Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760310-20743S1

Date of Document: 1997-05-31

آينده بشريت! مجمع الجزاير بهزيستي در اقيانوس فقر و فلاكت سرنوشت سياره زمين رامجمع الجزايري اسرارآميز ازشهرهاي سترگ تعيين خواهد كرد نه مشتي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته كه در حال حاضر، رهبرانشان همه ساله در جريان ديدارهاي پرزرق و برق هفت كشور صنعتي جهان گردهم مي آيند بخش گسترده كره سرزمين زمين، لومپن ها يا افراد بي سر و پا خواهد شد كه از راه فقير شدن شهرهاي بزرگ از مكزيكو گرفته تا كلكته، به ثروت خواهند رسيد و شاهد زندگي رقت انگيز ميلياردها تن انسان خواهند شد زمان چگونه پيش؟ خواهدرفت مجله اشپيگل چاپ آلمان، تصورات فوتوريستي (آينده گرايي در هنر و ادبيات ) و نويدبخش معماران خيال باف دهه قرن 20 در مورد شهرهاي رويايي آينده (شهرهايي آكنده از نور خورشيد و هواي نيلگون، بلورين و طلايي ) و نيز پيشگويي هاي ملال آور و نااميد كننده نوسترآداموسهاي امروزي از شهرهاي بزرگ آتي را ارايه مي دهد. گروه دوم از فقر و گرسنگي، جنايات و تبهكاري و طبيعت تباه شده حكايت دارند. ولي اگر ما تا نخستين دهه سده 21 شانس زنده ماندن داشته باشيم، در خواهيم يافت كه اين پيشگويي ها، تا چه اندازه درست بوده اند كه در هر صورت بايد هشداري باشند براي بشر. در ستاد كل اتحاديه اروپا دربروكسل، مردي فعاليت دارد كه حرفه اش پرواز رويايي راطلب مي كند. نام وي ريچاردو پتر و اهل ايتالياست. او يك فوتورولوگ (آينده نگر ) است. پتربيلو تصاويري ازساختارهاي نوين جهاني را كه به ظاهر بشر پس از ورود به سومين هزاره شاهد آن خواهدبود، ارايه مي دهد: سرنوشت سياره زمين را مجمع الجزايراسرارآميزي از شهرهاي سترگ تعيين خواهد كرد، نه مشتي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته كه در حال حاضر، رهبرانشان همه ساله در جريان ديدارهاي پرزرق و برق هفت كشور صنعتي جهان گردهم مي آيند. بزرگترين آنها در آسيا واقع شده است. بافت محكم شبكه هاي الكترونيكي، فرودگاه ها و پارك هاي صنعتي كه از پرداخت ماليات ها معاف اند. آنكلاوهايي (منطقه اي متعلق به يك دولت از خاك كشوري ديگر ) كه رو به شكوفايي اند. با وجود فواصل هزاران كيلومتري در ميان اين جزايرساكنان آنها در مقايسه باكشورها و مناطق همجوارشان با يكديگر احساس نزديكي بيشتري دارند كه تاكنون در تعيين سرنوشت آنها نيز اهميت ساز بوده است. اين 30 منطقه وسيع با جمعيتي از 8 تا 25 ميليون نفر (ازتوكيو تا نيويورك )مجمع الجزايري از ثروت را به وجود آورده اند. حاكميت اين متروپل ها به اتحاديه بازرگانان كه عرصه هاي فعاليت شان همه جهان را دربر خواهد گرفت و نيز مقام هاي شهري كه در وهله اول نگران قابليت رقابتي شركت هاي بين المللي خواهند بود كه خاك كشورشان جايگاه ستاد كل اين شركتها خواهد شد، تعلق خواهند داشت. ولي به عكس، نواحي اطراف شهرهاي پيشرفته، حتي دركشورهاي صنعتي كنوني نيز ازلحاظ اقتصادي ضعيف خواهند شدو صدهاميليونر شهر به دوراز اين مراكز رشد خواهند كردكه زندگي در آنها به دليل گسترش فقر، بي كاري، اپيدمي تبهكاري و تخريب محيطزيست با خطرات غيرقابل پيش بيني همراه خواهد شد. بخش گسترده كره زمين، سرزمين لومپن ها يا افراد بي سر و پاخواهد شد كه از راه فقير شدن شهرهاي بزرگ از مكزيكو گرفته تا كلكته، به ثروت خواهند رسيد و شاهد زندگي رقت انگيز ميلياردها تن انسان خواهند شد. ساكنان روستاها به اميد رسيدن به زندگي بهتر به سوي شهرها هجوم خواهند آورد و از اين راه موجبات رشد شهرها را فراهم خواهند ساخت. پتربيلو عقيده دارد كه اين شهرهاي بي امان، منابع اقتصاد تبهكارانه خواهند شد. صدهاميليون نفر از مردم از راه تجارت غيرقانوني، اعم ازقاچاق مواد مخدر، اعضاي كودكان، بدن انسان و يا زندگي سلاح، خود را ادامه خواهند داد. حتي ساكنان مناطق و شهرهاي متمدن و شكوفا نيز گمان نمي رود روش زندگي ديگري را پيشه كنند. به اين ترتيب، در قرن بيست و يكم شاهد دنيايي آكنده ازشهرهاي تجاري خواهيم شد و اين شهرهاي بزرگ و بي نظم وترتيب و فقير، براي همسايگان خود مخاطره آميز خواهند شد. ولي آيا اين شهرها به گفته پتربيلو همانند شهرهاي قرون وسطي با كانالهاي آب محافظت خواهند شد و به عبارتي به دژهاي كاميابي تبديل خواهند؟ شد دو سوم زمين ها از آن شهرنشينان خواهد شد همه هفته به جمعيت شهرهاي جهان يك ميليون نفر افزوده مي شود. پيش بيني مي شود در سده آينده نيمي از مردم كره زمين و در سال 2025 ( ) 1404 نيز دوسوم از مردم كره زمين راشهرنشينان تشكيل خواهند داد. اين پيش بيني راانستيتوي منابع جهاني واشنگتن كه با همكاري بانك جهاني و سازمان ملل متحد، مسئول بررسي درباره مساله ياد شده است انجام داده است. با توجه به چنين روند ديوانه كننده رشد جمعيت شهرها، بشر هرگز شاهد روند رشد طبيعي وضع رفاهي جوامع نخواهد شد. در شهرهايي كه پناهگاه فقرا ودر عين حال محرك پيشرفت است، همه مسايل مبرم وحياتي نيز متمركز است. اين مساله كه رشد بشريت با توجه به اوضاع اقتصادي و اجتماعي امكان پذير خواهد شد يا خيرنيز در اين شهرها تعيين خواهد شد. اويگن لنيدن - نويسنده مجله معروف فارين افرزامريكايي - هشدار مي دهد كه سرنوشت شهرها هر روز بيش ازپيش در تعيين سرنوشت بسياري از ملت ها و مناطق دخيل خواهدبود. در سال 2015 ( ) 1394 هر يك از 33 شهر غول پيكر با جمعيتي بيش از 8 ميليون نفر تعيين كننده سيماي سياره ما خواهند بود و از ميان آنها 21 شهر به قاره آسيا تعلق خواهند داشت كه در حال حاضر نيز 12 نمونه از آن را شاهد هستيم. امروزه بيشترين جرثقيل هاي بزرگ ساختماني روي بام ساختمان هاي پكن و شانگ هاي مشاهده مي شوند، نه شهر برلن، مقامات دهلي نيز از طريق عكس برداري ماهواره اي از رشد اين متروپل ها آگاهي مي يابند. در اين آمار اندوهبار، روزنه كوچكي از اميد نيز مشاهده مي شود: رشد غول هاي امريكاي لاتين از سان ريودوژانيرو، قبيل مكزيكوسيتي، پائولو وبوئنوس آيرس به آن شدت كه تصور مي رود نيست، ولي در جذابيت آنها تغييري حاصل نشده است. گذشته از آن، مهاجران به جاي جذب شدن به سوي سان پائولو ترجيح مي دهند در نواحي اطراف اين شهر سكني كنند. به همين دليل، اطراف اين شهرهاي غول پيكر آكنده از مناطق مسكوني بي نام و نشان شده است كه رشد آنها تا 20 درصد در سال مي رسد. اروپا تقريبا از اين تحولات و رشد بي رويه به دور مانده است. اين مساله، از يك سو پيامد پيدايش ثبات سياسي و گرد آمدن جمعيت به نسبت همگون در اين قاره از سوي ديگر، ركود اقتصادي آن است. اين كار به اين معني است كه جريان رشد و توسعه شتابزده در قاره ديگري براي خود راه باز كرده است. بر پايه برآوردهاي سازمان ملل متحد تا سال 2015 ( )تعداد 1394 شهرهاي بزرگ ميليونرهاكه در حال حاضر رقم آن مي رسد 325به تا 543 خواهد رسيد. اگردر كشورهاي صنعتي، رشد شمارشهرهاي غول پيكر در مرحله اي از سال 1950 ( ) 1329 به بعد دو برابر بوده در جهان سوم اين رقم تا شش برابر رسيده است. فرار جهاني از روستاها در ايالات متحده امريكا واروپا نمونه هاي جريان رشدپراكنده و بي رويه شهرها اندك نيست. دريايي از خانه ها جنگل و دشت 45 كيلومتري فاصله ميان كاخ سفيد در واشنگتن و فرودگاه را به كام خود كشيده است. تعداد ساكنان در نواحي اطراف ستاد كل سازمان سيا در حومه واشنگتن، دو برابر جمعيت پايتخت است. مانند اين قاعده گريز از مركز در جهان سوم از جمله بمبئي و جاركاتا نيز مشاهده مي شود. در مدت 20 سال روند رشد شهرهاي كشورهاي در حال توسعه دو برابر خواهد شد. همه تلاش ها براي متوقف كردن جريان گريز از روستاها يادست كم توزيع عادلانه و برابر جمعيت رو به رشد، ميان مناطق مسكوني روستايي و شهري با شكست روبه رو شده است. دليل اصلي جابه جايي مردم، تمركز زمين هاي حاصلخيز در دست اقليتي از مردم است. در جهان سوم، افراد كارآمد و دورانديش با موفقيت تمام اموال خود را در برابر هر گونه خطراتي محافظت مي كنند. ملاك هاي مزارع در برزيل، جنبش زارعان محروم از زمين را سركوب كرده اند. ملاك هاي بزرگ هند به ندرت كشاورزان را در كارهاي خود سهيم مي كنند. انقلاب سبز كه در مورد آن تبليغات زيادي مي شود نيز اگرچه در سايه مكانيزه شدن كارهاي كشاورزي و استفاده از كودهاي معدني سبب بالا رفتن محصولات كشاورزي شده، ولي كودكان امروز را از آينده محروم كرده است. حتي در چين كه سيستم دولتي خشني دارد، كشاورزان به دليل شرايط دشوار زندگي از روستاها مي گريزند. در اين كشور بيش از 100 ميليون نفر از مهاجران وجود دارند كه حضورشان در شهرها به وضوح نشان مي دهد كه اين امپراتوري با چه فشار خارق العاده اجتماعي و مردم شناسي مواجه است. ادامه دارد