Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760306-20509S1

Date of Document: 1997-05-27

راه كنترل تخريب لايه اوزون نيك و بد لايه اوزون واپسين بخش مساله لايه اوزون به مثابه يك پديده حياتي و تاثيرگذار سال ها است كه در كانون توجه كارشناسان و دانشمندان قرار دارد. گواين كه زيست شناسان، لايه اوزون راسپري گرداگرد سياره زمين توصيف كرده و گفته اند كه هرگونه آسيبرساني به اين سپر محافظ پيامدهايي هولناك و جبران ناپذير به بار مي آورد اما كارشناسان ديگر برآن اند كه لايه اوزون نيز هم چون انبوهي از پديده هاي طبيعي پس از مدتي به ترميم وبازسازي خود مي پردازد و اين رويكردي است كه تا اندازه اي از نگراني هاي آدمي كاسته است. در نخستين بخش اين جستار كه يك كارشناس ارشد محيط زيست آن را نگاشته، چگونگي و پويايي لايه اوزون مورد بررسي قرار گرفت و اينك ادامه آن مبحث را مي خوانيم. دانشمندان محيطزيست براين باورند كه اگر رهاسازي تركيبات CFC در اتمسفر به ميزان كنوني ادامه يابد تا 30 سال آينده يك ميليون و 400 مورد سرطان پوست در سراسر جهان به آمار كنوني سرطان افزوده مي شود، بيماري هاي مربوط به آبمرواريد چشم افزايش مي يابد و مكانيزم دفاعي بدن در برابر عفونت هاي باكتري هانيز كاهش مي يابد. اشعه ماوراءبنفش براكوسيستم هاي طبيعي و ازجمله بر جنگل ها، علفزارها، درياچه ها، نهرها، اثر مي گذارد و جوامع پلانكتوني گياهي، لارو، ماهي ها و جانوران كوچك سخت پوست ( خرچنگ )را به شدت زير فشار مي گذارد. دانشمندان تخريب مي گويند، لايه اوزون باعث كاهش منابع پروتئين حيواني كه درواقع غذاي ميليونها انسان گرسنه در كشورهاي ضعيف است، مي شود (درواقع كشورهايي كه در گذشته سوءتغذيه را تجربه كرده اند. ) نازك شدن لايه اوزون در سال 1979 دانشمندان خبر دادند كه يك حفره بزرگ در لايه اوزون در ماه هاي پائيز برفراز قطبجنوب ديده شده است. سطح اوزون در اين حفره كه در سراسر قاره قطب جنوب وجود داشت 50 درصد زير حالت طبيعي ( نرمال ) بود. در ناسا سال (سازمان فضايي 1988 امريكا ) نتيجه گرفت شواهدي وجود دارد كه تركيبات كلردار ساخت بشر در بيشتر موارد مسئول پديدارشدن اين مطالعات حفره اند اخير نشان مي دهند تجزيه اوزون هواكره ( Stratosphere) در مجاورت كريستال هاي يخ و نور خورشيد، شتاب مي گيرد. اگرچه بيشترين ميزان نازك شدن لايه اوزون مربوط به ها CFC است، ولي در برخي اوقات حوادث طبيعي، همانند فوران كوه هاي آتشفشاني، در تخريب لايه اوزون شركت مي كنند. تزريق ميليون هاذره سولفات ناشي از فوران به داخل اتمسفر باعث تخريب درصد زيادي از پوشش اتمسفري (لايه ) اوزون مي شود. از حيث تئوريك، تريليون ها ذره سولفات تزريق شده برتافته از انفجارهاي آتشفشاني، زمينه را براي پديدآمدن واكنش هاي ويران گر لايه اوزون فراهم مي آورد. البته برخي ازدانشمندان براين باورند كه حتي اگر سپر محافظتي اوزون به صورت جزئي تخريب شود، اشعه هاي مهلك ماوراءبنفش توسط ابرها و آلاينده هاي هوا جذب و از ورود آنهابه سطح زمين جلوگيري مي شود. راه كنترل تخريب لايه اوزون در سپتامبر 1987 ميلادي 24 دولت توليدكننده مواد شيميايي ويران گر، CFCاوزون در مونترال، برپايه قراردادي متعهد شدند كه تا سال 1999 را CFCتوليدات به كاهش % دهند. اما 50 گزارش هاي تكان دهنده در زمينه وخيم شدن لايه اوزون بازنگري فوري پروتكل را مي طلبيد و درنهايت در سال 1992 ملت هاي توليدكننده تركيبات CFC موافقت كردند كه ساخت اين موادشيميايي را تا اواخر سالي كه گذشت (سال ميلادي ) 1996 متوقف كنند. درهر صورت، موارد زير توسط همه كشورها براي كنترل موادشيميايي تخريبكننده سپر محافظتي اوزون، ضروري به نظر مي رسد: - 1 غلظت اتمسفري گازهاي تخريبكننده لايه اوزون بايد به صورت روزانه توسط سازمان هاي مسئول، اندازه گيري شود. - 2 دولت ها سازندگان وبهره گيران تركيبات فلوئوروكربن ها كلر بايد با تلاش گروهي، قطع يكسره اين گونه موادشيميايي را در دستور كار خود قرار دهند و جايگزيني مناسب را براي آن بيابند. - 3 ايجاد و استقرار نظام مديريتي هماهنگ و تلفيقي درزمينه ارائه راه كارها، براي گرفتن تصميم هاي مقتضي براي حفظ اين لايه مهم و حياتي، پيشنهاد مي شود. در يك كلام، شيوه كاهش گاز Oمخرب در سطح زمين، كاستن از رفت وآمد خودروهاي موتوري در سطح شهر، در روزهاي گرم تابستان است. عبدالعظيم سلطاني نژاد - كارشناس ارشد محيطزيست