Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760311-20770S1

Date of Document: 1997-06-01

ديدگاه خوانندگان ضرورت توجه به آلودگي صوتي درمحيطهاي كار آيا مي دانيد كه صداهاي گوش خراش چه تاثيري بر روي شنوايي شما ؟ مي گذارند امروزه كم شنواييهاي ناشي از سر و صدا (نويز ) از مهمترين و شايعترين انواع كم شنوايي شغلي در ممالك صنعتي اگر مي باشند شخص ماههايا سالها در معرض صدايي كه شدت آن بيش از 85 تا 90 دسي بل (واحدي براي اندازه گيري شدت صدا ) باشد قرار بگيرد حلزون شنوايي او آسيب مي بيند و به كم شنوايي و سپس ناشنوايي مبتلا مي شود در مراحل اوليه فركانسهاي زير (صداهاي زير ) و سپس فركانسهاي بم (صداهاي بم ) درگيرمي شوند. معمولا پيش از آنكه بيمار خود متوجه كم شنوايي اش بشود آسيب فراواني به حلزون اووارد آمده و تنها وقتي متوجه اختلال شنوايي خود مي شود كه دراصوات گفتاري (از 500 هزار 2000تا) كاهش شنوايي از دسي بل تجاوز 40 بكند. اين نوع كم شنوايي داراي دو مرحله مي باشد مرحله ( )- 1 تغيير موقت آستانه شنوايي - يعني گوش انسان حساسيت خود را به طور موقت نسبت به صداهاي زير از دست مي دهد و آستانه شنوايي او بالا خواهد رفت. چنانچه در اين مرحله فرد ديگر در معرض صدا قرار نگيرد به تدريج بهبود مي يابد و اين بهبودي ممكن است از چند دقيقه تا هفته 2 طول بكشد و ارتباط مستقيم يا شدت و مدت وجود سر و صدا (نويز ) دارد. اصواتي كه مركب ازفركانسهاي بم باشند اثر كمتري در ايجاد اين مرحله نسبت به فركانسهاي زير دارند. مرحله ( ) - 2 تغيير آستانه شنوايي به طور دائمي - بعد از آنكه بيمار ديگر در معرض آن صداقرار نگيرد هم بهبود نخواهديافت يعني گوش ديگر صداهايي كه نسبت به آنها تغييرآستانه داده بود را حتي باشدت معمولي هم نخواهد شنيد. اين بيماران از اين امر شكايت دارند كه بويژه در صورت وجود صداهاي رقابت كننده ( اتومبيل، اتوبوس ) قادر به تفكيك كلمات از هم اين نيستند افراد غالبا بيش از كاهش شنوايي از وزوز گوش شكايت مي كنند و اين علامت غالبا هشداري است كه نشان مي دهد فرد در حال مبتلا شدن به درجاتي از انحراف قابل توجه و غير قابل برگشت آستانه شنوايي است و اين بدين معني است كه او بايد از برخورد با صدا اجتناب كند زيرا در برخي از بيماران، شنوايي ممكن است به مدت هفته ها به سطح نهايي خود برنگردد. عواملي كه در افت شنوايي ناشي از سر و صدا موثر هستند) 10 رنگ چشم افرادي كه داراي چشم روشن هستند نسبت به افراد با چشم قهوه اي آسيبپذيرترند) 20 رنگ پوست مقاومت كارگران سياه پوست در مقابل صداهاي مخاطره آميز بيش از كارگران سفيدپوست است. ) 3 جنس ميزان افت شنوايي براثر سر و صدا در ميان زنان كارگر كمتر از مردان است اين نكته مبين مقاومت بيشتر زنان به سر و صدا نيست بلكه عواملي هستند كه موجب اين امر مي گردند از جمله اينكه دامنه حضور زنان كارگر در محيطهاي صنعتي كمتر از مردان است و جهت ترك مشاغل پر سر و صدا آزادي و اختيار بيشتري دارند) 40 سن هر چه سن بالاتر باشد عارضه فوق الذكر زودتر ايجاد مي شود) 50 حساسيت فردي بعضي از اشخاص زودتر در اثر صداي بلند شنوايي خود را از دست مي دهند) 60 مدت زمان برخورد با صداي بلند، كسي كه به طور متوالي در معرض صداي بلند باشد زودتر از شخصي كه به طور متناوب با آن صدا مجاور است حساسيت شنوايي خود را از دست مي دهد. چند روش براي پيشگيري از اين عارضه عبارت است از: ) 1 هر كارگر قبل از استخدام بايد شنوايي خود را آزمايش كند (انجام اديومتري ) ) 2 شش ماه بعد از شروع كار نيز بايد يك آزمون شنوايي صورت گيرد. ) 3 استفاده از وسايل محافظشنوايي گوشيها وسايل پوشاننده گوش و حفاظهاي صوتي ضرورت دارند. بايد گفت وسايلي كه تمام گوش را دربرگيرند بروسايلي كه در مجراي گوش قراربگيرند برتري دارند. ) 4 رعايت ميزان حدااكثر شدت صوت مجاز 85 دسي بل و حداكثرزمان برخورد با اين صدا ساعت 8كه در روز تعيين شده است. ) 5 كارخانه ها بايد حداكثر كوشش خود را براي كم صداتر كردن وسايل كارخانه به كار برند. در هنگام استفاده از وسايل محافظ گوش بايد توجه داشت كه محافظي مطلوب است كه از انرژي صوتي به ميزان قابل توجهي بكاهد. متاسفانه، به دليل دامنه كار وسيع مهندسين بهداشت صنعتي در ايران و عدم ارتباط آنها با شنوايي شناس (اديولوژيست ) كه منجر به خلاء علمي ايشان در زمينه پيشگيري از سر و صدا مي گردد اصوات شديد در محيطهاي صنعتي و نظامي تحت كنترل نيستند و ضرورت ايجاب مي كند كه مسئولين با استفاده از كارشناسان شنوايي شناس نسبت به اين مهم اقدام كنند و كليه مراكز را با استاندارد در اين زمينه تطبيق بدهند تا از ميزان بيشمار كارگراني كه دچاركم شنوايي مي گردند كاسته شود وقابل ذكر است كه صرفا استفاده از گوشي نمي تواند در اين امر خطير كارساز باشد. مليحه مظاهر يزدي دانشجوي شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران