Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761011-36428S1

Date of Document: 1998-01-01

گزارش قرن - 1900 2000 هيتلر بر مجارستان پنجه افكند نيروهاي مجاري ناگزير به جنگ كردن در كنار قواي نازي شدند - 19 18 مارس 1944 ارتش سرخ با درهم شكستن مقاومت آلمانها به پيشروي سريع در جبهه جنوب غربي ادامه مي دهد و در منطقه كامنز - پودولسك، ده لشگر آلمان را به محاصره درآورده است كه خطري جدي براي روماني و مجارستان به شمار مي آيد. اين دو كشور از روي اكراه در صف متحدان آلمان قرار دارند و سربازاني به جبهه جنگ روسيه اعزام داشته اند، اما منتظر فرصت براي گسستن از هيتلر هستند. فوهرر از نيت باطني رهبران مجارستان وروماني آگاه است و با نزديك شدن خطر شوروي تصميم مي گيرد تكليفش را با دو متحد متزلزل خوديكسره كند. مارشال آنتونكسو رهبر روماني زيربارتوقعات جديد هيتلر براي بسيج نيروهاي تازه نفس نمي رود و بهانه اش اين است كه ابتدابايد اراضي جدا شده از روماني كه براساس كنفرانس روم وين به مجارستان واگذار شده است مسترد گردد. اما هيتلر براي دريا سالار هورتي ديكتاتور مجارستان ترفند ديگري به كار مي بندد. وي از هيتلر تقاضا كرده بود كه اجازه دهد سربازان مجار از جبهه روسيه برگردند تا بتوانند در برابر حملات احتمالي ارتش سرخ از آب و خاك خود دفاع كنند. هيتلر رهبر مجارستان را براي مذاكره در اين باره به ديداري با خود در آلمان فرا مي خواند و در اولين جلسه مذاكره از هورتي مي خواهد كه سراسر كشورش را در اختيار آلمان قرار دهد. رهبر مجار مدتي مخالفت مي كند، اما در برابر فشارهاي هيتلر سرانجام تسليم مي شود. سيل سربازان آلماني به سوي مجارستان به راه مي افتد و مراكز مهم نظامي آن به تصرف آلمانها در مي آيد. ماموران اس. اس نيز بيدرنگ شروع به تسويه حساب با يهوديان مقيم مجارستان مي كنند. در مراجعت دريا سالارهورتي به گشتاپو بوداپست، او و بلند پايگان ديگر مجارستان رابازداشت مي كند و بسياري از آنان را به اردوگاههاي زندان جمعي مي فرستد. در حدود 700 هزار يهودي ساكن مجارستان نيز پس از دستگيري و اعزام به اردوگاههاي كار اجباري سرانجام ازاتاقهاي اعدام با گاز سردر مي آورند. آدولف آيشمن سرپرست عمليات ضد يهود در در مجارستان، پاسخ به اعضاي شوراي يهوديان بوداپست كه به وضع خود اعتراض دارند مي گويد: مگرنمي دانيد من كي؟ هستم من آيشمن، قصاب تشنه به خونم! با چنگ اندازي به همه نهادهاي حكومتي مجارستان و اعزام دريا سالار هورتي و يارانش به يك تبعيدگاه دور افتاده در آلمان، نازيهاو ماموران اس. اس و گشتاپو، مجارستان رابه زير يوغ درمي آورند. اعتصابات فلج كننده در انگليس مارس 1944 در ماه جاري 285 اعتصاب كارگري صنايع بريتانيا را دستخوش بحران فلج كننده اي ساخته است 360 تعداد هزار كارگر در رشته هاي گوناگون توليدي دست از كار كشيده اند كه از همه بدتر اعتصاب معدنچيان در معادن زغال سنگ جنوب است. ارنست بوين وزير كار انگليس اين اعتصابات را كه به تازگي به كارگاههاي كشتي سازي هم سرايت كرده است، فاجعه بار مي داند و آنهم در شرايطي كه دولت بريتانيا مي بايست حداكثر تلاش خود رامصروف پيشبرد امر جنگ با آلمان سازد. براي خاتمه دادن به اعتصابات، دولت ناگزير به اتخاذ تدابير شديدي شد و براي گردانندگان و محركان اعتصاب 5 سال زندان و 500 ليره استرلينگ جريمه تعيين كرد. در مقابل به كارگراني كه در اعتصابات شركت نكنند، پنج ليره اضافه دستمزد در هفته وعده داد. همچنين ترتيباتي براي بهبود شرايط كار و بيمه كارگران مقرر كرد. چرچيل دردسر اعتصابات را بيش ازبمبارانهاي هوائي آلمان ارزيابي كرده است. حمله وسيع ژاپنيها در بيرماني ژاپني ها در برمه آوريل 1944 سرنوشت آينده هند بستگي به پيكار شديدي داردكه هم اكنون در ايالت مانيپور در شرق هندوستان و در فاصله 60 كيلومتري از مرزبيرماني ميان قواي ژاپن و نيروهاي مشترك هندي و انگليسي جريان دارد. ژاپنيها كه درمناطق مختلف اقيانوس آرام در برابر حملات امريكا موقعيت دفاعي به خود