Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760312-20893S1

Date of Document: 1997-06-02

تازه ترين ادعا درباره تغيير آب و هواي جهان دگرگوني اقليم موجب رونق كشاورزي در استراليا شده است . سرويس شهري: مركز پژوهش هاي جوي استراليا تغيير آب و هوا را عامل اصلي افزايش ميزان توليد گندم در اين كشور طي 40 سال گذشته دانست. به گزارش خبرگزاري مالزي، اين مركز اعلام كرد: تغيير آبوهوا در استراليا از ديگر عوامل مانند اصلاح بذر و كيفيت كشت تاثير گندم، مهم تري در ميزان افزايش اين محصول در سال هاي گذشته داشته است. دكتر نويل نيكولاس مقام مسئول در مركز پژوهش هاي استراليا گفت 50 30 تا درصد افزايش در ميزان توليد گندم به دليل افزايش در دماي روزانه و كاهش شمار روزهاي سرد بوده است. از حدود 40 سال پيش به موازات افزايش نسبي دما و بارندگي دراستراليا محصول گندم اين كشور 45 درصد و به ميزان نيم تن در هرهكتار افزايش داشته است. به گزارش خبرنگار ما، دگرگوني هاي اقليمي كره زمين، كه درساليان اخير بحث هاي موافق و مخالف بسياري را برانگيخته هنوز است، از سوي كارشناسان اقليم و جغرافياي طبيعي به عنوان نظريه مطرح بوده و تغيير قطعي اقليم هيچ منطقه اي تاكنون اثبات نشده به است نظر اقليم شناسان تنها با آمارهاي دست كم صدساله مي توان در مورد تغيير آب و هواي يك منطقه اظهار نظر كرد و آنچه درباره دگرگوني آب و هوا بر مبناي آمارهاي 40 ساله عنوان مي شود به احتمال موقت بوده و امكان تغيير مجدد آنها در دهه هاي بعدي وجود دارد.