Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36554S1

Date of Document: 1998-01-03

گزارش قرن - 1900 2000 اردوگاه مرگ در اوج فعاليت آوريل 1944 يهوديان مجارستان طعمه اس جديدماموران اس آلمان هستند كه دسته دسته شناسايي، بازداشت و روانه اردوگاه مرگ آشويتزمي شوند تا در اتاقهاي گاز بازندگي بدرود گويند. اعضاي حزبنازي مجارستان در شكار يهوديان با همتاهاي آلماني خود همكاري دارند و غالبا با كشف يك يهودي او را در جا به قتل مي رسانند. اولين گروه يهوديان جمع آوري شده در مجارستان روز 28 آوريل به اردوگاه آشوتيز مي رسد و همان روز يهوديان جمع آوري شده در آتن هم وارد مي شوند. آلمانهاتصميم دارند كه پاكسازي اروپاي جنوب شرقي از يهوديان را هر چه سريعتر به اتمام برسانند. اردوگاه مرگ در آشويتز در اوج فعاليت است و سه ميليون يهودي را به كام مرگ مي فرستد. يك اردوگاه ديگر به نام تربلينكا ركوردي برابر هزار 750 قرباني در اختيار دارد. پيروزيهاي برق آساي هيتلر در جبهه هاي جنگ متوقف شده است، اما كوره هاي آدم سوزي و اتاقهاي گاز به فعاليت خود ادامه مي دهند. جنايات وحشتناك ماموران اس. اس اول آوريل 1944 براثر انفجار دو بمب در خطآهن نزديك شهر ليل - در شمال شرقي فرانسه - قطار از خط خارج شد و يكي از واگنها آسيب اما ديد، اين حادثه تلفات جاني نداشت. اندكي بعد ماموران اس. اس به ايستگاه راه آهن آسك، دهكده نزديك ريختند ليل، و با ضربات قنداق تفنگ مغز رئيس ايستگاه و دو نفر ازلكوموتيورانها را پريشان كردند. سپس به بازرسي خانه به خانه دردهكده پرداختند، ساكنان خانه هارا در نيمه هاي شب از خوابپراندند و مورد بازجويي قراردادند، عده اي از آنان را درمحوطه اي گرد آوردند و 60 نفر ازجمله يك پسربچه 11 ساله را به رگبار مسلسل بستند. تعداد 26 نفر ديگر از ساكنان دهكده در خانه هايشان به ضرب گلوله ماموران اس. اس كشته شدند. اين رقم رسمي اعدام شدگان است و اهالي دهكده آسك رقم واقعي را بيش از 120 نفر مي دانند. نمونه فوق، نظاير متعدد در نقاط مختلف فرانسه دارد و ماموران اس. اس همه جا به مختصربهانه آدم مي كشند. ژنرال دوگل فرمانده كل قواي فرانسه آزاد شد 1944 8 آوريل ژنرال ژيرو كه پس از تشكيل شوراي عالي نجات فرانسه به عنوان فرمانده كل قواي فرانسه آزاد برگزيده شده بود به 65 سالگي و سن بازنشستگي در ارتش فرانسه رسيد و از مقام خود كناره گيري كرد. شوراي عالي نجات ملي به جاي او ژنرال دوگل را به فرماندهي كل قوا انتخاب كرد. بدين گونه ژنرال دوگل از اين پس رهبري سياسي و نظامي فرانسه آزاد را يكجا در اختيار دارد واين قدرت واحد، تصميم گيريها راسريعتر و آسانتر مي كند و درمبارزات گروههاي مختلف نهضت مقاومت فرانسه هماهنگي بيشتري به وجود مي آورد. به ژنرال ژيرو پيشنهاد شد كه مقام بازرس كل نيروهاي فرانسه آزاد را عهده دار شود، اما وي نپذيرفت و ترجيح داد كه دوران بازنشستگي خود را در آرامش بگذراند. ارتش سرخ در شبه جزيره