Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760324-21561S1

Date of Document: 1997-06-14

طرح نواب; طلسم 30 ساله شكسته شد طرح كلي نواب از ميدان توحيد در امتداد بزرگراه چمران آغاز و به بزرگراه بعثت و مجموعه قلعه مرغي در جنوب شهر خاتمه مي يابد واحد 1215 تجاري طرح نواب به مساحت تقريبي 102 هزار مترمربع عمدتا به صورت مراكزخريد و در قسمت هايي به صورت پراكنده در طول مسير پيش بيني شده اند خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان.. سرانجام، طلسم سي ساله طرح ملي نواب هم به همت شهرداري تهران و با حمايت گسترده سردارسازندگي در هم شكسته شد. در حدود سي سال پيش كه طرح بلند پروازانه نواب براي واگشودن گره هاي ترافيكي بخشي از جنوب غربي تهران مطرح وتصويب شد، هيچ دست اندركاري فكر نمي كرد پروژه اي از اين گونه بتواند از انديشه به عمل درآيد. اما چنين شد و چنين بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور در مراسم گشايش بخش نخست اين طرح گفتند: با بهره برداري از طرح نواب، طلسم سنگين اصلاح ساختار شهري تهران بزرگ شكست. كاري به ثمررسيد كه وقتي در گذشته ها ابعادآن بررسي مي شد، براي شروعش دست ها مي لرزيد. در همين مراسم، شهردار تهران نيز پرده از دشواري ها و شگفتي هاي اين طرح برگرفت: بزرگ ترين طرح شهرسازي خاورميانه و بزرگ ترين پروژه شهرسازي تهران در تاريخ فعاليت شهرداري به انجام رسيده است. اما طرح بزرگ نواب كه به گفته مهندس آشوري تاكنون ميليارد 500ريال هزينه برداشته است داراي چه؟ ويژگي هايي است در جستار زير، به اين پرسش پاسخ گفته ايم. تاريخچه طرح نواب افزايش چشمگير جمعيت، تحولات و دگرگوني هاي عمراني كه به پرداخت چهره اي تازه از شهرتهران انجاميده است، ارائه خدمات شهري، تامين مسكن، حفظ محيطزيست، ايجاد فضاهاي فرهنگي و تفريحي و مسائل جنبي ديگر را ايجاب مي كند. تهران در محدوده اي 200 از ساله يك دهكده به كلان كيلومتر 800شهري مربعي با بيش از هشت ميليون نفر جمعيت تبديل شده رفته رفته كار به جايي رسيد كه يافتن راه حل هاي منطقي، اصولي و بويژه اقتصادي براي حل مسائل عمده شهري از نظر ترافيك، مسكن، محيطزيست، فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و ديگر مسائل شهري در مركز توجه مسئولان شهري قرار گرفت. ايده هاي اوليه طرح نواب دردهه 1340 در امور طرح ريزي وزارت كشور كه مسئوليت طراحي و توسعه شهري را از طريق شهرداري هاي كشور به عهده داشت شكل گرفت. در سال 1352 براساس صورتجلسه شوراي هماهنگي شهر تهران و با توجه به ضوابطشوراي عالي شهرسازي و معماري، اجراي طرح نواب در محدوده اي از خيابان آذربايجان و سپس براي رفع مشكلات ترافيكي ازميدان توحيد تا قلعه مرغي به تصويب رسيد. آن گاه مقرر شدانتهاي طرح به يكي ازبزرگراه هاي اصلي تهران به نام بعثت متصل شود كه انجام اين كار با توجه به مسائل اقتصادي و امكانات اجرايي سال هاي دهه 50 ميسر نشد. در سال 1369 اين طرح بار ديگرمورد بازبيني قرار گرفت ومقرر شد از طريق شهرداري تهران كه مسئوليت اصلي شهر و نوسازي و بازسازي شهري را به عهده دارد به مورد اجرا گذاشته شود. هدف هاي طرح هدف هاي طرح نواب در چهاربخش كلي مورد بازبيني قرارگرفته است: مقياس شهري - 1 تحقق و اجراي يكي از مهمترين محورهاي بزرگراهي شمالي - جنوبي در شبكه رفت و آمد تهران بزرگ، با توجه به آنكه اين گونه محورها در جهت شمال به جنوب در قسمت هاي داخلي شهري وجود ندارد، (غير از بزرگراه مدرس كه به صورت بسيار ناقص مي تواند اين وظيفه را انجام دهد ) و با عنايت به اينكه آرامگاه حضرت امام ( ره ) رهبر فقيد انقلاب و فرودگاه بين المللي تهران و گورستان شهر و همچنين شروع راه هاي اصلي تهران به شهرستانهاي عمده كشور مانند اصفهان، شيراز، كرمان و.. در اين مسير قرار گرفته اند. - 2 راهيابي براي جلوگيري از برش و جدايي در بافت شهري مجاور يك محور بزرگراهي از طريق پايين بردن قسمت هايي از بزرگراه و تامين امتدادگذرهاي عمود بر آن به صورت روگذر و احداث پل بازارهاي روي بزرگراه به منظور اتصال ساخت و سازهاي شرق و غرب بزرگراه. - 3 شروع توسعه و نوسازي دربافت فرسوده بخش غربي تهران مركزي از طريق ايجاد فضاهاي زندگي جمعي در امتداد بزرگراه ودر پيوند با محله هاي مجاور آن. - 4 پرهيز از اجراي محورهاي رفت و آمد (بويژه بزرگراهي ) به صورت مجرد و بدون توجه به پيرامون آن، كه اين امر براي نخستين بار در طرح نواب تحقق مي يابد. مقياس موضعي و محلي - 1 تامين فضاهاي خدماتي ونيازهاي روزمره محله هاي پيراموني. - 2 بهبود وضعيت مسكن دربافت فرسوده مجاور از طريق ارائه الگوهاي مناسب با سطح زيربناي كوچك و كامل. - 3 ترويج مجموعه سازي ودستيابي به فضاهاي شهري امروزي همراه با ارتقاء سطح كيفي وكمي ساخت و ساز در بافتهاي فاقد ارزش و جايگزين كردن آن با معماري شهري. - 4 اصلاح زيرساخت ها و شبكه هاي فرسوده تاسيسات شهري. زمين اقتصادي استفاده از ارزش هاي افزوده وافزايش ارزش ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهري وبازگرداندن بخشي از اين ارزش افزوده به جريان توسعه شهري كه از سال ها قبل مورد توجه دست اندركاران توسعه شهري بويژه مسئولان شهرداري كشور بوده لكن هيچ گاه به صورتي مطلوب و كامل و مناسب با فعاليت هاي عمراني و طرح هاي توسعه شهري تحقق نيافته است. ادامه دارد