Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760318-21107S1

Date of Document: 1997-06-08

دبستان، تنها راه ورود كودكان به نظام آموزشي نيست در حاشيه آغاز ثبت نام نوآموزان پايه اول ابتدايي در مدارس كشور; (بخش اول ) اشاره; ثبت نام نوآموزان پايه اول ابتدايي، از هشتم ارديبهشت ماه جاري آغاز شده است و تا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت. امسال براي نخستين بار كليه كودكان در 145 شهر وروستاهاي تابعه آنها، مورد ارزيابي هوش، شنوايي بينايي، و سلامت جسمي قرار مي گيرند و پس از دريافت گواهي مربوطه ثبت نام آنها تكميل مي شود. بديهي است با قرار دادن هر نوع مرزبندي، از جمله ثبت نام از متولدين نيمه اول سال 70 تعدادي ازكودكان كه حائز شرايط نيستند و حتي سن آنان دو ياچند روز از حد مقرر كمتر است، نخواهند توانست به كلاس اول ابتدايي راه پيدا كنند. برخي معتقدنددبستان، تنها راه ورود كودكان به نظام آموزشي نيست و آنچه در اين مقاله خواهد آمد تبيين اين ديدگاه است كه توسط يكي از كارشناسان دفتر همكاريهاي علمي بين المللي وزارت آموزش و پرورش تدوين شده است. كودكستان، واحد پيش دبستاني، كلاس آمادگي و هر نام ديگري كه بتوان به دوره قبل از دبستان اطلاق كرد، يكي ديگر از راههاي ورود كودكان به سامانه آموزش وپرورش كشور است. يكي از اهداف آموزشي كودكستان آن است كه كودك را براي مدرسه آماده و مستعد سازد; گرچه اين، تنها هدف غايي و نهايي كودكستان نيست. بنابراين كودكستان نمي تواند مسئوليت خود را در مورد آماده سازي كودك براي بخش بعدي زندگي اش به عنوان دانش آموز مدرسه ناديده انگارد. بنابراين، مربيان هميشه آماده سازي كودك براي مدرسه را به عنوان وظيفه خود مدنظر دارند و خود را در قبال آن مسئول مي دانند. كودكي كه براي مدرسه آماده شده است! همانگونه كه تجربيات مربيان و معلمان، و نتايج متعدد طرحهاي آزمايشي نشان مي دهند، سهولت گذر از كودكستان به دبستان، بستگي به روشها و مطالب آموزشي ندارد، بلكه كودك در اين مورد، بايد بيشتر از مسائل روانشناسي اجتماعي و انگيزشي بهره جويد، به گونه اي كه براي مدرسه ذوق و شوق نشان داده و قادر باشد خودرا بي هيچ مشكل عمده اي، با شرايط آن تطبيق دهد. دستيابي به اين هدف، تنها از طريق برنامه هاي درسي ميسر نمي شود، بلكه بهترين روش، از طريق همكاري تنگاتنگ افرادي است كه در كودكستان و دبستان با كودكان كار مي كنند. اين امر بدين طريق امكانپذير مي شود كه مدرسه بخصوص معلم به عنوان شخصي كه در آينده با كودكان ارتباط خواهد داشت، با كار كودكستان آشنايي پيدا كند. از طريق چنين همكاري دوستانه اي - همانند آنچه كه دربسياري از مكانها به كار بسته شده است - شوق كودكان براي مدرسه افزايش مي يابد و اضطراب آنان از بين رفته و شروع مدرسه برايشان به مراتب آسانتر مي شود. هدف همكاري بين كودكستان و دبستان هدف عالي اين همكاري، تسهيل گذر از كودكستان به دبستان و آغاز مدرسه براي كودكان مطلبي است كه بايد مدنظر قرار گيرد، آن است كه از يك طرف، كودك بايد به بهترين نحو براي مدرسه آماده گردد و از