كريمه ساكنان كرچ به دنبال اجساداعضاي خانواده خود هستند 1944 14 آوريل براي ارتش سرخ شش روز كافي بود كه سراسر شبه جزيره كريمه را از قواي آلمان بازپس گيرد. فقط يك نقطه جنوبي شبه جزيره در پيرامون بندر سباستوپل هنوزدر اشغال آلمانهاست. هيتلرموكدا فرمان داده است كه ازبندر سباستوپل به هر قيمت دفاع شود، اما به نظر نمي رسد كه مقاومت آلمانها در اين ناحيه چندان به درازا كشد. فروپاشي قواي آلمان در شمال شبه جزيره كريمه پس از سقوطبندر اودسا آغاز شد كه ازطريق آن و از راه دريا آلمانهاتداركات و تجهيزات به قواي خود در شبه جزيره كريمه مي رساندند. بمباران اشتباهي يك شهرسوئيس اول آوريل 1944 هواپيماهاي امريكايي روز گذشته اشتباها شهرشافهوس دركشور بيطرف سوئيس را بمباران كردند كه بر اثر آن چهل نفر كشته شدند و خسارات سنگيني به ساختمانها وارد آمد. مجموع زيانهاي ناشي از اين بمباران به مبلغ 821 ميليون دلار برآوردشده است. وزيرخارجه كردل هال، امريكا، مسئوليت امريكا را دراين بمباران اشتباهي پذيرفت وآمادگي براي جبران خسارات را اعلام كرد. در 14 آوريل پس از دو هفته چانه زدن بر سر مبلغ خسارات ميان امريكا و سوئيس، شوراي فدرال سوئيس يك ميليون دلار از امريكا دريافت داشت. لجاجت هيتلر براي مقاومت دركريمه آوريل 1944 جنگ در شبه جزيره كريمه درحالي به پايان خود نزديك مي شود كه نيروهاي مشترك آلمان و روماني توان مقاومت دربرابر حملات كوبنده ارتش سرخ را از دست داده اند و دسته دسته تسليم مي شوند. مارشال آنتونسكو رهبر روماني مدتها پيش به هيتلر توصيه كرده بود كه دستور تخليه شبه جزيره كريمه را بدهد، امافوهرر با لجاجت از پذيرش اين پيشنهاد سرباز زد و دليلش اين بود كه با دستيابي به كريمه، روسها فرودگاههايي در اختيار خواهند داشت كه با استفاده از آنها هواپيماهايشان قادر به بمباران چاههاي نفت روماني خواهند بود. اكنون آنچه هيتلر را نگران مي كرد اتفاق افتاده است و روسها مي توانند هواپيماهايشان را از كريمه براي بمباران چاههاي نفت روماني به پروازدرآورند، اما اگر هيتلر چند ماه قبل به توصيه رهبر روماني قوايش را از كريمه بيرون كشيده بود، از اين شكست مفتضحانه واين همه تلفات و خسارات مصون مي ماند. آلمانها طرفداران فرانسوي خودرا جدي نمي گيرند 1944 16 آوريل لژيون رزمندگان فرانسوي ضدبلشويك، در استاديوم دوچرخه سواري پاريس اجتماع بزرگي تشكيل داد و رهبران آن كه از آلمان طرفداري مي كنند، سخنرانيهاي پرشوري ايراد اين كردند جمعيت كه در سال 1941 تاسيس شد پس از حمله هيتلر به روسيه، گروههاي داوطلب براي پيكار با كمونيستها به جبهه جنگ فرستاد و اكنون هم خواهان نقش مهمتري در جبهه ها براي همكاري با آلمانهاست. يكي از رهبران لژيون در حالي كه اونيفورم ارتش زميني آلمان را با علامت پرچم سه رنگ فرانسه به تن داشت، در سخنراني خودگفت: لژيون ما براي ايفاي نقشهاي مهمتر در جنگ آمادگي واشتياق فراوان دارد، اما با كمال تاسف