Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760327-21846S1

Date of Document: 1997-06-17

از اول تيرماه 76 مشمولان دوره هاي كارداني تا پزشكي به خدمت اعزام مي شوند . سرويس شهري: كليه مشمولان دانش آموخته كارداني، كارشناسي و بالاتر گروه پزشكي از تيرماه امسال از طريق مديريت وظيفه عمومي نواحي انتظامي مراكز استان به خدمت دوره ضرورت اعزام مي شوند. براساس اعلام نيروي انتظامي، مشمولان بايد در تاريخهاي تعيين شده بشرح زير در تهران به خيابان سپاه پادگان ولي عصر و در شهرستانها به مديريت وظيفه عمومي نواحي انتظامي مراكز استان مراجعه كنند. گروه اول: كليه مشمولان كارداني غيرگروه پزشكي كه از حوزه اعزام تهران بزرگ دفترچه آماده به خدمت دريافت كرده اند 7 صبح اول تيرماه. گروه دوم: كليه مشمولان كارشناسي وبالاتر غيرگروه پزشكي كه از حوزه اعزام تهران بزرگ دفترچه آماده به خدمت دريافت كرده اند 7 صبح دوم تيرماه. گروه سوم: كليه مشمولان دندانپزشك، پزشك، دامپزشك و داروساز و تخصصهاي وابسته به آنها و همچنين مشمولان كارداني و كارشناسي و بالاتر گروه پزشكي كه از حوزه اعزام تهران بزرگ دفترچه آماده بخدمت دريافت كرده اند 7 صبح سوم تيرماه. براساس اطلاعيه نيروي انتظامي درشهرستانها نيز مشمولان گروههاي سه گانه يادشده به ترتيب با مراجعه به مديريت وظيفه عمومي استانها در ساعت 7 صبح 1 2 روزهاي و 3 تيرماه به خدمت اعزام مي شوند.