Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760326-21692S1

Date of Document: 1997-06-16

نقش دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات در مشاركت اجتماعي تلاش براي ضمانت حقوق ارتباطي، دسترسي عموم افراد به وسايل ارتباطي، كنترل مردم بر فرآيند ارتباطات و خودبيانگري از ويژگي هاي شيوه ارتباط مشاركتي شمرده مي شود. ارتباطات مشاركتي مي تواند سهم قابل توجهي در روش شناسي هايي كه فرآيند توسعه اجتماعي را ارزيابي مي كند، داشته باشد. اين چشم انداز جديد ارتباطي سطح موضوعات موردبحث ميان گروههاي مختلف اجتماع، بخصوص طبقات پائين را به خاطر تصورش از ارتباطات به عنوان عامل تشريك مساعي افراد در حل مسايل اجتماعي، بهبود مي بخشد. همچنين اين ديدگاه به انواع مختلف دانش هاي درگير مسايل اجتماعي و به برانگيختن فعل و انفعال ميان آنها دلالت مي كند. از طريق ارتباطات مشاركتي، مردم درك مناسبتري از واقعيات خواهند داشت كه اين درك اساس ارزيابي برنامه ها و طرحهاي توسعه اجتماعي است. در تشويق مردم به فهميدن و سوال كردن درباره حقوقشان اين نوع ارتباطات نقش فعالتري براي افراد طبقات پائين در برنامه ها وطرحهاي اجتماعي قائل است. شكل مشاركتي ارتباطات همچنين مي تواند ابزاري مفيدبراي اجتماعي كردن نتايج ارزيابي باشد. تئوري و تجربه توسعه اجتماعي كشورهاي درحال توسعه در درك بهتر از ارتباطات مشاركتي سهيم است. هدف اين بحث ارائه مدلي با وظايف از پيش تعيين شده بلكه نيست، هدف، بيان شيوه اي ارتباطي است كه روي نيروي بالقوه مردم تاكيد دارد و اين نيروي بالقوه است كه فرآيندهاي ارتباطي را در موقعيت هاي مشابه ايجاد مي كند. بحث پيرامون نقش ارتباطات مشاركتي درارزيابي توسعه اجتماعي به خاطر عدم وجود اطلاعات بسيار محدود است. اما به هرحال ارائه يك شماي كلي از اين شيوه ارتباطي براساس اصول و ويژگي هايي امكان پذير است. حقوق ارتباطي از اين ديدگاه ارتباطات به عنوان يكي از حقوق انسان در نظر گرفته مي شود. دلالت ضمني فقط بركميت نيست، بدين معنا كه اطلاعات بيشتر در دسترس تعداد بيشتري از افراد باشد، بلكه اساسا هدف ايجاد امكانات ارتباطي بدون تبعيض و اختلاف است. اين امر به كوشش براي بسط حقوق انسان به منظور ايجاد سيستم هاي مردمي تر مربوط مي شود. نقش ارتباطات مشاركتي در توسعه اجتماعي كوششي براي ضمانت حقوق ارتباطي طبقات پائين اجتماع چنين است حقي بايد اساس ارتباطات درفرآيند ارزيابي باشد. دسترسي عمومي به وسايل ارتباطي از نقطه نظر قانوني دسترسي به امكانات ارتباطي، معمولا به افزايش تعداد افرادي كه اطلاعات را دريافت مي كنند، برمي گردد. در اين ديدگاه نه تنها به تعداد افرادي كه به رسانه ها دست يافته اند، بلكه بر چگونگي استفاده از رسانه ها توسط آنها تاكيد مي شود. استفاده عموم مردم از پيامها و وسايل ارتباطي مشاركت عامه ناميده مي شود. مفهوم درگيري به بحث درباره مردمي كردن ارتباطات، شكستن انحصار رسانه ها و از بين بردن تمركز مربوط مي شود. در چنين حالتي مردم فقط منبع اطلاعات آماري براي ارزيابي نتايج نيستند، بلكه با