Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36519S1

Date of Document: 1998-01-03

توضيح بانك مركزي در مورد كاهش ساخت وساز در تهران سرويس اقتصادي: روابط عمومي بانك مركزي با ارسال نامه اي به روزنامه درباره خبركاهش شديد فعاليت هاي ساختماني و خانه سازي در تهران كه سوم دي ماه در اين صفحه چاپ شده، توضيح داده است كه: گزارش مورد استناد روزنامه مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني است نه فعاليت هاي ساختماني آمار پروانه هاي ساختماني صادره دورنماي فعاليت ساختمان سازي در آينده را نشان مي دهد نه فعاليت هاي انجام شده طي دوره را. در واقع، همان طور كه بانك مركزي بيان كرده است، فعاليت هاي خانه سازي در تهران از اين پس به شدت كاهش خواهد يافت چرا كه در نيمه اول امسال درصد 41 كمتر از مدت مشابه پارسال پروانه ساختمان سازي در تهران صادر شده است. در نامه بانك مركزي در مورد شهرهاي ديگر كشور اضافه شده است كه در نقل مطلب درصد تغيير تعداد پروانه هاي ساختماني در شهرهاي /12 8بزرگ درصد چاپ شده است در صورتي كه رقم واقعي در گزارش اداره آمار /1 4اقتصادي درصد است. درصد تغيير سطح كل زيربناي طبقات منظور شده در پروانه هاي ساختماني شهرهاي بزرگ /0 3درصد است كه در گزارش مذكور /14 9عدد درصد آمده است. تعداد ساختمانهاي سه طبقه و بيشتر در شهرستان كرج 1068 دستگاه صحيح است كه درمطلب مذكور 1608 دستگاه چاپ شده است.