طرف ديگر مدرسه بايد از كودك و سطح پيشرفت وي مطلع باشد. دو هدف عمده در اين ميان مطرح است: الف ) آماده سازي كودك براي مدرسه; كه از طريق شش روش زير عملي مي شود: كودكان با مدرسه آشنا مي شوند. كودكان با معلم آينده خود آشنا مي شوند. كودكان با همشاگردي هاي آينده خود آشنا مي شوند. شوق كودكان براي مدرسه افزايش مي يابد. والدين براي ورود كودك خود به مدرسه، آماده مي شوند. مربيان با وضعيت شروع مدرسه و آغاز درس آشنا مي شوند. ب ) معرفي مدرسه به /كودك كودكستاني; . كه براي آن هم شش روش و هدف عملي پيشنهاد كرده اند: ارتباط دوستانه بين كودكستان، دبستان و اولياء معلمان پيش از شروع مدرسه با دانش آموزان خودآشنا مي شوند. توافق در مورد تصميمات مستدل آموزشي به عنوان مثال: آموزش كلاسي، موكول كردن بعضي وظايف به ورود بعد، به مدرسه پيش از زمان مقرر به عمل مي آيد. دبستان مي تواند از نحوه كار، نظم محيط و مواددرسي كودكستان مطلع گردد. مربيان و معلمان محتواي كار خود را حتي المقدور با يكديگر هماهنگ مي سازند. معلمان با كار كودكستان آشنا مي شوند. آمادگي كودك براي دبستان از آنجا كه اصطلاح آمادگي براي مدرسه بسيار گسترده به نظر مي آيد، بنابراين همه فعاليتهاي آموزشي در كودكستان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت اين هدف مي باشد. با توجه به تسهيل گذر از كودكستان به دبستان، بهتر است كه آن دسته از فعاليتها كه موجب اطلاع، انگيزش اطمينان و رهايي كودك از اضطراب و دغدغه مي گردند در هنگام بازديد از مدرسه به كار گرفته شوند. اين امر به دو طريق امكانپذير مي گردد: مدرسه به عنوان موضوع بازي، داستان و يافعاليتهايي باشد كه كودكان تجربه مثبتي از آن دارند كودكان مي توانند با افراد مدرسه مثل كودكان قبلي كودكستان يا معلم آينده خود ارتباط ايجاد كنند و يااگر ارتباطي در گذشته وجود داشته آن را حفظنمايند. اين وظايف در وهله نخست، در محدوده كاري كودكستان است، اما در قالب يك همكاري خوب با دبستان كه كودكان زيادي به آن راه مي يابند تحقق مي يابد. از آنجا كه بسياري از كودكان، نظر والدين خود را در مورد مدرسه مي پذيرند، همكاري اولياء و مربيان در اين مورد و بخصوص در هنگام بروز ناامني بسيار با اهميت مي باشد. اگر كودكان بتوانند پيش از ورود به مدرسه با معلم، مدرسه، مواد آموزشي و همشاگردي هاي آينده خود آشنا شوند، عدم اطمينان آنان نسبت به مدرسه كاهش يافته و اضطراب در آنان ايجاد نمي شود و در صورتي كه ايجادشده باشد، به تدريج برطرف مي گردد، در عوض با بازديد از مدرسه حالت انتظار آميخته به شادي در كودك افزايش مي يابد كه بسيار مطلوب و خوشايند به نظر مي آيد. كودكان با مدرسه آشنا مي شوند. مدرسه با عنوان موضوعي براي بازي و فعاليتهاي تنظيم شده كودك آشنايي با مدرسه مي تواند به طريق مختلف صورت پذيرد. حين بازيهاي آزاد ( نمايش ) همواره كودكاني هستند كه موضوع دانش آموز را به عنوان نقش مي پذيرند و غالبا به طرز شگفت انگيزي باپشتكار و متفاوت بازي اين مي كنند بازي، هنگامي مي تواند شيرين تر شود كه وسايل مربوط به آن، چون كيف و