دسترسي به كمك هاي حرفه اي، تسهيلات فني و منابع خود مستقيما درگيري برنامه ريزي و توليد مي شوند. كنترل ارتباطات در دهه هاي اخير، استهلاك شكل هاي توده پسند ارتباطات و تحول فراواني تكنولوژي باعث تمركز شديد در بخش هاي ارتباطي شده است. يعني تعداد كمتري از افراد كنترل بيشتر وسايل ارتباطي را در دست دارند. در دوره هاي مختلف توسعه اجتماعي، مي توان مشاهده كرد كه كنترل ارتباطات تقريبا به طور مجموع در دست كارگزاران ارتباطي است. خودگرداني به عنوان راهي كه افراد مي توانند در كنترل ارتباطات اعمال نفوذ كنند، مطرح شده در است فرآيند خودگرداني مردم داراي اختيار و تسلط برامكانات ارتباطي هستند و انجام اعمال هدفمند آنها در دراز مدت باعث استفاده همگان از اين امكانات مي شود. خودبيانگري مردم خودبيانگري طبقات پائين واقعيات رامنعكس و تفسير آنها را از واقعيت بيان مي كند كه اين راهي اساسي درارزيابي توسعه اجتماعي است. از طريق خود بيانگري، افراد مي توانند در فرآيندهاي اجتماعي نقش داشته ارتباطات باشند مشاركتي صداي افراد طبقات پائين در جريانهاست و آنها را قادر مي سازد كه سخنگوي خويش باشند و در كشف مجدد و استحكام شكل هاي سنتي ارتباطات و استفاده از سيستم هاي مدرن ارتباطي اقدام كنند. ارتباطات شما و آيينه اجتماعي از چنين ديدگاهي، رسانه ها واقعيت مردمي را كه در حاشيه قرار دارند و روش آنها را در بيان مسايل مطرح مي سازند. استفاده اي چنين از رسانه ها به مردم كمك مي كند تا در يك موقعيت عيني قراربگيرند و مسايل را با ترتيبي منطقي تجزيه و تحليل كنند و بر اساس تحليلشان عمل نمايند. رسانه ها مي توانند ابزاري براي اين ماهيت يابي كه اساس ارزيابي توسعه اجتماعي است، باشند. تاكيد بر روي كاركرد ارتباطات به عنوان آيينه اجتماعي بسيار مهم است، چرا كه در اين حالت تمركز در ارتباطات بر روي زندگي مردم است. وظيفه مند كردن ارتباطات به صورت فوق از واقعيت زندگي مردم شكل مي گيرد و نه از بيرون. ارتباطات افقي ارتباطات مشاركتي به عنوان راهي مفيد براي پيشبرد موضوعات مورد بحث ميان گروههاي مختلف مردم تعريف شده از است، اين زاويه كاركرد رسانه ها روشي براي تلاقي با مواردي است كه مانع تشكيلات مردمي است، مانند انزواي اجتماعي يافردي. ارتباطات افقي تاكيد دارد كه رسانه ها بايد به گروهها قابليتشان را درتشريح مسايل بشناساند. استفاده ازارتباطات به روش فوق باعث گسترش بحث درباره موضوعات مشترك شده و به پيدا كردن راه حلها و استحكام بخشيدن به نقش مردم در توسعه كمك مي نمايد. آيينه اجتماعي و ارتباطات افقي دونمونه براي ارتباطات مشاركتي هستند كه جنبه هاي دسترسي مردم به ارتباطات، حقوق ارتباطي و كنترل ارتباطات را نشان مي دهد. بسياري از جنبه هاي ديگر اين نوع ارتباطات در جريان توسعه توسط مردم و در رابطه با عوامل داخلي و خارجي آشكار مي شود. ارتباطات مشاركتي در ارزيابي فرآيند توسعه اجتماعي نقش خواهد داشت، اگر در اين فرآيند شكل گرفته براساس حضور افراد، شركت كند. منبع: Journal Development community نويسنده: Altafin Iare ترجمه: ناهيد مهريزي