Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36510S1

Date of Document: 1998-01-03

رسوايي به وسعت جهان! كار كودكان درخواست هاي اخلاقي و موافقت نامه ها عيله استثمارجهاني كودكان، كمك چنداني به رفع اين معضل نمي كنند آنها كودكند، ليكن دوران كودكي را هرگز نشناخته اند. آنها جوانند. ولي داراي پشت هائي خميده و قوز كرده در اثر حمل و جابجائي آجرند، روح و روانشان فلج ومعيوب شده است، زيرا عموجان هاي متعدد پولدارشان ازسرزمين هاي دوردست آنها را مورد ستم قرار سرهايشان داده اند، خالي از شوق و كنجكاوي است. زيرا به جاي بازي كردن و درس خواندن بايستي سخت كار مي كردند. براساس برآورد و تخمين سازمان حمايت از كودكان يونيسف، در حدود 250 ميليون كودك در سنين بين 5 تا 14 سالگي در سراسر جهان مورد استثمار قرار مي گيرند. آنها بايد كار كنند تا بتوانند زندگي خود وخانواده شان را براي يك روز ديگر نيز تامين و نمايند، آينده شان را نيز خودشان بسازند، زيرا آنها هيچگونه آموزش و تحصيلاتي ندارند و در اثر كار كردن بيمارنيز شده اند. و اين يك رسوائي به وسعت جهان است! اما جهان در اين مورد چه؟ مي كند كنفرانس ترتيبمي دهد! در اسلو ديپلمات هاي بيش از 40 سنديكاهاي كشور كارگري و نمايندگان سازمان حمايت ازكودكان، توصيه هائي عليه چگونگي استثمار كودكان مي نمايند. اين اولين كنفرانس سال جاري نيست، بلكه در ماه ژوئن (دي ماه گذشته ) نيز، سازمان ملل متحد، موضوع بحثش را به اين فلسفه اختصاص داده بود. در فوريه (بهمن ماه سال پيش ) نيز در آمستردام كنفرانسي مشابه كنفرانس اسلو ترتيب يافته بود. سازمان ملل متحد در نظر دارد در موافقت نامه اي سال 1999 عليه كار كردن اطفال به امضا برساندكه در آن جرايم سنگيني براي كارفرماياني كه كودكان را وادار به كار كنند، در نظر گرفته شده است. ليكن سازمان ملل متحد خود نيز شكايت دارد كه مبارزه چندين ساله او در اين زمينه، هرگز به هدف نرسيده است. در حقيقت اين قراردادها و ممنوعيت ها وقتي كه بطور كلي ناديده گرفته مي شوند و در حالي كه فاقدانگيزه براي به اجرا گذاشتن هستند، چه سودي مي توانندداشته ؟ باشند در سال 1973 سازمان ملل متحد حداقل سن كار كردن راسال 15 تعيين كرده، ولي براي كشورهاي فقير و درحال توسعه اضافه مي كند كه: در اين كشورها كودكان با داشتن 12 سال سن نيز اجازه دارند كارهاي سبك راانجام دهند! بله اين موافقت نامه را در سرتاسر جهان فقط 49 كشور تصويب كردند كه حتي نيمي از آنها هم جزو كشورهاي در حال توسعه نيستند. هيچ كشور آسيايي آنرا امضا نكرد، در حالي كه بيش از نيمي از كودكان كارگر در اين كشورها بسر در مي برند فيليپين حدود 4 ميليون كودك كم سن مشغول به كارند، با وجودي كه اجازه كار كردن ندارند. در هندوستان هنوز هم بردگي كودكان دامنه وسيعي دارد: والدين، كودكانشان را به عنوان تضميني جهت بازپرداخت قرضشان، كه هرگز نمي توانند آنرابپردازند، به نزول خواران واگذار مي كنند و تاكنون هيچ كنفرانس بين المللي و هيچ موافقت نامه بين المللي نتوانسته است حتي يك كودك را آزاد سازد. پس چرا گروه كثيري در چنين كنفرانس هاي بدون نتيجه و غيرمفيدي شركت ؟ مي كنند چرا هنوز حتي يك موافقت نامه را كسي اجرا و پيگيري نكرده ؟ است ظاهرا گرچه عمل و واقعيت موجود زشت است. امابه همان اندازه اين موضوع مهم است كه حداقل از نظرتئوري مانعي عليه كاركردن اطفال وجود داشته باشد، وفقط به همين دليل است كه موافقت نامه هاي فوق همچنان تكرار مي شوند، و مهمتر از اين مسئله فشارهاي اخلاقي مطرح است. مثلا در كنفرانس اسلو بيان شد مامجددا كه، و فقط درباره وقاحت كار كردن كودكان سخن مي گوئيم و مخالفين اين گونه صحبت ها نيز، راهي رامي گشايند كه مشابه خنثي كردن فعاليت بنابراين مين هاست، شايد فقط به كمك افكار عمومي بتوان حركتي در اين مورد انجام داد. مثلا امروزه بعضي از كشورها سوپرماركت هاي زنجيره اي خودر ا موظف ساخته اند كه كالاهائي را كه در توليدشان كودكان نقش داشته اند نفروشند. البته در همه جا اينگونه نيست. مثلا در آلمان اين جدال هنوز درمرحله آغازين است: برخي از فروشندگان كالاهاي زنجيره اي اظهار مي دارند كه آنها نيز در مورد فوق با توليدكنندگان خود قرارداد امضا مي كنند، ولي صحت اين اظهارات هرگز آزموده نشده اند. بله، نه درخواست هاي اخلاقي و نه تصويبنامه ها هيچكدام در اين مورد كافي نيستند. اكثر كودكاني كه استثمار مي شوند در صنايع صادراتي كشورهاي در حال توسعه كار نمي كنند. بهمين جهت سازمانهائي مانند يونيسف نيز بيشتر بر روي تعاون و تشريك مساعي تاكيد مي كند تا بر روي مواجهه و مقابله. آنها مي خواهند هزينه تحصيل كودكان بيشتري را در دنيا تامين نمايند و به خانواده هاي بادرآمدهاي كم، كمك هزينه اين بپردازند كارها حمايت كننده است ولي پول زيادي را نيز طلب خواهد كرد. ترجمه از: مهين پورطاهريان منبع: زود دويچه سايتونگ 28 اكتبر 1997 نوشته: رايمر كلوفا