گرفته اند، به تازگي در بيرماني دست به يك حمله وسيع زدندو مي خواهند ارتباط متفقين را با چين جنوبي قطع كنند تا قواي ژنرال چيانگ كاي چك ازكمكهاي تسليحاتي امريكا محروم شوند. از سوي ديگر با پيشروي قواي ژاپن در شمال هندوستان بيرماني، در معرض خطر قرار گرفته است ونايبالسلطنه بريتانيا در هند - لرد مونت باتن - مي كوشد تا با بسيج هر چه بيشتر و سريعتر نيروها با تعرض ژاپنيها مقابله كند. در پايان ماه آوريل، كفه جنگ به نفع متفقين سنگين تر مي شود و ژاپنيها به علت كمبودتجهيزات و قطع راههاي ارتباطي به مخمصه مي افتند. عده زيادي از سربازان ژاپني از فرطگرسنگي به هلاكت مي رسند و عمده قواي آنها به سوي جنوب عقبنشيني مي كنند. وزير كشور سابق حكومت ويشي اعدام شد 1944 20 مارس سپيده دم امروز در ميدان تير پادگان حسين بي الجزاير، پي ير پوشو، يكي از دولتمردان حكومت ويشي در برابر جوخه آتش قرار گرفت. وي در كابينه دريا سالار دارلان به عنوان وزير صنايع و سپس در دولت لاوال در مقام وزير به كشور، همكاري كامل با آلمانها پرداخته بود و همواره با طرفداري از مشي سياسي نازيها رژيم پارلماني را مورد انتقاد قرار مي داد. پس از پياده شدن قواي امريكا در شمال آفريقا و گسستن دريا سالاردارلان از حكومت ويشي، پوشواز فرانسه به الجزايرگريخت و مدتي تحت نظر بود، تا اينكه شوراي ملي نجات فرانسه تشكيل شد و دادگاهي از طرفداران دوگل او را به اتهام خيانت به فرانسه و همكاري با آلمانها به محاكمه كشيد و به اعدامش راي داد. او درلحظات پيش از تيرباران شدن، ژنرال ژيرو را مسئول مرگ خود قلمداد كرد و او رابي شرم ناميد. ژنرال ژيرو در تشكيل شوراي ملي نجات فرانسه با دوگل همكاري داشته است. چرچيل ايرلند جنوبي را منزوي كرده است 1944 10 مارس در پي رد درخواست دولت انگليس توسطايرلند جنوبي مبني بر قطع روابط سياسي بادولتهاي عضو پيمان محور، چرچيل تصميم گرفته است كه همه سفرهاي دريائي و هوائي به آن كشور را تحريم كند و ايرلند جنوبي را در انزواي كامل قرار دهد. ارتباطات تلفني و تلگرافي ميان ايرلند جنوبي و بقيه كشورهاي جهان نيز متعاقبا قطع خواهد شد. چرچيل در نطقي در پارلمان، تصميم به منزوي كردن ايرلند جنوبي را موجه قلمداد كرد و اظهار داشت كه چنانچه به علت لجاجت زمامداران ايرلندجنوبي در حفظ رابطه با دشمنان بريتانيا، فاجعه اي براي قواي متفقين روي دهد، بايد قرنها بگذرد تاخاطره تلخ آن از اذهان بريتانيائيها زدوده شود. در حال حاضر سفارتخانه هاي آلمان و ژاپن دردوبلين همچنان مفتوح و فعال هستند. خودكشي بخاطر رازداري پير بروسلت 1944 22 مارس بامداد امروز در خيابان خوش پاريس رهگذران مردي را ديدند كه از پنجره طبقه پنجم يك ساختمان خود را به زير انداخت و در دم جان سپرد. در اين ساختمان از زمان اشغال پاريس توسط آلمانها، گشتاپو يا سازمان پليس مخفي آلمان مستقر شده است. اما مردي كه دست به خودكشي زد، يكي از مبارزان فعال نهضت مقاومت فرانسه و موسوم به پي ير بروسلت بود كه يكماه پيش توسط ماموران گشتاپو دستگير شده و تحت بازجوئي قرارگرفته بود. آلمانها مي دانستند كه او يكي از زبردست ترين ماموران مخفي ژنرال دوگل است و به عنوان رابط ميان سازمان مركزي فرانسه آزاد در لندن و گروههاي مختلف رزمندگان نهضت مقاومت درداخل فرانسه عمل مي كند. به همين جهت همه جا در جستجوي او بودند. در جريان غرق يك كشتي كوچك در بروسلت درياي مانش، كه با آن عازم انگليس بود، به دست آلمانها افتاد و به مركزگشتاپو در پاريس انتقال يافت. ماموران پليس مخفي آلمان در بازجوئيهاي مكرر او را تحت فشار قرار مي دادند تا اسرار شبكه هاي نهضت مقاومت و اسامي مبارزان آنرا فاش كند، اما مرد سرسخت كلمه اي به زبان نياورد. گشتاپو دست بردار نبود وبروسلت هم مي دانست كه سرنوشتي بجز تيرباران در انتظارش نيست. به همين جهت با استفاده از يك فرصت مناسب خودرا از پنجره طبقه پنجم ساختمان گشتاپو به زيرانداخت تا به بهاي جان در مورد همرزمانش درشبكه هاي زيرزميني نهضت مقاومت، رازدار بماند.