه گاليله از كنار يوروپا، يكي از قمرهاي مشتري، عبور كرد و شواهد حيرت آوري به دست داد كه نشان مي دهد زماني در اين سياره آب وجود داشته است. اكنون دانشمندان به اين پرسش مي پردازند كه آيا احتمال دارد در جايي كه آب و گرما وجود داشته است، حيات پديد آمده باشد. از طرف ديگر گرماي زياد هم ممكن است در زمين مشكل آفرين شود. آيا تجمع گازها در طبقات بالاي جوباعث گرم شدن زمين شده است. مسئله گرم شدن زمين در اجلاس كيوتگي ژاپن در كانون توجه قرار گرفت. بحث بر سر اين است كه آيا گرم شدن زمين يك مشكل واقعي است و اگر هست، فعاليت آدمي در اين بين چه نقشي دارد. در اين اجلاس سياستگزاران دنيا توافق كردند پخش گازهاي آلاينده را طي پنج سال آينده كاهش دهند.