ساك مدرسه، قلمدان، كتاب و دفتر در اختيار كودكان قرار داده شود. بازي هنگامي مي تواند محرك و مشوق كودك باشد كه گروهي كوچك متشكل از كودكان دبستاني هم در بازي شركت داده شوند و بدين ترتيب اطلاعات مورد نظر را كسب نمايند. در اين گونه موارد بايد كودكاني را كه هنوز توسط خواهران و برادران يا كودكان همسايه آموزش نديده اند، مدنظر در داشت صحبتها تصور كودكان از مدرسه، رد و بدل شده و در مورد آن صحبت مي شود و در موارد لازم، با احتياط تصحيح مي شود. كسب اطلاع درباره مدرسه مرحله نخستين كه غيررسمي مي باشد، و موضوع آن موضوع مدرسه است، مي تواند به عنوان منبع اطلاع دومي در مورد مدرسه باشد، پيش از آنكه در مرحله سوم، مدرسه به شكل مشخص تري تجربه گردد. براي اين منظور، بعضي از كتب مصور مناسب كه توسطمربي يا معلم مشتركا به كودكان توضيح داده ممكن مي شود، است بسيار مفيد باشند. به هنگام بايد انتخاب، به اين نكته توجه داشت تصاويري كه از مدرسه در اختيار كودك قرار داده مي شود، بايد مثبت و مشوق بوده، ضمنا نشانگر واقعيات باشند. طريقه ديگر براي كسب اطلاعات، دعوت از دانش آموزان دبستان به كودكستان مي باشد. به اين ترتيب به عنوان مثال، مي توان كودكي از كودكستان را كه اكنون به كلاس اول مي رود، و با بچه ها آشنايي دارد، با كيف مدرسه اش به كودكستان دعوت كرد و كتابها و كتابچه هاو ساير وسايل وي را (به كودكستاني ها ) نشان داد و ازمدرسه براي آنان تعريف كرد. همچنين كودكستان مي تواند يكي از معلمين كلاس اول را دعوت كرده و ازوي بخواهند كه به تنهايي يا همراه برخي از دانش آموزان به كودكستان بيايند. در صورت عدم وجودچنين امكاني، مي توان برنامه اي ترتيب داد تا مادري كه در حال حاضر معلم است، يا قبلا به اين حرفه اشتغال داشته، اطلاعاتي در اختيار كودكان قرار دهد. يك گروه از كودكستاني ها و يك كلاس از دانش آموزان دبستاني به طريق ديگر نيز، مي توانند با يكديگرارتباط داشته باشند و اطلاعات را متقابلا مبادله نمايند. از طريق نامه و ضبط نوار كاست: به عنوان مثال دانش آموزان دبستاني مي توانند عكس دسته جمعي بزرگي از مدرسه تهيه نمايند و ديگر آنكه هر دانش آموز دبستاني مي تواند جداگانه نقاشي بكشد و مشخصات (نقاشي ) را روي آن نوشته و آن را به كتاب مصوري متصل كرده و به كودكستاني ها هديه كند. متقابلا كودكستاني ها نيز مي توانند براي دانش آموزان دبستاني تمام ترانه ها و يا نمايشهايي را كه در كودكستان فراگرفته اند، بر روي نوار كاستي ضبط كرده و به آنان هديه كنند. كودكستاني ها از مدرسه ديدن مي كنندديدار از مدارس در هر كودكستان جزء برنامه هاي استاندارد مي باشد. اما غالبا از امكانات چنين بازديدي استفاده كامل نمي شود، زيرا در بعضي از كودكان، درست اثري مخالف آنچه كه مطلوب است، مي تواند پديد آيد. اين مسئله در صورتي اجتنابپذير است كه كودكان بتوانند با بازديدهاي مختلف از مدرسه، به تدريج با آن آشنا شوند. در چنين بازديدهايي مي بايستي تنها كودكاني شركت نمايند كه تازه مي خواهند به مدرسه وارد شوند. اين گروه بايد حداكثر شامل ده تا دوازده كودك باشد.