فرماندهان نظامي آلماني از واگذاري وظايف مهم به ما خودداري مي كنند و اموركوچكي نظير نگهباني از جاده ها وپلها و خطوط آهن را از افرادلژيون مي خواهند. در جبهه روسيه ما متحمل تلفات فراوان اما شديم، هنوز آلمانها ما را جدي نمي گيرند! آلمان در معرض بمبارانهاي شديد شهر برونسويك در آتش 1944 6 آوريل برنامه ريزي جنگي متفقين در حال حاضر روي بمباران هر چه وسيعترو هر چه شديدتر آلمان و مناطق متصرفي آن در سراسراروپامتمركز شده است. مارشال آرتور تدر يكي از فرماندهان بلندپايه نيروي هوايي انگليس اخيرا در نطقي گفت: هدف هاي اصلي حملات هوايي متفقين، نابودي تدريجي ماشين جنگي آلمان، صنايع و اقتصاد و شبكه مخابراتي وارتباطي آن است. به علاوه مابايد ضربات كوبنده بر نيروي هوايي و دريايي آلمان وارد سازيم تا هنگام پياده كردن قوادر سواحل اروپا با مقاومت كمتري روبه رو شويم. بر اساس همين برنامه ريزي، در هفته هاي اخير حملات هوايي متفقين شدت بيسابقه اي يافته است. سواحل فرانسه در اقيانوس اطلس و درياي مانش مورد حمله مداوم هواپيماهاي انگليسي است و آنها خطوط آهن و جاده ها و پلها را به ويراني مي كشند. از 22 تا 28 آوريل شهر برلن همه روزه در معرض شديدترين بمبارانها قرار داشت و هواپيماهاي دور پرواز آمريكايي در هفته هاي اخير شهرهاي وين، بخارست و چاههاي نفت روماني را با حملات هوايي مداوم در هم كوبيدند. مبارزان يوناني دستخوش تفرقه اند آوريل 1944 از زمان حمله آلمان به يونان در سال 1940 و اشغال اين كشور مبارزه چريكي يونانيها با قواي اشغالگران و ايتاليا ادامه دارد، اما مبارزان يوناني از نظر گرايشها و صف بنديهاي سياسي دچار تفرقه هستند و عمدتا در دو گروه چپگرا و سلطنت طلب تشكل يافته اند. يكي از اين دو گروه به نام اتحاد دمكرات ملي يونان از سياستهاي ميانه رو طرفداري مي كنند و گروه ديگر شامل چپگرايان معتدل و تندرو و به استقرار رژيم جمهوري در يونان، پس از رهايي از اشغال آلمان، تمايل نشان مي دهند. گروه دوم ماه گذشته يك كميته رهايي ملي تشكيل داد كه درواقع نوعي حكومت موقت است و با دولت در تبعيد يونان به رهبري اماموئليس تسودورس مخالفت مي ورزد. تمايلات برتري جويي و يكه تازي اين گروه سبب شده است كه عده زيادي از مبارزان يوناني صفوف آن را ترك گويند و به گروه مقابل بپيوندند. اما سلطنت طلبان نيز از موقعيت مناسبي برخوردار نيستند، زيرا ژرژ دوم، پادشاه سابق يونان، براي بازگشت خود به سلطنت، به برگزاري يك همه پرسي تن نمي دهد و اين مخالفت از شانس موفقيت طرفدارانش مي كاهد. نيروي دريايي يونان، پس ازاشغال كشور توسط آلمان در بندر اسكندريه پناه گرفت و افراد چپگراي آن پاكسازي شدند و به تازگي دولت تبعيدي يونان هم استعفا داد. نخست وزير جديد از ميانه روهاست و به نام ژرژپاپاندرو اولين هدف خود را ايجاد وحدت در صفوف مبارزان يوناني تعيين كرده است. وي با تشكيل كميته وحدت براي نجات ملي اولين گام را در اين راه برمي دارد.